Gå til hovedinnhold

Skolenes styre

Hver skole har et eget styre. Under finner du styrets mandat.

Styrets sammensetning

Styret består av:
2 foreldre
3 ansatte (2 fra det pedagogiske personalet +1 fra andre ansatte)
1 representant oppnevnt av kommunen (politiker)
2 elever (på barnetrinnet har ikke elevene stemmerett)
Rektor

Rektor eller den hun/han bemyndiger er saksforbereder og sekretær for styret og iverksetter styrets vedtak. Rektor har ansvar for at vedtak som fattes av styret er i samsvar med lovverket. Rektor har plikt til å forelegge vedtak som ikke er i samsvar med lov- og avtaleverk for oppvekstdirektøren

Styrets ansvar/delegert myndighet

Styret er et administrativt utvalg og kan ikke sammenlignes med et styre i i en privat bedrift. Styrevedtak iverksettes av rektor. Styret kan ikke fatte enkeltvedtak i forhold til forvaltningsloven (på grunn av de juridiske forpliktelser vedtakene får for kommunen).

Styret er delegert fullmakt innen følgende områder:

 1. Vedta strategiplan for skolen som omfatter skolens visjon og mål for virksomheten.
 2. Vedta planer for samarbeidet mellom hjem og skole, herunder retningslinjer for foreldrekonferanser og foreldremøter.
 3. Være høringsinstans når det skal vedtas lokale tillegg til Kristiansand kommunes forskrift til felles ordensreglement jmf. opplæringslovens § 2-9
 4. Fatte vedtak i saker vedrørende trafikkforhold og hvordan skolevegen skal gjøres tryggere.
 5. Vedta verne- og helsetiltak for elevene.
 6. Vedta plan for skolens informasjonsvirksomhet.
 7. Vedta gjennomføring av eventuelle lokale brukerundersøkelser som tillegg til nasjonale og kommunale brukerundersøkelser.
 8. Vedta hvordan brukerundersøkelsene skal følges opp.
 9. Vedta gjennomføring av lokale trivsels-/mobbeundersøkelser i tillegg til nasjonale og kommunale brukerundersøkelser.
 10. Vedta hvordan trivsels-/mobbeundersøkelser skal følges opp.

Rektor skal legge følgende saker fram for styret til drøfting og orientering:

 1. Skolens bemanningsplan.
 2. Opplæringsplan for ansatte.
 3. Skolens budsjett.
 4. Disponering av eventuelt overført overskudd og tiltak for å dekke inn eventuelt underskudd.
 5. Salg eller kassering av utrangert inventar og utstyr.
 6. Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen, herunder handlingsprogram.
 7. Disponering av undervisningstimetallet ved skolen.
 8. Omfanget av den sosialpedagogiske tjenesten.
 9. Planer for tilbygg/ombygging, ominnredning og vedlikehold av skoleanlegg.
 10. Utenlandsreiser, leirskole og turer med overnatting.
 11. Skolens tilbud av valgfag og språkfag

Rektor har en generell informasjonsplikt overfor styret, og styret har rett til å uttale seg om alle saker som gjelder skolen. 

Valg / konstituering av styret

 • Kommunens representant velges av valg- og honnorarkomiteen for valgperioden.
 • Ansattes representanter velges i samlet personalmøte, vanligvis for 2 år.
 • Elevrepresentantene kan velges ved særskilt valg på skolen eller ved oppnevning av elevrådet. Valgperioden er ett år med mulighet for gjenvalg.
 • Foreldrerådets arbeidsutvalg velger 2 representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen av arbeidsutvalget skal være den ene representanten.
 • Valgperioden er vanligvis 2 år med mulighet for ett gjenvalg.
 • Det skal sikres vanlig kjønnskvotering.
 • Styret konstituerer seg selv. Nytt styre bør være konstituert innen utgangen av august.
 • Dersom styremedlemmer ønsker å fratre i løpet av valgperioden, må dette godkjennes av styret. Valgte styremedlemmer kan ikke «kastes» i løpet av valgperioden, med mindre det er medlemmer som har utvist grov uforstand. Slike saker forelegges oppvekstdirektøren.

