Rehabiliteringstjenester

Dersom du har fått en sykdom eller skade kan du ha behov for rehabilitering. Kommunen kan innvilge dette etter søknad. Rehabiliteringen kan foregå på institusjon eller som en tjeneste i hjemmet.

Om rehabilitering

Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler. Flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.

Hvordan organiseres det i kommunen?

Rehabilitering er en tverrfaglig tjeneste som i Kristiansand kommune fortrinnsvis gis i brukers hjem, men som også kan gis på en av kommunens rehabiliteringsavdelinger. Rehabilitering gis til personer som på grunn av fysisk sykdom eller funksjonshemming trenger hjelp til å gjenvinne tidligere ferdigheter.

Målsetting

Målsetting på individnivå er at færrest mulig blir funksjonshemmede. Forbigående funksjonshemming skal vare så kort tid som mulig og konsekvensene ved varig funksjonshemming skal bli minst mulig.

Rehabiliteringsvirksomheten skal være en kvalitativ god og profesjonell virksomhet som skal redusere pleie- og omsorgsbehov. Den skal effektivisere ressursbruken i helsetjenesten og ivareta den enkeltes behov for å bli mest mulig selvhjulpen og selvstendig.

Målgruppe

Alle over 18 år med funksjonsproblemer som har behov for assistanse til å nå eller holde ved like sitt optimale fysiske, sansemessige, intellektuelle, psykiske og sosiale funksjonsnivå.

Kriterier/ vilkår

  • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
  • Søker må være berettighet tjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven.
  • Søker må selv ønske hjelpen og være i stand til å delta aktivt i egen rehabilitering.
  • Det skal foreligge tverrfaglig vurdering av sentralt rehabiliteringsteam.

Sentralt rehabiliteringsteam består av sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og lege.

Aktuelle lovbestemmelser

Hvordan søker du om rehabilitering?

Søknadsskjema sendes til Kristiansand kommune, Service og Forvaltning, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand.

Søknadsskjema

Du kan også kontakte helse og sosial servicesenter 38 07 95 00 for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Service og forvaltning behandler søknaden og fatter vedtak.

Rehabilitering på institusjon

Dersom det av ulike årsaker er vanskelig å gjennomføre rehabiliteringen hjemme kan du bli innvilget rehabilitering på institusjon. Rehabiliteringen vil da finne sted på Rehabiliteringsenteret Kløvertun.

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering kan settes i gang når mange små aktiviteter i hverdagen ikke lenger er selvfølgeligheter.

Rehabilitering hjemme

Dersom det er ønskelig og mulig vil rehabiliteringen gjennomføres i ditt eget hjem. Du vil da bli fulgt opp av et eget tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og sykepleier  som jobber med rehabilitering.

Hva innebærer rehabilitering i hjemmet?

  • hjemmesykepleie (opptrening i personlig stell og måltider, tilrettelegging i forhold til medisinering og stell)
  • hjemmehjelp (opptrening i praktiske gjøremål i hjemmet)
  • fysioterapeut (opptrening og tilrettelegging i forhold til bevegelse)
  • ergoterapeut (opptrening i forhold til aktiviteter, tilpasning av hjelpemidler og tilrettelegning av boligen og omgivelsene)
Helse og sosial servicesenter

Besøksadresse:

Gyldenløves gate 23
4611 Kristiansand

Postadresse:

Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand

Telefon: 38 07 95 00

Åpningstid: 08.30 – 15.30

Forfatter: Terje S. Johannessen
Publisert: 13.02.2015 13:30
Sist endret: 14.03.2017 13:51