Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering

"Fremtidsrettet rehabilitering" er et prosjekt i Kristiansand kommune som er finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering. Hovedfokus i prosjektet er rettet mot hvordan rehabiliteringstjenestene Kløvertun rehabiliteringsavdeling og Rehabilitering i hjemmet skal fungere for å være bærekraftige i møte med demografiske endringer i kommunen fram mot 2040.

Rehabilitering og hverdagsmestring

Mestring. Fotograf: Anders Martinsen

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering er finansiert av regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering. Nasjonalt og i Kristiansand kommune pågår en satsning mot økt rehabilitering og hverdagsmestring i tjenestene. Målet med satsningen er at innbyggerne skal bo i eget hjem lengst mulig, og at de i størst mulig grad skal mestre hverdagen. Satsningen retter seg blant annet mot at ansatte i møte med brukere skal tenke mestring i stedet for hjelperolle, og stille brukeren spørsmålet "Hva er viktig for deg?"

Mestringshjulet

Rehabiliteringstjenester i Kristiansand kommune

Rehabiliteringspyramiden

De ulike rehabiliteringstilbudene som finnes eller er under utvikling kan framstilles som en pyramide, med mange personer og lite spesialisert tilbud på
det nederste trinnet, og stadig færre personer og mer spesialisert høyere opp i pyramiden. Det øverste nivået beskriver spesialisthelsetjenesten, og de øverige er tilbud i kommunen.

Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering skal gi anbefaling for endringer i tjenestene Kløvertun rehabiliteringsavdeling (rehabilitering i institusjon) og Rehabilitering i hjemmet/Rehabiliteringsteam. I tillegg skal det vurderes hvordan brukergruppene for de kommunale rehabiliteringstjenestene skal være i møte med utfordringene vi står overfor fram mot år 2040. 

Informasjon om prosjektet

Prosjektorganisering

 

Prosjektets oppgaver:

  • Gi anbefalinger for endret arbeidsmåte og kompetansebehov ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling

  • Gi anbefalinger for hvilken modell tjenesten Rehabilitering i hjemmet bør ha, og kompetansebehov for denne tjenesten

  • Utarbeide målgrupper for de kommunale rehabiliteringstjenestene

  • Gi anbefalinger for samhandling mellom kommunale tjenester og med spesialisthelsetjenesten

  • Gi anbefalinger for økt brukerinvolvering og involvering av pårørende og nettverk

  • Pilotere kartleggingsverktøyet PSFS (Pasientspesifikk funksjonsskala) i store deler av Helse- og sosial sektor

  • Bidra med kompetanseheving innen følgende tema: "Identifisere behov for rehabilitering" og "Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid"

 

 

Prosjektets fremdrift

I punkene under finnes nærmere informasjon om fremdrift i prosjektets oppgaver

Kartlegging

Kartleggingsfasen pågår i perioden desember 2017-februar 2018.

Det kartlegges i relevante virksomheter og tjenester i HS sektor, Rådet for funksjonshemmede, Seniorrådet og ved Enhet for spesialisert rehabilitering (SSHF) 

Målgrupper for rehabiliteringstjenester

Det jobbes fortiden med å definere målgrupper for de kommunale tjenestene i rehabiliteringspyramiden. Oversikt over målgruppene vil publiseres så snart de er vedtatt.

Rehabiliteringspyramiden

Anbefalinger for kompetanseutvikling

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for kompetanseutvikling ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling og Rehabilitering i hjemmet foreligge i løpet av mars. 

Anbefalinger for økt samhandling

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for økt samhandling foreligger i løpet av april

Anbefalinger for økt involvering av brukere, pårørende og nettverk

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for økt involvering av brukere, pårørende og nettverk foreligge i løpet av april

Anbefalinger for endringer ved Kløvertun rehabiliteringsavdeling og Rehabilitering i hjemmet

I følge prosjektets fremdriftsplan vil anbefalinger for endringer ved disse tjenestene foreligge i løpet av juni

Pilotering av PSFS

I perioden mars-mai skal kartleggingsverktøyet PSFS (pasientspesifikk funksjonsskala) piloteres i følgende tjenester: Kløvertun rehabiliteringsavdeling, Valhalla helsesenter, Hverdagsrehabilitering, hjemmegruppa i forvaltningsavdelingen, Kongens sone, oppfølgingstjenesten vest og blant distriktsfysioterapeuter og distriktsergoterapeuter. Frisklivsentralen har allerede startet å bruke dette kartleggingsverktøyet, og vil derfor også delta i evalueringen av piloten som skal foregå i juni 2018.

Mestringshjulet

Kompetansespredning

Det planlegges kompetansespredning innen temaene "Identifisere behov for rehabilitering" og "Rehabilitering og tverrfaglig samarbeid" for ansatte i løpet av oktober.

 

 

 

Silje Bostrøm Gitlestad (prosjektleder)

mail: silje.bostrom.gitlestad@kristiansand.kommune.no

 

 

 

 

 

Forfatter: Silje Bostrøm Gitlestad
Publisert: 09.01.2018 13:30
Sist endret: 06.02.2018 13:04