Gå til hovedinnhold

Fokusområder

Denne sirkelen beskriver de tre hovedområdene vi skal ha fokus på. Ved å skape inkluderende fellesskap og legge til rette for livsmestring, og læring og utvikling, skal vi sørge for at alle barn og unge skal oppleve å være inkludert i fellesskapet. For å konkretisere hva dette arbeidet innebærer, er det utarbeidet kvalitetsindikatorer og tegn på god praksis innenfor de tre fokusområdene, både for barnehage, skole og barne- og familietjenester.

Inkluderende fellesskap

Inkluderende fellesskap

Indikatorer og tegn i barnehagen

I et inkluderende fellesskap skal barn oppleve omsorg, trygghet, trivsel og å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Fellesskapet preges av gode relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.

Barna skal oppleve å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Utvikle vennskap og sosialt fellesskap for alle barn, uavhengig av forutsetninger.

Barnehagen har en god ledelse som kontinuerlig arbeider med å sikre barns tilhørighet, trygghet og trivsel.  

● felles og delt visjoner og verdier - en retning
● gjensidig støtte og tillit mellom ansatte
● en undersøkende og kunnskapsbasert tilnærming
● det er avsatt tid til en strukturert og organisert samarbeidsmodell (eks IGP, PA, SMTTE) som fremmer dialog mellom aktørene
● fokus på barns deltakelse og utvikling innenfor en helhetlig barnehagehverdag
● fokus på ansattes vekst og profesjonelle utvikling
bevissthet om gruppe-organiseringens betydning for barns opplevelse av inkludering og fellesskap

Barnehagen har utviklet en organisering og ledelse av grupper som er preget av gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen. 

● ansatte tar ansvar for å bygge gode relasjoner og gi emosjonell støtte
● ansatte vektlegger barnegruppens betydning for deltakelse og tilhørighet for alle barn
● ansattes kommunikasjon preges av anerkjennelse i møte med barn, individuelt og i grupper
● ansatte sikrer at barns stemme får betydning for deres barnehagehverdag
● ansatte skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna som grunnlag for trivsel, glede og mestring
● ansatte skal sørge for at barn som trenger ekstra hjelp og støtte inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske

Barnehagen fremmer barns deltakelse i fellesskapet

● barna føler seg sett og anerkjent for den de er og har sin plass og verdi i fellesskapet
● barna har gode relasjoner til andre barn og til de voksne
● barnas lek preges av deltakelse og fellesskaps-opplevelser
● barns egen opplevelse undersøkes systematisk

 Barnehagen har gode relasjoner og et godt samarbeid med foreldrene

● barnehagen anerkjenner at barn og familier er forskjellige
● foreldrenes synspunkter blir sett og hørt
● barnehagen bruker ulike tilnærminger i foreldresamarbeidet
● foreldrenes deltakelse har betydning for barnehagens arbeid med inkludering og fellesskap
● foreldre gis mulighet til å gi tilbakemelding om trivsel og utvikling

 

Indikatorer og tegn i skolen

Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Trygge læringsmiljøer utvikles og opprettholdes av tydelige og omsorgsfulle voksne, i samarbeid med elevene. De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelser. I arbeidet med å utvikle et inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en ressurs.

Skolen har en undersøkende og kunnskapsbasert tilnærming i inkluderingsarbeidet

• Verktøy for pedagogisk refleksjon brukes systematisk i arbeidet med å skape et inkluderende læringsmiljø.
• Skolen har fokus på elevenes deltakelse og utvikling innenfor fellesskapet.
• Skolen jobber systematisk og kontinuerlig med å forebygge, avdekke, stoppe og håndtere krenkelser og mobbing.
• Rammene for ordinær opplæring blir utvidet i samarbeid med PPT og andre aktører.

De voksne bygger gode relasjoner og gir emosjonell støtte til elevene

• De voksne vektlegger fellesskapets betydning for deltakelse og tilhørighet for alle barn.
• Samtaler om og med elever er preget av anerkjennelse og respekt.
• De voksne sikrer at elevene blir hørt og får medvirke.
• De voksne sikrer at elever som trenger ekstra hjelp og støtte inkluderes i læringsfellesskapet.

Skolen fremmer elevenes deltakelse i fellesskapet

• Elevene opplever at de blir sett og anerkjent for den de er.
• Elevene opplever å bli likt.
• Elevene opplever å bli hørt og ha reell innflytelse.
• Elevenes er aktive deltakere i lek og læring.
• Elevene opplever vennskap og deler opplevelser med andre.
• Elevene er rause med hverandre
• Elevene har det trygt og godt på skolen.

Foreldrenes deltakelse og involvering har stor betydning for skolens arbeid med inkludering.

