Nye mønstre - trygg oppvekst

"Nye mønstre – trygg oppvekst" er et prosjekt i Kristiansand kommune og NAV Kristiansand hvor man vil prøve ut en modell med familiekoordinatorer for familier med lavinntekt og som har behov for tjenester i hjelpeapparatet.

Familiekoordinator

Nye mønstre - trygg oppvekst. Foto: Anders Martinsen fotografer

Familiekoordinatorene i "Nye mønstre – trygg oppvekst" koordinerer innsatsen rundt familien og skal sikre rett hjelp til rett tid til både barn og voksne i deltaker-familiene.

Familiekoordinator vil være en kontaktperson inn mot hjelpeapparatet og vil være i tett kontakt med deltakerfamiliene. Sammen utarbeider familie og familiekoordinator en plan for hvordan de skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås.

Hvem er involvert

Prosjektet "Nye mønstre – trygg oppvekst" er et samarbeidsprosjekt mellom helse- og sosial sektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren i Kristiansand kommune.

Familiekoordinatorene er organisert i NAV Kristiansand.

Mål med prosjektet

Målet med prosjektet er å bryte mønster hvor lavinntekt, og utfordringer som følger av lavinntekt, overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet og bedre helse.

Det er et særlig fokus i prosjektet at barna i familiene deltar i og finner sin plass i sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende, og at barna mestrer skolehverdagen.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

  • Familienes boforhold er akseptable og stabile. Antall flyttinger er redusert og barna bor samme sted i et stabilt miljø over tid.
  • Familienes økonomiske situasjon er forbedret.
  • Foreldre er i arbeid eller aktivitet.
  • Foreldrenes fysiske og psykiske helse er bedret.
  • Barna deltar i og er godt integrert i sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende.
  • Barna deltar i skolen og grunnskoleresultatene er forbedret, og andel barn tilknyttet prosjektet som har gjennomført videregående skole innenfor normert tid er økt.

Fakta om feltet

Målgruppen for prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst er familier med barn som har en inntekt mindre enn 60% av medianinntekt (lavinntekt) . Medianinntekt er den midterste inntekten i en inntektsfordeling, der halvparten har inntekt over og halvparten under medianen.

11,6% av barna i Kristiansand kommune vokser opp i lavinntekt, målt etter nasjonale grenser for vedvarende lavinntekt. En del av familiene vil ha behov for tjenester fra hjelpeapparatet.

Det er godt dokumentert at foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Statistisk sentralbyrå fant i en studie fra 2009  at barn som bodde i husholdninger hvor det var økonomiske problemer under oppveksten i stor grad har det også som voksne.

Arbeid er det viktigste virkemiddelet for å redusere fattigdom . At foreldre er i jobb betyr mye for den økonomiske situasjonen til familien, men også fordi det øker sannsynligheten for at barna etablerer seg i arbeidslivet som voksne.

Regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom  har syv innsatsområder for å bekjempe barnefattigdom, hvorav ett er å forbygge ved å styrke utsatte familier.

Videre er utdanning, deltagelse i fritid, helsetilbud og arbeid sentrale elementer. Prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst vil i stor grad ha fokus på de samme innsatsområdene rundt den enkelte familie og i kommunens utvikling av tjenester til målgruppa.

Organisering og styring

Prosjektets styringsgruppe er helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli, oppvekstdirektør Arild Rekve og kulturdirektør Stein Tore Sorthe. Virksomhetsledere fra helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren deltar i prosjektets driftsgruppe, og skal sikre nødvendig forankring i tjenestene.

Det er etablert samarbeid med Universitet i Agder om følgeforskning av prosjektet.

Kontakt 

Prosjektleder
Kristine Løkås Vigsnes
481 51 622

 

 

Forfatter: Kristine Vigsnes
Publisert: 21.04.2016 12:14
Sist endret: 22.01.2018 14:50