Gå til hovedinnhold

Kommunale boliger

Kristiansand kommune leier ut boliger til personer som har spesielle boligbehov og som ikke selv kan løse disse. Dette gjelder personer som enten er sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, personer med behov for en tilrettelagt bolig, eller mennesker som er så hjelpetrengende at de har behov for hjelp store deler av døgnet.

Utleiebolig for vanskeligstilte

En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon.

En ledig bolig tildeles etter en nummerert søkerliste og etter følgende kriterier:

1. Tildeling skjer etter en totalvurdering av registrerte søkers økonomi, nåværende boforhold og øvrige og sosiale og helsemessige forhold.

2. Hovedprinsippet for tildeling av kommunal bolig vil være å tildele bolig til søkere med størst behov. Vanskeligstilte blir her definert som:

  • Husstander med barn som befinner seg i en kritisk fase og trenger oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet
  • Flyktninger i en mottaksfase får tilbud om midlertidig bolig i inntil tre år
  • Personer med psykiske lidelser som ikke klarer å skaffe bolig selv
  • Personer i en kaotisk livssituasjon som personer med rusproblemer og andre uten evne til å strukturere sitt liv
  • Pleie og omsorgskrevende/tilsynskrevende søkere prioriteres dersom forholdene ligger til rette for det i den aktuelle bolig. Tilrettelagte boliger søkes på eget skjema

Kristiansand Boligselskap KF forvalter kommunens utleieboliger på vegne av tre boligstiftelser som Kristiansand kommune har opprettet. Mer informasjon finner du her.

Nødbolig administreres av NAV og tildeles etter søknad.

Ytterligere informasjon gis på Helse og sosial servicesenter. Se kontaktinformasjon.

Søknadsskjema

Sendes til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Servicebolig - tilrettelagt bolig

Kristiansand kommune leier ut serviceboliger til dem som trenger en tilrettelagt bolig på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming eller utviklingshemming.

Målgruppen er alle over 18 år som på grunn av sin helse ikke er i stand til å skaffe seg bolig selv. Familier med barn tildeles ikke servicebolig.

For å sikre at vi gir bolig til dem som trenger det mest, vurderer vi nøye om søker er i stand til å skaffe seg bolig selv. Vi prøver å ta hensyn til ønske om bosted, men ved snevre valg kan det ta svært lang tid før bolig kan tilbys.

Servicebolig tildeles når dette anses å være det best egnede tilbudet til søker. Det forebyggende aspektet og sosiale behov, som for eksempel opplevd ensomhet, vektlegges ved tildeling.

Husleien følger markedspris for boliger og varierer etter størrelse.

Kristiansand Boligselskap KF forvalter kommunens utleieboliger på vegne av tre boligstiftelser som Kristiansand kommune har opprettet. Mer informasjon finner du her.

Ytterligere informasjon gis på Helse og sosial servicesenter. Se kontaktinformasjon.

Klikk her for å åpne søknadsskjema

Søknaden sendes til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Bofelleskap

I Kristiansand kommune er det etablert flere serviceboliger og bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske vansker og rusproblemer.

Boligene er plassert flere steder i kommunen og tildeles etter søknad.

Ytterligere informasjon gis på Helse og sosial servicesenter. Se kontaktinformasjon.

Søknadsskjema

Sendes til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Nødbolig

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Bemannet akuttbolig/nødbolig er en midlertidig og akutt boløsning for menn og kvinner fra 18 år og oppover. Som oftest er dette  personer som har sosiale utfordringer knyttet til rus og psykisk helse.

NAV Kristiansand i samarbeid med boligen tildeler den enkelte plass.

Nødbolig administreres av NAV Kristiansand.

Omsorgsbolig

Omsorgsboliger er tilrettelagte leiligheter med heldøgnsbemanning. Her er mulighet for felles måltider, samvær og nærhet til personale. På omsorgsboliger er det bemanning hele døgnet og dette kan derfor sammenlignes med en sykehjemsplass. Til forskjell fra sykehjem kan man ikke bo i omsorgsbolig om man ikke greier å tilkalle hjelp eller om man begynner å vandre ut og ikke greier å finne tilbake selv.

Kostnader er avhengig av mange individuelle forhold. Ytterligere informasjon gis på Helse og sosial servicesenter. Se kontaktinformasjon.

Søknadsskjema

Informasjonsbrosjyre

Sendes til:

Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Erik Lahr
Publisert: 06.03.2015 10:27
Sist endret: 11.06.2019 08:25

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?