Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering

Fremtidsrettet rehabilitering er et prosjekt i Kristiansand kommune som er finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering. Hovedfokus i prosjektet er rettet mot hvordan rehabiliteringstjenestene Kløvertun rehabiliteringsavdeling og Rehabilitering i hjemmet skal fungere for å være bærekraftige i møte med demografiske endringer i kommunen fram mot 2040.

Rehabilitering og hverdagsmestring

Mestring. Fotograf: Anders Martinsen

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering er finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering. Nasjonalt og i Kristiansand kommune pågår en satsning mot økt rehabilitering og hverdagsmestring i tjenestene. Målet med satsningen er at innbyggerne skal bo i eget hjem lengst mulig, og at de i størst mulig grad skal mestre hverdagen. Satsningen retter seg blant annet mot at ansatte i møte med brukere skal tenke mestring i stedet for hjelperolle, og stille brukeren spørsmålet "Hva er viktig for deg?"

PSFS hjul

Rehabiliteringstjenester i Kristiansand kommune

Rehabiliteringspyramiden

De ulike rehabiliteringstilbudene som finnes eller er under utvikling kan framstilles som en pyramide, med mange personer og lite spesialisert tilbud på det nederste trinnet, og stadig færre personer og mer spesialisert høyere opp i pyramiden. Det øverste nivået beskriver spesialisthelsetjenesten, og de øverige er tilbud i kommunen.

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering skal gi anbefaling for endringer i tjenestene Kløvertun rehabiliteringsavdeling (rehabilitering i institusjon) og Rehabilitering i hjemmet/Rehabiliteringsteam. I tillegg skal det vurderes hvordan brukergruppene for de kommunale rehabiliteringstjenestene skal være i møte med utfordringene vi står overfor fram mot år 2040. 

Målgrupper for rehabiliteringstilbud

Det jobbes for tiden med å definere målgrupper for Kristiansand kommunes rehabiliteringstilbud. I trekkspillmenyen under finnes beskrivelse av målgruppene til de forskjellige rehabiliteringstjenstene.

Samlet oversikt over rehabiliteringstjenestene med målgrupper finnes HER.

Veileder om rehabilitering, habilitering, idividuell plan og koordinator (2015) og Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune (2013) ligger til grunn for de vurderinger som er gjort i arbeidet med utvikling av målgrupper.

Kløvertun rehabiliteringssenter

Målgruppe Kløvertun rehabiliteringssenter 

Hjemmerehabilitering

Målgrupper Hjemmerehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Målgrupper Hverdagsrehabilitering

Valhalla helsesenter

Målgrupper Valhalla helsesenter

Friskliv, Læring og mestring

Målgrupper Friskliv, læring og mestring

Informasjon om prosjektorganisering

Styringsgruppen består av virksomhetslederne fra følgende virksomheter i Helse- og sosial sektor:

 • Behandling og rehabilitering
 • Bolig- og tjenestetildeling
 • Omsorgssentre
 • Oppfølgingstjenesten
 • Helsefremming og innovasjon

Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt av representanter fra:

 • Rådet for funksjonshemmede (bruker- og pårørenderepresentant)
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Songdalen kommune
 • Søgne kommune
 • Tillitsvalgt
 • Tjenester i Kristiansand kommune
  • Kløvertun rehabiliteringssenter
  • Valhalla helsehus
  • Distriktserfoterapeut og-fysioterapeut
  • Hverdagsrehabilitering
  • Hjemmetjenesten
  • Hverdagsrehabilitering i Oppfølgingstjenesten
  • Omsorgssenter
  • Forvaltning
  • Frisklivsentralen
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder (USHT)

Prosjektet er organisert med to arbeidsgrupper:

 • Felles bruker og felles innsats
 • Kartleggingsverktøy og kompetanse

Referansegrupper i prosjektet:

 • Fagutvalg somatisk rehabilitering Kristiansand
 • Ledergruppe Behandling og rehabilitering
 • Ledergruppe Bolig- og tjenestetildeling

 

Prosjektets oppgaver 

 • Gi anbefalinger for endret arbeidsmåte og kompetansebehov ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling
 • Gi anbefalinger for hvilken modell tjenesten Rehabilitering i hjemmet bør ha, og kompetansebehov for denne tjenesten
 • Utarbeide målgrupper for de kommunale rehabiliteringstjenestene
 • Gi anbefalinger for samhandling mellom kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten
 • Gi anbefalinger for økt brukerinvolvering og involvering av pårørende og nettverk
 • Pilotere kartleggingsverktøyet PSFS (Pasientspesifikk funksjonsskala) i store deler av helse- og sosial sektoren
 • Bidra med kompetanseheving innen følgende tema: "Identifisere behov for rehabilitering" og "Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid"  

