Nye mønstre - trygg oppvekst

"Nye mønstre – trygg oppvekst" er et prosjekt i Kristiansand kommune og NAV Kristiansand hvor man vil prøve ut en modell med familiekoordinatorer for familier med lavinntekt og som har behov for tjenester i hjelpeapparatet.

Familiekoordinator

Nye mønstre - trygg oppvekst. Foto: Anders Martinsen fotografer

Familiekoordinatorene i "Nye mønstre – trygg oppvekst" koordinerer innsatsen rundt familien og skal sikre rett hjelp til rett tid til både barn og voksne i deltaker-familiene.

Familiekoordinator vil være en kontaktperson inn mot hjelpeapparatet og vil være i tett kontakt med deltakerfamiliene. Sammen utarbeider familie og familiekoordinator en plan for hvordan de skal jobbe sammen og hvordan målene til familien skal nås.

Hvem er involvert

Prosjektet "Nye mønstre – trygg oppvekst" er et samarbeidsprosjekt mellom helse- og sosial sektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren i Kristiansand kommune.

Familiekoordinatorene er organisert i NAV Kristiansand.

Mål med prosjektet

Målet med prosjektet er å bryte mønster hvor lavinntekt, og utfordringer som følger av lavinntekt, overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet og bedre helse.

Det er et særlig fokus i prosjektet at barna i familiene deltar i og finner sin plass i sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende, og at barna mestrer skolehverdagen.

Sikres

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for å sikre at:

  • Familienes boforhold er akseptable og stabile. Antall flyttinger er redusert og barna bor samme sted i et stabilt miljø over tid.
  • Familienes økonomiske situasjon er forbedret.
  • Foreldre er i arbeid eller aktivitet.
  • Foreldrenes fysiske og psykiske helse er bedret.
  • Barna deltar i og er godt integrert i sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende.
  • Barna deltar i skolen og grunnskoleresultatene er forbedret, og andel barn tilknyttet prosjektet som har gjennomført videregående skole innenfor normert tid er økt.

Fakta om feltet

Målgruppen for prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst er familier med barn som har en inntekt mindre enn 60% av medianinntekt (lavinntekt) . Medianinntekt er den midterste inntekten i en inntektsfordeling, der halvparten har inntekt over og halvparten under medianen.

Folkehelseinstituttet utarbeider årlig folkehelseprofiler for fylker og kommuner. Folkehelseprofilen for Kristiansand viser at 13% av barn og unge 0-17 år vokser opp i familier med lavinntekt . En del av familiene vil ha behov for tjenester fra hjelpeapparatet.

Det er godt dokumentert at foreldrenes utdanningsnivå, inntektsnivå, helse og bruk av offentlige støtteordninger overføres mellom generasjoner. Statistisk sentralbyrå fant i en studie fra 2009  at barn som bodde i husholdninger hvor det var økonomiske problemer under oppveksten i stor grad har det også som voksne.

Arbeid er det viktigste virkemiddelet for å redusere fattigdom . At foreldre er i jobb betyr mye for den økonomiske situasjonen til familien, men også fordi det øker sannsynligheten for at barna etablerer seg i arbeidslivet som voksne.

Regjeringens strategi Barn som lever i fattigdom  har syv innsatsområder for å bekjempe barnefattigdom, hvorav ett er å forbygge ved å styrke utsatte familier.

Videre er utdanning, deltagelse i fritid, helsetilbud og arbeid sentrale elementer. Prosjektet Nye mønstre – trygg oppvekst vil i stor grad ha fokus på de samme innsatsområdene rundt den enkelte familie og i kommunens utvikling av tjenester til målgruppa.

Organisering og styring

Prosjektets styringsgruppe er helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli, oppvekstdirektør Arild Rekve og kulturdirektør Stein Tore Sorthe. Virksomhetsledere fra helse- og sosialsektoren, oppvekstsektoren og kultursektoren deltar i prosjektets driftsgruppe, og skal sikre nødvendig forankring i tjenestene.

Det er etablert samarbeid med Universitet i Agder om følgeforskning av prosjektet.

Kontakt 

Prosjektleder
Kristine Løkås Vigsnes
481 51 622

 

 

Forfatter: Kristine Vigsnes
Publisert: 21.04.2016 12:14
Sist endret: 28.04.2016 09:49