Gå til hovedinnhold

Kvalitet i oppvekstsektoren

Det er fastsatt i Opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen innen bestemte områder. De obligatoriske emnene som skal drøftes er læringsresultater, frafallsproblematikk og læringsmiljø. Tilstandsrapporten kan utvides med egne prioriteringer i tillegg. Føringene for rapporten er gitt i St.meld. nr. 31(2007-2008). I Kristiansand fungerer Kvalitets- og utviklingsmeldingen som Tilstandsrapport og dekker de sentrale kravene. 

Kvalitets- og utviklingsmeldingen legges fram for politikerne (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Oppvekststyret i Kristiansand vedtok i 2011 å skille ut kvalitets- og utviklingsmeldingen fra årsrapporten og bestemte at den skulle følge skoleåret. Bystyret fattet følgende vedtak desember 2011: Bystyret gjennomfører en årlig generaldebatt om kvaliteten i Kristiansandskolen, med utgangspunkt i den årlige kvalitetsmeldingen for skolen. Oppvekststyret forbereder hvert år saken og behandler fortløpende aktuelle oversendelsesforslag fra bystyrets drøfting. Bystyret ber oppvekststyret om snarest å behandle og vedta endelige rutiner og årshjul for generaldebatten og behandling av kvalitetsmeldingen.

Fra 2013 ble barnehage inkludert i meldingen. I 2014 leverte også det nye fagområdet i sektoren, Barn og familie innspill til et av kapitlene. I 2015 bidrar alle til hele meldingen.

Bystyret gjorde følgende vedtak 11.09.2013, sak 100/13:
Bystyret ber oppvekstsektoren ved leder av oppvekststyret om å ta ansvar for at det som del av Kristiansand kommunes arbeid med den årlige kvalitets- og utviklingsmeldingen, inviteres til en åpen arena der elever, lærere, skoleledere, foreldrerepresentanter, politikere og andre interesserte i fellesskap kan drøfte og diskutere skoleutfordringene i Kristiansandskolene på et bredt grunnlag. Det er en fordel at dette kan gjøres i forkant av generaldebatten om skolepolitikk i bystyret, og før budsjettprosessen.

For å møte ønsket fra Bystyret om bred deltakelse i utformingen av meldingen har innholdet blitt drøftet i ulike fora som rektor- og styrerutvalg, ledermøte, helsetjenesten, bydeler og soner. Innspillene er omtalt i meldingen. Mange har bidratt underveis fra oppvekstsektoren med tekster og eksempler fra barnehage, skole, barn- og familie.
Kvalitets- og utviklingsmeldingen 2015 følger samme linje som de tre siste årene. Innspill gitt fra politisk hold og oppsummeringer internt i sektoren er forsøkt ivaretatt. Hovedgrep i år dreier seg om å se utviklingstrekk innen de prioriterte områdene over tid, gi kommentarer til resultatene og sette det inn i dagens utfordringsbilder. FLiK- satsingen gjennomsyrer sektorens virksomhet i stor grad og preger hele meldingen. Resultatene fra andre kartleggingsundersøkelse (T2) er nettopp klare med sine resultater. Tendenser på kommunenivå blir kort omtalt i årets melding og vil bli analysert videre for oppfølging i barnehager og skoler kommende barnehage- og skoleår.

Sammenhengende læringsløp 0-16 år er bærende prinsipp for sektoren. Derfor belyses de ulike kapitlene med bidrag fra både barnehage, skole, barn og familie.
Det er lagt vekt på å la praktiske eksempler fra barnehage, skoler og barn- og familietjenestene supplere teksten på sine måter.

Årets melding konsentrerer seg om følgende hovedtema etter vedtak i Oppvekststyret 14.01.2015
Kapittel 1: Øke læringsutbyttet innen grunnleggende ferdigheter
Kapittel 2: Hvordan oppnå et mer inkluderende læringsmiljø
Kapittel 3: Flere får gjennomført det 13-årige læringsløpet
Kapittel 4: Arbeid for å fremme folkehelse for barn og unge 4

Hvert kapittel avrundes med en oppsummering hvor det pekes på det mest sentrale og hva utfordringene videre dreier seg om. Eksemplene er plassert som en avrunding av hvert kapittel på de blå sidene. De tre første kapitlene ivaretar det nasjonale kravet som Tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen. Det fjerde kapitlet er lokalt forankret i Kristiansand. Det fokuserer på fysisk og psykisk helse. Medvirkningsrunden i de ulike fora har gitt viktige og nyttige bidrag.

Kvalitets- og utviklingsmelding 2015

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 05.08.2015 12:40
Sist endret: 05.08.2015 12:55

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?