Brukerstyrt personlig assistanse

Du kan søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), dersom du er funksjonshemmet, har stort bistandsbehov og er i stand til å være arbeidsleder. Du kan også bli innvilget tjenesten, dersom du har noen som kan være arbeidsleder for deg.

Om brukerstyrt personlig assistanse

Hvem er i målgruppen for BPA?

For å være i målgruppen må du ha et hjelpebehov på minst 25 timer per uke, og du må være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. Foreldre til funksjonshemmede barn kan også være arbeidsledere, når barna er innvilget brukerstyrt personlig assistent. Du har ikke rett til å bli tilstått BPA etter at du er fylt 67 år.

Målet er at du får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

  • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er praktisk og personlig hjelp til personer med omfattende funksjonshemming.
  • Hjelpen skal tilsvare hva du ville fått som personlig assistanse i form av praktisk bistand og støttekontakt.
  • Hjelpen kan også være et avlastningstiltak overfor funksjonshemmede barn. 
  • Helsehjelp kommer vanligvis ikke under BPA-ordningen. 
  • Ordningen kan bare fungere hvis du selv eller en nærme person er en god arbeidsleder ovenfor dine assistenter. Dette innebærer f.eks. å gi nødvendig opplæring og lage rutiner som skaper en god arbeidsplass for assistentene.
  • Du kan styre hvem du vil ha som hjelper, hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilken tider.
  • Tjenesten kan gis sammen med andre tjenester, f.eks. hjemmesykepleie fra kommunen.

Hva kreves for å være arbeidsleder?

Du må ha selvinnsikt og ressurser til aktivt liv i og utenfor boligen. Du må være aktiv i å rekruttere dine assistenter, kunne organisere hjelpen, sette opp turnus og veilede dine assistenter.

Hvordan går du frem for å få brukerstyrt personlig assistanse?

For å få brukerstyrt personlig assistanse, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til Kristiansand kommune, Bolig- og tjenestetildeling, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema(pdf)

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter for å få hjelp til å søke. Helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00. Telefonen er åpen fra kl. 08.00-15.30. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bolig- og tjenestetildeling behandler søknaden og fatter vedtak.

Aktuelle lovbestemmelser

Pasient- og brukerrettighetsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Informasjon fra helsedirektoratet

Hvem administrerer BPA-ordningen?

BPA-tjenesten organiserer, koordinerer og følger opp tjenesten, brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette innbefatter også å gi opplæring og veiledning av brukere/arbeidsledere og assistenter. Det er tilsatt tre konsulenter som har oppfølgingen av denne tjenesten og kan treffes på e-post.

Mer informasjon kan du få på helse- og sosial servicesenter 38079500

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Tone Ness
Publisert: 10.02.2015 13:00
Sist endret: 11.01.2018 13:43