Gå til hovedinnhold

Prinsipper som skaper utvikling og læring i organisasjonen

Prinsipper som skaper utvikling og læring

Den ytterste sirkelen i modellen beskriver hvilke prinsipper som ligger til grunn for utvikling, læring og samarbeid i organisasjonen. Rammeverket skal være et verktøy for å vurdere egen praksis, der man kan identifisere styrker, områder med behov for forbedringer, eller neste steg i utviklingen.

Tydelig retning

Overordnet mål:
Alle barn og unge skal oppleve et godt og inkluderende oppvekstmiljø som fremmer deres trygghet, læring, trivsel og helse.


Delmål:
• Alle barn og unge vokser opp under kjærlige, trygge og omsorgsfulle vilkår
• Alle barn og unge utvikler et positivt selvbilde og en trygg identitet
• Alle barn og unge opplever tilhørighet, trygghet og trivsel innenfor fellesskapet
• Alle barn og unge er aktive deltakere som opplever læring og utvikling innenfor fellesskapet
• Ingen opplever å bli mobbet, krenket eller å være utestengt fra fellesskapet

Fokusert innsats

Å fokusere innsatsen handler om at vi opprettholder en intens innsats over flere år. Vi har felles mål og vi vil utvikle en felles kunnskap og ferdighetsbase hos alle ledere og ansatte i oppvekst og læring.

I dette arbeidet er følgende strategier sentrale:
• Systemteoretiske tilnærminger
• Tverrfaglig samhandling. BTI-modellen.
• Verktøy for faglig refleksjon (PA/SMTTE/IGP)
• Lærende nettverk og lærende møter
• Utforskende praksis
• System for veiledning
• Bruk av data for å forbedre praksis
• Lærende lederskap

(Haug, 2014; Fixsen, 2009; Fullan & Quinn, 2015; Nordahl, 2005; Roald, 2013; Senge, 2006)

Verdier i praksis

Verdier i praksis handler om at ledere, ansatte, barn og foreldre begrunner valgene sine i felles holdninger, normer og verdier. Dette skal prege praksis og handlingene våre.

Kjerneverdier

  • Likeverd
  • Medvirkning
  • Anerkjennelse

Alle barn og unge:

  • har en absolutt verdi
  • vil når de kan
  • finner mening og deltar
  • har noe å tilføre fellesskapet
Lærende fellesskap

Samarbeid handler ikke bare om å skape et sted der mennesker føler seg vel, men snarere om å bidra til å dyrke frem alles ekspertise og rette denne kunnskapen mot et felles formål.
Organisasjonene skal være profesjonsfaglige fellesskap der ledere og ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis.
• Ansatte bygger sin profesjonsutøvelse på felles verdier og et felles forsknings- og erfaringsbasert kunnskapsgrunnlag.
• Ansatte utvikler en rikere forståelse av god praksis gjennom å reflektere over og vurdere planlegging og gjennomføring av arbeidet i fellesskap.
• Det profesjonelle samarbeidet forutsetter god ledelse. God ledelse prioriterer utvikling av samarbeid og relasjoner for å bygge tillit i organisasjonen. Ledelsen skal gi retning og tilrettelegge for ansattes og barn og unges læring og utvikling. Det er ledelsens oppgave å lede slik at alle får brukt sine sterke sider, opplever mestring og utvikler seg.
• Ansatte må i fellesskap reflektere over verdivalg og utviklingsbehov, og bruke forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak. Velutviklede strukturer for samarbeid, støtte og veiledning mellom kolleger og på tvers av organisasjoner fremmer en delings- og læringskultur.
• Alle barn og unge er ulike, og hva som er barnets beste, er et kjernespørsmål. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber innenfor oppvekst og læring.

(DuFour, 2016; Fullan & Quinn, 2015; Stoll et al., 2006; Læreplanverket, overordnet del)

Forfatter: OW
Publisert: 14.06.2019 11:19
Sist endret: 06.11.2019 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?