Miljø og helse i skoler og barnehager

Det fysiske og det psykososiale miljøet i barnehager og skoler skal fremme barnas helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Lovverk

Det er flere lovverk som skal sikre et godt fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler.

Etter opplæringslovens kap. 9A har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Sammen  med  opplæringslovens kapittel 9A, fungerer forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler som barnas og elevenes «arbeidsmiljølov».  

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som formål er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om beliggenhet, utforming og innredning av inne- og uteområder, psykososiale forhold, rengjøring og vedlikehold, sikkerhet og beredskap, smittevern, inneklima og luftkvalitet, lys og lydforhold, sanitære forhold og avfallshåndtering. Kravene i forskriften gjelder både ved planlegging, bygging, tilrettelegging og drift av skolen eller barnehagen.

Veiledere til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler utdyper kravene som er satt i forskriften:

Miljø og helse i barnehagen (IS-2072)

Miljø og helse i skolen (IS-2073)

Godkjenning og tilsyn

Kommunen  har ansvar for godkjenning og tilsyn med miljøet i alle barnehager og skoler etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. I Kristiansand kommune er denne oppgaven plassert hos miljørettet helsevern

Mer informasjon om godkjenning av skoler og barnehager.

Klage på elevenes/barnas arbeidsmiljø

I tillegg til godkjenning og planlagte tilsyn utfører miljørettet helsevern saksbehandling i enkeltsaker på bakgrunn av bekymringsmeldinger eller henvendelser. Dette kan være meldinger fra ledelse eller verneombud  i skoler og barnehager, fra elevråd og enkeltelever eller foreldre, f.eks. fra FAU. Kontaktinfo til Miljørettet helsevern finner du her.

Internkontroll

I skoler og barnehager er det krav til internkontrollsystem. Det betyr at virksomhetene skal dokumentere at regelverk etterleves på en systematisk måte. En virksomhet skal vite hva den skal gjøre, gjøre det og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det.

Les mer om krav til internkontrollsystem i veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 4. I barnehager og skoler er det også krav til internkontroll etter internkontrollforskriften, som bl.a. er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Denne forskriften utdyper pliktene til internkontroll. Det er også et krav til internkontroll og systematisk arbeid med både det fysiske og psykososiale skolemiljøet etter §9a-4 i opplæringsloven.

Det systematiske arbeidet med barnas og elevenes miljø skal være et kontinuerlig arbeid som revideres løpende, og ikke kun være en «perm i hylla». Internkontrollsystemet skal tilpasses virksomhetens størrelse. Det viktigste er å vise hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, hvem som skal gjøre det, når det skal gjøres og hva som faktisk blir gjort. Internkontrollsystemet skal kunne gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten og for f.eks. elevrådet og foreldrerådet.

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 15:11
Sist endret: 28.06.2017 15:12