• Foreldrene er viktige aktører i foreldrefellesskapet.
• Foreldrene opplever at de voksne liker deres barn.
• Foreldrene gir skolen nødvendig informasjon.
• Foreldrene opplever at deres synspunkter blir sett og hørt.
• Det er trygt å snakke om det som er vanskelig.
• Lav terskel for å ta kontakt.
• Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål.

Livsmestring

Livsmestring

 

Indikatorer og tegn i barnehagen

Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.

Få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.
Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

Observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon.

Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidrar til å utjevne sosiale forskjeller

● aktørene har felles forståelse av hva helsefremming, forebygging og tidlig innsats betyr i en barnehagesammenheng.
● barnehagen ser jevnlig på egen praksis og reflekterer sammen om den
● barnehagen har rutiner for forebygging av sikkerhet.
● barnehagen har rutiner for forebygging, avdekking håndtering og oppfølging av mobbing og krenkelser av barn
● barnehagen har rutiner for gode måltider.
● barnehagen har et bevisst forhold til barns behov for ro, hvile, bevegelse og aktivitet
● barnehagen tilrettelegger for barns deltakelse i kulturaktiviteter

Voksne viser holdninger og kunnskap som bidrar til å utvikle lekne og rause barn med god selvfølelse. 

● personalet møter alle barn og foreldre på en likeverdig måte
● personalet har mot, kunnskap og ferdigheter i møte med barn som kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep
● personalet har et bevisst forhold til meldeplikt og opplysningsplikt til barnevernet
● personalet tilrettelegger for matlaging og sunne måltider som bidrar til glede, deltakelse, samtaler og fellesskap.
● personalet støtter barna i ulike kulturelle inntrykk og uttrykk
● personalet støtter barna i å uttrykke og håndtere egne og andres følelser

Barna gir uttrykk for trivsel, glede og utvikler tro på at de kan mestre motgang.

● barna deltar i lek og aktivitet som gir opplevelse av å være en del av fellesskapet
● barna deltar i varierte fysiske aktiviteter og viser bevegelsesglede
● barna opplever matglede og etablerer sunne helsevaner
● barna støttes i å mestre medgang og motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres og følelser
● barna opplever tillit og trygghet til å dele vonde erfaringer og opplevelser med trygge voksne.

Foreldre og barnehage samarbeider for å ivareta barnets behov for omsorg og lek, som grunnlag for allsidig utvikling.

● Det er åpen og god dialog mellom foreldre og barnehagens ansatte med gjensidige forventninger.
● Barnehagen ivaretar foreldrenes rett til medvirkning og arbeider i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.
● Samarbeidet skal alltid ha barns beste som mål.
● Barnehagen legger til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse og trivsel.
● Både foreldrene og personalet må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er barnehagens oppgave og forvalte.

 

Indikatorer og tegn i skolen

I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Livsmestring dreier seg om å kunne forstå og å kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Elevene skal lære å håndtere medgang og motgang, og personlige og praktiske utfordringer på en best mulig måte.

Skolen har systemer, kultur og kompetanse for å arbeide med elevenes fysiske og psykiske helse

• Skolen driver et helhetlig og systematisk arbeid for å skape et trygt og godt skolemiljø
• Skolen samarbeider med eksterne aktører og jobber tverrfaglig for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse
• Skolen samarbeider med foreldre og nærmiljø for å skape trygge og gode mestrings- og sosialiseringsarenaer på elevenes fritid

De voksne bygger gode relasjoner med elevene gjennom omsorg og tydelige forventninger

• De voksne støtter elevene i å mestre medgang og motgang og å håndtere utfordringer.
• De voksne støtter elevene i å bli kjent med egne og andres følelser.
• De voksne legger til rette for undervisning som bygger bro mellom skolefagene og “det virkelige livet”.
• Faglig og sosial utvikling er integrert i undervisningen.

Elevene er trygge på seg selv og andre, tar selvstendige valg og har tro på at de kan mestre motgang

• Elevene opplever at de har reell medvirkning.
• Elevene opplever at deres følelser blir anerkjent.
• Elevene tør å si fra når de opplever at noe er urettferdig.
• Elevene tar vare på hverandre.
• Elevene heier på hverandre.
• Elevene er nysgjerrige og kreative.
• Elevene utforsker, tar sjanser og tør å feile.

Foreldre opplever at de har en åpen og trygg dialog med skolen

• Dialogen preges av positive og konstruktive tilbakemeldinger.
• Foreldre opplever at de voksne liker barnet deres.
• Det er trygt å snakke om det som er vanskelig.
• Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål.

Læring og utvikling

Læring og utvikling

Indikatorer og tegn i barnehagen

Alle barn skal oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek. Læringsmiljøet skal stimulere og støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

Barna skal undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt, og få bidra i egen og andres læring

Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling.

