Gå til hovedinnhold

Flyktningsituasjonen

I Kristiansand kommune drives statlige asylmottak både i kommunal og privat regi. I tillegg bosettes flyktninger kontinuerlig. Kommunen har lagt vekt på å ta i mot enslige mindreårige flyktninger.

Viktig område

En gruppe flyktninger som deltar ved integreringsmottaket i Kristiansand. Bruk av ulike moderne verktøy er en viktig del av undervisningen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland. Innsatsen på asyl- og flyktningfeltet er viktig for kommunen. Gode tjenester og samspill med næringsliv, frivillige og andre aktører er viktig for å lykkes.  

Statlig mottak

Statlig mottak er et tilbud til personer som har søkt asyl i Norge. Kristiansand kommune driver sitt statlige mottak etter en desentralisert modell. Det vil si at beboerne bor i vanlige hus ute i bydelene, i leiligheter og hybelhus.

Det er fattet politisk vedtak om antall plasser i ordinært mottak både for voksne og mindreårige asylsøkere. 

  • Kapasiteten i integreringsmottak er 180
  • Kapasiteten i ordinære plasser er 150
  • Plasser for enslige mindreårige er 35
  • Tilrettelagte plasser er 20.

I tillegg er det opprettet 108 nye plasser og 30 opsjonsplasser i regi av privat aktør.

Statlig mottak må ikke forveksles med bosetting.

Akuttmottak

Akuttmottak er et midlertidig tilbud til personer før de får plass i ordinære mottak som for eksempel statlig mottak. Akuttmottak etableres for å håndtere den store pågangen av asylsøkere. Asylsøkere som ankommer landet og er registrert hos Politiets utlendingsenhet blir plassert i akuttplasser i påvente av plass i ordinære asylmottak.

Det drives i dag ingen akuttmottak i Kristiansand kommune.

Akuttmottak kan åpnes uten at kommunen er med og avgjør, men kommunen får ansvar for akutte vertskommunale tjenester. Dette går blant annet på akutt behov for helsehjelp. 

Barn har rett til grunnskoleopplæring fra det tidspunktet det er sannsynlig at de skal oppholde seg i Norge lenger enn tre måneder. Siden det vil ta mer enn tre måneder å behandle asylsøknader, har barn i opplæringspliktig alder rett til opplæring også når det er i akuttmottak. Kommunen er ansvarlig for å oppfylle rettighetene barna har til opplæring.

Akuttmottak må ikke forveksles med bosetting.

Bosetting 

Hverken statlig mottak eller såkalt akuttmottak må forveksles med bosetting. Bosetting gjelder flyktninger som har fått innvilget sin søknad om asyl, og som skal bo her i landet.

Flyktninger som bosettes har fått tildelt en kommune å bo i, og kommunen har ansvar for å skaffe bolig, stille med helsetjenester og barn skal ha skole. Voksne som bosettes skal delta i introduksjonsprogrammet som blant annet gir innføring i norsk språk og kultur, lover og regler.

Enslige mindreårige blir i Kristiansand hovedsakelig bosatt i bokollektiv med plass til fem beboere i hvert.

Kristiansand kommune har i en årrekke vært av de kommunene som har bosatt flest flyktninger i forhold til folketall. I 2014 ble 289 personer bosatt inklusiv familiegjenforening. I 2015 ble 296 mennesker bosatt, hvorav 64 kom på gjenforening.  For 2017 er det vedtatt å bosette 210 personer inkludert 20 enslige mindreårige.

Vedtak i formannskapet 9. november 2016   

Integreringsmottak

Kristiansand kommune startet 1. november 2016 et av landets fire integreringsmottak.

Kristiansand kommune driver desentraliserte mottak. Det betyr at flyktningene bor i eneboliger, leiligheter, hybler og boligkomplekser spredt over hele kommunen. Integreringsmottaket blir også drevet etter denne modellen.

Når mottaket har nådd full kapasitet med 180 deltakere, vil det være det største integreringsmottaket i Norge.

De første deltakerne signerte sine kontrakter 31. oktober 2016.

Deltakerne kan miste plassen. Dette for eksempel ved omfattende fravær fra fulltidsprogrammet.

Integreringsmottakets nettsted på Minskole

Se en film om integreringsmottakets heldagstilbud og samarbeidet med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen her.

Formål er

Legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse for personer som sitter i asylmottak som har fått innvilget oppholdstillatelse, eller som med høy sannsynlighet får oppholdstillatelse.

Språkopplæringen og kvalifiseringsarbeidet skal starte tidlig. Det vil bli stilt høye krav om egeninnsats. Deltakerne skal få et program tilpasset den enkelte. Programmet kan bestå av tilbud i regi av mottaket, det offentlige tjenesteapparat, frivilligheten og næringslivet.

Programmet inneholder

Språktrening
Sosiale aktiviteter
Kristiansand/regionkunnskap og kultur- og samfunnskunnskap
Kompetansekartlegging
Karriereveiledning
Insentiv- og bonusordninger for å motivere deltakere

Nytt med integreringsmottaket

Forskjellen mellom integreringsmottak og ordinære mottak er i hovedtrekk at beboerne i integreringsmottakene skal ha et fulltids kvalifiseringsprogram med kompetansekartlegging, karriereveiledning og kvalifiseringstiltak (det vil si tiltak som gjør beboeren i stand til å gå over i arbeid eller utdanning).

