Gå til hovedinnhold

Vedtekter for skolefritidsordningen

Vedtektene er vedtatt av Kristiansand oppvekststyre 9. juni 2015. Gjeldende fra 1. august 2015.

§ 1 Virkeområde

Vedtektene gjelder for kommunale skolefritidsordninger.

§ 2 Formål

SFO skal være et pedagogisk tilbud, før og etter undervisningstid, som legger til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i elevenes alder, funksjonsnivå og interesser.
Tilbudet er for elever på 1. – 4. årstrinn samt elever med særskilte behov opp til og med 7. årstrinn.
SFO skal gi elevene omsorg og tilsyn.
Virksomheten skal drives i nær forståelse og samarbeid med hjemmet.

§ 3 Eierforhold og forvaltning

SFO eies og drives av Kristiansand kommune. SFO drives etter Opplæringsloven med forskrifter, sentrale bestemmelser, kommunale vedtak og planer for den enkelte skole.

§ 4 Ansvarlig styringsorgan

Oppvekststyret er ansvarlig styringsorgan på kommunenivå.

På skolenivå er skolens styre ansvarlig styringsorgan.

§ 5 Opptaksmyndighet

Den enkelte skole v/ rektor, eller den rektor bemyndiger, foretar opptaket.

§ 6 Opptakskriterier

Tilbudet er for elever på 1. – 4. årstrinn samt elever med særskilte behov opp til og med 7. årstrinn.

For å få tilbud om plass må tidligere regninger være betalt.

§ 7 Opptaksperiode

Det kan søkes om plass hele året.
Hovedopptaket skjer om våren etter at det er avklart hvilken skole barnet skal gå på. Eventuell frist for hovedopptak fastsettes og annonseres av den enkelte skole.

Plassen beholdes til juli det året eleven går ut av 4. klasse, eller til den sies opp.

§ 8 Oppsigelse av plass

Det er 30 dagers gjensidig oppsigelsesfrist.
Plassen sies opp elektronisk ved å bruke Foreldreportalen eller skriftlig til skolen.

§ 9 Foreldrebetaling

Foreldrebetalingen fastsettes årlig av bystyret i forbindelse med årsbudsjettet.

Plass i SFO betales fra den dato familien tilbys plass.

Foreldrebetalingen fordeles på 11 måneder i året. Juli er betalingsfri.

Det er 15 % søskenmoderasjon. Moderasjonen beregnes for det/de barn med lavest månedlig SFO-betaling. Dersom begge/alle barn har hel plass gis det moderasjon for antall barn minus ett.

§ 10 Leke- og oppholdsareal

Skolene kan bruke klasserom for småskolen og SFO-base både til undervisning og SFO. Det må ikke være mindre enn 4 m2 per elev.

Utover det faste tilholdsstedet brukes spesialrom etter behov, og når de er ledige.

Skolegården må være tilrettelagt for SFO-tilbudet.
I normaler for utomhusanlegg i Kristiansand kommune er det krav til utforming og innhold av skolegårder.

§ 11 Daglig oppholdstider

SFO har åpent virkedager fra kl. 07.30 – 16.30.

Plasstyper:
Hel plass 100 %
Hel plass for elever som har leksehjelp 94 %
4 dager i uka 80 %
3 dager i uka 60 %
Delt plass 50 %
2 dager i uka 40 %
1 dag i uka 20 %
Korttidsplass, morgen Fra kl. 07.30 til skolestart på skoledager Korttidsplass, ettermiddag til kl. 14 Fra skoleslutt til kl. 14.00 på skoledager

§ 12 Årlig oppholdstid

SFO har åpent hele året med unntak av:
• Ukene 28, 29, 30 og 31.
• 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.
Foresatte skal ha beskjed i god tid før SFO stenger.

SFO stenger kl. 12 onsdag før skjærtorsdag, jule- og nyttårsaften.

§ 13 Personale

1 SFO-leder i full stilling med minimum 3 års pedagogisk høyskole-/ universitetsutdanning.

Det ansettes barne- og ungdomsarbeider etter antall elever:
1 - 15: 1 barne- og ungdomsarbeider
16 - 30: 2 barne- og ungdomsarbeidere
31 - 45: 3 barne- og ungdomsarbeidere
46 - 60: 4 barne- og ungdomsarbeidere
61 - 75: 5 barne- og ungdomsarbeidere
76 - 90: 6 barne- og ungdomsarbeidere
91 - 105: 7 barne- og ungdomsarbeidere
106 - 120: 8 barne- og ungdomsarbeidere
121 - 135: 9 barne- og ungdomsarbeidere
136 - 150: 10 barne- og ungdomsarbeidere
151 - 165: 11 barne- og ungdomsarbeidere
166 – 180: 12 barne- og ungdomsarbeidere


Barne- og ungdomsarbeidere ansettes i stillingsstørrelser etter elevenes oppholdstid.

Det kan søkes til oppvekstdirektøren om ekstra ressurser til elever med særskilte behov. Søknaden må ha vedlagt sakkyndig vurdering.

§ 14 Ledelse

SFO er administrativt underlagt oppvekstdirektøren.
Rektor har det overordnede pedagogiske, administrative og økonomiske ansvar for ordningen ved den enkelte skole.

SFO har egen pedagogisk leder ( SFO-leder).

§ 15 Politiattest

Alle som skal tilsettes i skolefritidsordningen, må legge fram politiattest som viser om han eller hun er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for slike overgrep, kan ikke bli tilsatt i skolefritidsordningen.

§ 16 Klage

Vedtak kan påklages. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt vedtaket ble meddelt.

Klagen stiles til skolen som tar vedtaket opp til ny vurdering.

Dersom skolens styre opprettholder vedtaket, sendes det videre for behandling til oppvekststyret og endelig avgjørelse i klagenemnda.

§ 17 Oppdatering

Vedtektene oppdateres slik at de er i samsvar med lover, forskrifter, sentrale bestemmelser og kommunale vedtak.

Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 25.02.2015 13:02
Sist endret: 17.06.2015 11:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?