Gå til hovedinnhold

Lån og tilskudd til bolig

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den.

Startlån tildeles etter behovsprøving. Det legges vekt på om søker forventes å ha langvarige problemer med å finansiere egen bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkers inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. Søker må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Det kan også søke startlån dersom:

  • Husstanden har barn eller særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og hensynet til å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid taler for det
  • Husstanden har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering av dyre lån vil bidra til at husstanden kan bli boende i boligen sin

 
Startlån kan innvilges til:

  • Kjøp av bolig
  • Utbedring av bolig
  • Oppføring av bolig
  • Refinansiering


Mer informasjon om ordningen finner du her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Helse og sosial servicesenter.

Tilskudd til etablering

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Videre skal det sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.

Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir ofte brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres.

Tilskudd til etablering gis til husstander med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan få tilskudd.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Helse og sosial servicesenter.

Tilskudd til tilpasning

Tilskudd skal bidra til at personer med behov for tilpasset bolig får finansiering til å tilpasse sin bolig, samt øke tilgjengeligheten i boligmassen.

Det kan gis tilskudd til tilpasning av bolig til søkere med nedsatt funksjonsevne, og til eldre som ønsker å tilpasse boligen sin slik at de fortsatt kan bo hjemme ved fremtidig nedsatt funksjonsevne. Tildeling gjøres etter en økonomisk behovsprøving, og tilpasningen må være hensiktsmessig.

Tilsagn/ vedtak om tilskudd forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler.

Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler, samt en helhetsvurdering av behov og muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger.

Mer informasjon om ordningen finner du her.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Helse og sosial servicesenter.

Søknadsskjema

Du kan nå søke startlån og tilskudd elektronisk. Dette gjør du her:

eSøknad

Dersom du ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du søke startlån og tilskudd på ordinært søknadsskjema. Dette finner du også på lenken over.

Papirsøknader sendes til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Forfatter: Erik Lahr
Publisert: 18.02.2015 13:04
Sist endret: 12.12.2018 15:33

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?