Det stilles høye krav til motivasjon og egeninnsats.

Deltakerne i fulltidsprogrammet skal gis grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedes for deltakelse i arbeidslivet.

Beboerne skal i hovedsak bosettes i samme kommune som mottaket ligger i. På den måten kan beboere fortsette i kvalifiserende aktiviteter uten avbrudd, også etter at de er blitt bosatt i kommunen. (Imdi.no)

Bakgrunn

Formannskapet besluttet den 24. august at Kristiansand skulle søke om å få integreringsmottak, og positivt svar kom den 28. september 2016.

Les en fremstilling av saken slik den ble lagt frem for helse- og sosialstyret og for formannskapet i august 2016.

Les vedtaket i formannskapet

Les invitasjonen til å søke som ble sendt ut fra Imdi 4. juli 2016.

Les pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med at Kristiansand fikk ett av fem slike mottak i Norge.

Mottaket er et prøveprosjekt ut 2018. Etablering av integreringsmottak og modeller er beskrevet i Stortingsmelding 30 «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk (2015-2016)

Folkemøte

Omtale folkemøtet 21. januar 2016 

Hør radioopptak fra folkemøtet 21. januar 2016  

Bidra frivillig

Mange innbyggere ønsker å bidra til integrering slik at flyktningene blir en del av kommunen, sitt eget nærområde og arbeidslivet. Det er avgjørende at den enkelte innbygger i kommunen bidrar slik at flyktninger kan bli en del av lokalsamfunnet.

Finn oppdrag på frivillig.no. Lokale foreninger og organisasjoner oppfordres til å bruke frivillig.no aktivt. 

Dersom du har tips om et tilbud som det bør lenkes til på denne siden, send en epost med lenke til Leif Emanuelsen. Emanuelsen er kommunens kontaktperson til frivillige organisasjoner som engasjerer seg i flyktningsituasjonen.

Ønsker du å gi bort noe, det kan være klær, sko, leketøy eller andre ting du ønsker bidra med, så har dessverre ikke kommunen anledning til å ta i mot, lagre og distribuere dette. Ta kontakt med en av de frivillige organisasjonene og spør om behovet.

Bolig

Kommunen har stadig behov både til bosetting og til asylmottak. Ulike boliger ulike steder i kommunen kan egne seg. Vi trenger alt fra mindre leiligheter til større boliger. Større komplekser kan også være interessant.

Det er bare boliger innenfor Kristiansand kommunes grenser som er aktuelle. Dersom du har en bolig som kan være aktuell, fyll ut elektronisk skjema.

Du kan ta kontakt med helse- og sosial servicesenter 38 07 95 00 dersom du har spørsmål.

Jobb med flyktninger

Mange ønsker å jobbe med flyktninger, og mange kontakter kommunen direkte med spørsmål om jobb. Alle kommunale stillinger blir lyst ut, og interesserte må søke på vanlig måte. Kristiansand kommune har normalt ikke anledning til å ta i mot åpne søknader.

Informasjon om hvilke stillinger som til enhver tid er lyst ut, hvilke kvalifikasjoner som er nødvendig og kontaktinformasjon, finner du på kommunens side om jobb.  

Lag og organisasjoner

Kristiansand kommune har en egen koordinator for samhandlingen mellom kommunen og frivillige lag og organisasjoner i forbindelse med flyktningsituasjonen.

Koordinator er Leif Emanuelsen  468 88 369.

Dersom din organisasjon har aktiviteter eller oppgaver for frivillige, send lenke med informasjon til Emanuelsen. Lenken kan da publiseres under «bidra frivillig».

Kristiansand kommune bruker i tillegg tilskuddsportalen.no som et viktig bindeledd mellom kommunen og organisasjonene. Uavhengig av om organisasjonen skal søke tilskudd, bør alle organisasjoner registrere seg her for å sikre at de får samme informasjon samtidig som andre lag og foreninger i kommunen.

Artikler  

Integreringsmottaket er åpnet (13. januar 2017)   
Ja til bosetting av 210 flyktninger i 2017
Førstemann klar for integreringsmottaket (31. oktober 2016) 
Kristiansand får integreringsmottak 30. september 2016)  
93 flyktninger bosatt (1. juli 2016)  
Åtte forbedringspunkter (8. mars 2016)     
Vil bedre forhold i akuttmottak (22. januar 2016)  
Folkemøte om flyktningsituasjonen (8. januar 2016)        
Møte om flyktningsituasjonen (15. desember 2015)   
Fokus på flyktningsituasjonen (16. november 2015)
Åpner for flere flyktninger (11. november 2015)  

Eksterne lenker

FN-sambandet, begreper 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) 
Kriseinfo.no - flyktningsituasjonen   
Regjeringen.no - temaside om situasjonen  
UDI - asylsituasjonen

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 13.11.2015 14:46
Sist endret: 06.02.2019 15:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?