Gå til hovedinnhold

Støy

”Støy” kan defineres som uønsket lyd som virker forstyrrende. Svært kraftig støy kan føre til hørselsskader. Annen støy kan i varierende grad gi helseplager, særlig dersom det forstyrrer nattesøvnen eller forstyrrer vanlig rekreasjon og hvile.

Klage på støy

Miljørettet helsevern har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy etter folkehelseloven og etter forskrift om miljørettet helsevern. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene satt av Arbeidstilsynet overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. Politivedtektene gir rammene for hvordan politiet håndterer akutte støysituasjoner.

Veistøy

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik til at de berøres av trafikkstøy. Hvem som er ansvarlig myndighet avhenger av hva slags vei det er snakk om. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye veiprosjekter. Støyvurderingene håndteres etter retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442.

Hvor kan du henvende deg?

  • Spørsmål om kommunale veier stiles til Kristiansand kommune, servicetorvet, tlf.: 38 07 50 00.
  • Spørsmål om riks- og fylkesveier stiles til Statens vegvesen, region Sør, tlf.: 02030. 
    Se vegvesenets sider for nærmere opplysninger.

Tekniske installasjoner

Tekniske installasjoner dreier seg ofte om avtrekk og ventilasjonsanlegg, kjøleanlegg, varmepumper og liknende. Spørsmål knyttet til støy fra slike anlegg rettes til teknisk sektor ved plan- og bygningsavdelingen ved servicetorvet tlf.: 38 07 50 00.

Varmepumper

Kommunen får en del henvendelser knyttet til støy fra varmepumper. Det er viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd. Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt. Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle støynivået.

§ 13-9 i byggteknisk forskrift (TEK 10) sier at «Bygningstekniske installasjoner skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det sikres tilfredsstillende lydforhold i byggverk og brukerområde, i rom for varig opphold i annen bygning og på uteoppholdsareal avsatt for rekreasjon og lek.» Norsk standard NS8175 utdyper de konkrete kravene til lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske installasjoner.

Konserter og utendørsarrangementer

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om musikkanlegg og helse for konsertarrangører og kommuner. Denne omtaler særlig situasjoner knyttet til bruk av musikkanlegg og utendørs arrangementer. Denne veilederen bruker avdeling miljørettet helsevern i arbeidet med støyvurderinger ved konsert- og kulturarrangementer i Kristiansand.

Industri

Støy fra industrianlegg vil bli behandlet etter forskrift om miljørettet helsevern, som sier at virksomheten skal planlegges og drives på en slik måte at støy og vibrasjoner ikke medfører helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå.

Nabokonflikter

Ofte oppstår situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Tvister avgjøres av forliksrådet. Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. I helt spesielle situasjoner kan avdeling miljørettet helsevern behandle slike saker, for eksempel der det etableres en støyende virksomhet i nærheten av boliger.

§ 2 i naboloven fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Inn under ulempe går også at noe må regnes som farlig.

§ 3 i lov om helligdager og helligdagsfred  sier at «på helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm».

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden vil man måtte regne med i en viss utstrekning. Retningslinjer for hvilke støygrenser som skal gjelde fremkommer av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442 med tilhørende veileder. Kapittel 4 handler om retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte avdeling miljørettet helsevern.

Informasjon til utbyggere om støy i byggeperioden

Reguleringsplaner og planlagte utbygginger

Regulant/utbygger har ansvar for, og skal utføre, de nødvendige vurderinger av mulige støykonsekvenser for alle utbyggingsplaner og reguleringsplaner.

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 13:01
Sist endret: 27.02.2017 08:29

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?