Drikkevannshygiene

Drikkevann skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade. Vannet skal være klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

Drikkevannsforskriften

Kravene til drikkevannet er nedfelt i drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å «sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe slag og for øvrig er helsemessig betryggende».

Les mer om drikkevann på Folkehelseinstituttets sider.

Godkjenning av drikkevannsanlegg

Drikkevannsanlegg som skal levere vann til flere enn 50 personer eller 20 husstander/hytter, til institusjoner, hotell eller annen næringsmiddelvirksomhet, skal godkjennes av Mattilsynet etter drikkevannsforskriften, Drikkevannsanlegg som skal forsyne mindre enn 20 husstander trenger ikke godkjennes av Mattilsynet. Drikkevannsforskriftens krav til sikker forsyning av nok vann med god kvalitet gjelder imidlertid også for slike små drikkevannsanlegg.

Privat brønn

Dersom drikkevannet kun skal forsyne én enkelt husholdning, er kvalitetskravene i drikkevannsforskriften veiledende. Det er viktig at de som har slike små anlegg selv tar ansvar for nødvendige sikringstiltak og at vannet er hygienisk betryggende. Det anbefales at det tas regelmessig vannprøver for å sjekke vannkvaliteten. Les mer om dette i brosjyren  Drikkevann i spredt bebyggelse og på hytter utgitt av Folkehelseinstituttet. Aktuelle laboratorier som kan utføre vannkvalitetsanalyser finner du med søkemotorer på internett.

Kommunalt vann

Teknisk sektor v/ingeniørvesenet har ansvar for kommunens offentlige drikkevannsforsyning. Les mer på ingeniørvesenet sine sider om vannforsyning.

Koke vannet?

For informasjon om hva du skal gjøre dersom det varsles om at vann må kokes, se råd fra  Folkehelseinstituttet.  

Forfatter: Miljørettet helsevern
Publisert: 13.03.2015 14:43
Sist endret: 22.12.2016 15:21