Prosjektets fremdrift

I punkene under finnes nærmere informasjon om fremdrift i prosjektets oppgaver

Kartlegging

Kartleggingsfasen pågikk i perioden 2017-februar 2018 og følgende instanser deltok:

 • Rådet for funksjonshemmede
 • Seniorrådet
 • Enhet for spesialisert rehabilitering, SSHF
 • Tjenester i Kristiansand kommune
  • Kløvertun rehabiliteringssenter
  • Valhalla helsehus
  • Soneledere (representanter for hjemmetjenesten)
  • Ergo- og fysioterapeuter i distrikt
  • Hverdagsrehabilitering
  • Forvaltning

Det ble besluttet i ledergruppe Omsorgssentre og Oppfølgingstjenesten at det ikke var aktuelt for disse virksomhetene å delta i kartleggingen.

 

Følgende spørsmål ble brukt i kartleggingen:

 1. Hvordan er deres opplevelse av hvordan Kløvertun rehabiliteringsavdeling fungerer?
 2. Hva er de største utfordringene for gode overganger til/fra Kløvertun rehabiliteringsavdeling?
 3. Hva er deres opplevelse av hvordan tjenesten hjemmerehabilitering fungerer?
 4. Hva er de største utfordringene for gode overføringer til/fra hjemmerehabilitering? Hva er det som fungerer bra?
 5. Hvordan bør disse tjenestene være utformet for å inkludere brukerne og pårørende i størst grad?
 6. Hva slags kompetanse mener dere er nødvendig for å gi et godt rehabiliteringstilbud til brukere med komplekse og sammensatte utfordringer?  

 

Målgrupper for rehabiliteringstjenester

Viser til punktet over for full oversikt over rehabiliteringstjenestene.

Anbefalinger for kompetanseutvikling

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for kompetanseutvikling ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling og Rehabilitering i hjemmet foreligge i løpet av mars. 

Anbefalinger for økt samhandling

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for økt samhandling foreligger i løpet av april

Anbefalinger for økt involvering av brukere, pårørende og nettverk

Arbeidsgruppe Kartleggingsverkøy og kompetanse har besluttet å anbefale at pårørende til nye brukere stilles spørsmålet "Hva er viktig for deg?" Det skal utarbeides en guide til ansatte om hvordan oppfølgingen av dette spørsmålet skal ivaretas. Anbefalingen skal drøftes i prosjektgruppe og deretter legges fram for styringsgruppen. Det er søkt midler fra opptrappingsplan rehabilitering til å pilotere denne kartleggingen, og det er ønskelig å starte pilot januar 2019.

Anbefalinger av modell for Hjemmerehabilitering

Arbeidsgruppe Felles bruker og felles innsats har definert fire aktuelle modeller for Hjemmerehabilitering. Det er utført SWOT analyse av de fire modellene i arbeidsgruppen, samt i ledergruppe Bolig- og tjenestetildeling og ledergruppe Behandling og rehabilitering. I løpet av våren 2018 skal prosjektgruppen ha landet på en modell som skal anbefales, og dette skal legges fram for styringsgruppen før sommeren 2018. Høsten 2019 starter pilot av valgt modell.

De fire aktuelle modellene for Hjemmerehabilitering

Til grunn for arbeidet med å definere aktuelle modeller for Hjemmerehabilitering ligger følgende dokumenter:

Anbefalinger for endringer ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for endringer ved disse tjenestene foreligge i løpet av juni

Pilotering av PSFS

I perioden mars-mai skal kartleggingsverktøyet PSFS (pasientspesifikk funksjonsskala) piloteres i følgende tjenester: Kløvertun rehabiliteringsavdeling, Valhalla helsesenter, Hverdagsrehabilitering, hjemmegruppa i forvaltningsavdelingen, Kongens sone, oppfølgingstjenesten vest og blant distriktsfysioterapeuter og distriktsergoterapeuter. Frisklivsentralen har allerede startet å bruke dette kartleggingsverktøyet.

PSFS hjul

Kompetansespredning

Det planlegges kompetansespredning innen temaene "Identifisere behov for rehabilitering" og "Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid" for ansatte i løpet av oktober. 

Silje Bostrøm Gitlestad (prosjektleder) 

 

Forfatter: Silje Bostrøm Gitlestad
Publisert: 09.01.2018 13:30
Sist endret: 25.04.2018 10:45