Om å fremme en sak for styret (innstillingsrett)

 • Det er bare rektor som kan innstille i en sak til styret (undertegne som ansvarlig for saken som fremmes og å foreslå vedtak). Ulike synspunkter/alternativer skal imidlertid fremgå av saksfremlegget.
 • Andre kan be om å få en sak fremmet for styret. Styreleder eller styret selv avgjør i samråd med rektor om en sak skal fremmes for styret. Når andre (f.eks. en klassekontakt) ønsker en sak fremmet, bør denne være behandlet av aktuelt rådsorgan før den legges frem for styret.
 • Innstillingen skal bestå av en saksutredning og et forslag til vedtak.

Anke

 • Rektor kan bringe en sak inn for oppvekstdirektøren med bakgrunn i lovlighetskontroll.
 • Et mindretall på minst 3 kan få et styrevedtak vurdert av oppvekstdirektøren.

Styrets mulighet for påvirkning i saker utenfor skolens myndighet

 • Skolen skal løse sakene innenfor delegert myndighet.
 • Skolen kan ikke innstille i en sak overfor politisk organ (oppvekststyret). Dersom oppvekstdirektøren ønsker det, kan rektor være saksbehandler.
 • Saker som styret ønsker behandlet av overordnet organ, skal fremsendes via rektor (utskrift av møtebok, særutskrift, med eget følgeskriv underskrevet av rektor).

Protokoll

Kopi av alle protokoller sendes oppvekstsektoren.

Gjør følgende:
Legg protokollen i sak: 201401974 i 360. Velg N-notat og Roy Wiken som mottaker.
Protokollen legges også på skolens hjemmeside


Forholdet mellom styrets medlemmer og rådsorganene

Styrets medlemmer skal oppfatte elevrådet, FAU, det pedagogiske personalet og andre ansatte som referansegrupper for sin funksjon.

 • Styremedlemmene har ikke bundet mandat.
 • Elevrepresentantene skal ha reell innflytelse. Dette må sikres ved at kontaktlærer bistår med nødvendig hjelp, blant annet å forklare vanskelige saker.

Møtegodtgjørelse

Leder, medlemmer og elever godtgjøres etter vedtatte satser og politisk representanter etter møtegodtgjørelse for politikere.

 • Styreleder: 500 kr
 • Foreldrerepresentanter: 350 kr
 • Ansatterepresentanter: 350 kr
 • Elever: 150 kr
 • Godtgjøring politikere jmf. §3 Reglement for møtegodtgjøring til folkevalgte. 

Fastsetting av møter, saksliste og innkalling

Styret utarbeider en plan for møtene hvert skoleår. Antall møter bør være 6-10 møter i året. I samarbeid med leder utarbeider rektor eller den hun/han bemyndiger saksliste og sender innkalling. Rektor eller den hun/han bemyndiger er utvalgets sekretær og skriver referat fra møtene.

Denne bestemmelsen gjelder den politiske representanten i skolens styre:

Tilbakemelding fra de politiske skolestyrerepresentantene til oppvekststyret.
For å sikre at oppvekststyret fanger opp signaler fra den politiske representasjonen i skolenes styrer, har den politiske representantens plikt til å gi en årlig tilbakemelding til oppvekststyret.

Den politiske representanten benytter elektronisk skjema som det sendes ut lenke til 14 dager i forkant av rapporteringsfristen i mai.
Oppvekstsektoren sammenfatter tilbakemeldingene fra de politiske representantene og presenterer disse for oppvekststyret.

Opplæring

Opplæringen skal gjennomføres hver høst innen utgangen av oktober.
Det vil bli organisert opplæring av, styreledere og nestledere i regi av oppvekstdirektør, KOMFUG og leder av oppvekststyret. Rektor står selv for opplæringen av det enkelte medlem i styret.
De politiske representantene vil gjennomgå opplæring i separat møte i regi av oppvekstdirektøren innen utgangen av oktober det året de er valgt inn.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov- og regelverk.
Opplæringslova kapittel 11 og § 9a-6.

Andre opplysninger

Gyldig fra 27. november 2009.
Mandat oppdatert 4. februar 2014.
Revidert 31.05.16

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 20.03.2015 09:44
Sist endret: 31.05.2016 12:53

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?