Barnehagen er en god læringsarena for alle barn.

● barnehagen har et miljø som støtter barns lyst til å leke, lære, utforske og mestre
● barnehagen bidrar til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.
● leken er en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.
● barnehagen støtter barna i å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen
● organisasjonen har en utforskende, undersøkende, nysgjerrig og kritisk tilnærming til teori og praksis

De voksne legger til rette for helhetlige læringsprosesser som fremmer trivsel og allsidig utvikling

● voksne bidrar til at barna får felles erfaringer som grunnlag for lek og legger til rette for utvikling av leketemaer
● voksne observerer, analyserer, støtter, deltar i og beriker leken på barnas premisser
● voksne støtter og beriker barnas refleksjoner rundt situasjoner, temaer og fenomener og skaper forståelse og mening sammen med barna
● voksne tilrettelegger for språklig samhandling mellom barn i ulike hverdagsaktiviteter
● voksne anerkjenner barns ulike verbale og non-verbale uttrykk og støtter deres språkutvikling
● voksne er bevisste på sine roller som språklige forbilder og er lydhøre i kommunikasjon med alle barn
● voksne følger med på barnas kommunikasjon og språk og fanger opp og støtter barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive, eller som har sen språkutvikling

Barna opplever et stimulerende miljø som støtter opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre

● barna leker, utforsker, lærer og mestrer gjennom ulike måter å uttrykke seg på
● barna bruker språket til å skape relasjoner, delta i lek og som redskap til å løse konflikter
● barna leker, improviserer og eksperimenterer med rim, rytme, lyder og ord
● barna opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling , sang og samtale
● barna bruker kropp og sanser i ulike lærings- og utviklingsprosesser
● barna tar i bruk kreativitet, fantasi og skaperglede
● barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likhet og ulikheter i et fellesskap

Barnehagen tilrettelegger for god dialog med foreldre, både på individnivå og gruppenivå

● barnehagen ivaretar foreldres rett til medvirkning
● foreldrene bidrar til å skape et godt barnehagemiljø
● barnehagen tilrettelegger for at foreldre og barnehagen jevnlig kan utveksle vurderinger knyttet til enkeltbarnets erfaringer, utvikling og læring

 

Indikatorer og tegn i skolen

Til tross for elevenes egeninnsats og bruk av læringsstrategier vil enkelte ha utfordringer med å lære. Årsakene er ofte mange og sammensatte. Ambisjonen om å utvikle evnen til livslang læring hos alle elever krever derfor en bred tilnærming fra skolen.

Skolen utvikler og forbedrer praksis. 

• Organisasjonen reflekterer i fellesskap over egen praksis.
• Ledere og lærere vurderer og videreutvikler praksis gjennom en undersøkende og kunnskapsbasert tilnærming.

Skolens praksis fremmer elevenes faglige, sosiale og emosjonelle læring gjennom dybdelæringsprosesser

• De voksne følger elevenes utvikling tett og gir dem støtte tilpasset deres alder, modenhets- og funksjonsnivå.
• Læringsaktivitetene er relevante og varierte.
• Undervisningen gir elevene mulighet for å sette ord på tanker og resonnementer.
• Læreren veileder elevene og fokuserer på prosesser som handler om å lære, oppdage og formidle. 
• Lærerne har en vurderingspraksis som fremmer læring.
• Lærerne skaper sammenheng mellom fagene og mellom skolen og livet utenfor
• Lærerne hjelper elevene med å kople det kjente til det ukjente.

Elevene er aktive deltakere som reflekterer over egen læring og utvikling.

• Elevene opplever at læringsaktivitetene er relevante og varierte.
• Elevene reflekterer over egen læring og utvikling, og vet hvordan de lærer best.
• Elevene formulerer spørsmål, søker svar og uttrykker sin forståelse på ulike måter.
• Elevene får støtte til å strekke seg etter neste utfordring.
• Elevene har ferdigheter til å samarbeide i og utenfor klasserommet.
• Elevene ser sammenhenger mellom kunnskapsområder og er kritisk tenkende.
• Elevene har positive forventninger til egen læring og tro på egen mestring.

Foreldrene har en aktiv rolle i barnas utvikling og læring

• Foreldre opplever at skolen har positive forventninger til barnets læring.
• Foreldre får jevnlige tilbakemeldinger om barnets læring og utvikling.
• Foreldre får veiledning fra skolen i hvordan de kan støtte barnets læring og utvikling.
• Foreldre kjenner skolens praksis og støtter skolen i læringsarbeidet.
• Samarbeidet skal alltid ha barnets beste som mål.

Forfatter: OW
Publisert: 14.06.2019 11:19
Sist endret: 06.11.2019 09:39

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?