Priser og redusert betaling

Pris for full plass fra 01.01.2018

Brutto årsinntekt over 533 500 kroner: 2910 kroner per måned.
Brutto årsinntekt under 533 500 kroner: se redusert foreldrebetaling nedenfor

Pris for redusert plass

Kommunale barnehager: Prisen fastsettes etter andel av full plass.
Private barnehager: Ta kontakt med barnehagen for informasjon.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.

Kostpenger

Kommunale barnehager: Det koster 200 kroner for mat per måned for full plass. For reduserte plasser utgjør kostpengene 4 kroner per time per måned.

Private barnehager: Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Regning for barnehageplass

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Redusert foreldrebetaling

Søk redusert foreldrebetaling

Du trenger MinID eller BankID for å logge på søknadsskjemaet. Du må laste opp og legge ved skattemeldingen eller ligningen når du sender inn skjemaet elektronisk.

Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Kristiansand kommune er oppvekstsektoren vedtaksmyndighet.

Den nye forskriften vil gi billigere barnehage for mange:

  • Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for en barnehageplass
  • Familier med årsinntekt inntekt under 533 500 kroner kan søke
  • Inntekt dokumenteres med siste års skattemelding eller ligning.
  • Ordningen er søknadspliktig
  • Søknadsfrist er 1. juni hvert år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august.
  • Det kan søkes gjennom hele året, et vedtak om redusert betaling vil gjelde fra måneden etter søknaden er mottatt.


Betalingssats skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Skattemeldingen eller skatteoppgjøret for 2017 skal lastes opp og sendes inn som vedlegg til det elektroniske skjemaet. Du finner skattemeldingen eller skatteoppgjøret som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

Gratis kjernetid

Fra 01.08.2018 får barn født i 2013, 2014 og 2015 som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn 533 500 kroner 20 timers gratis oppholdstid i barnehage. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.


Dokumentasjonskrav

Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen.  

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du ikke har skattemelding for 2017 kan du levere annen dokumentasjon.

Husstandens inntekt

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor.

Kristiansand kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår. Det må søkes på nytt før 1. juni hvert år.

Søknader som mottas i løpet av året innvilges fra påfølgende måned.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 12:17
Sist endret: 17.04.2018 15:59