Gå til hovedinnhold

Søke tilskudd til datamaskin

I revidert nasjonalbudsjett 2014 ble det bestemt at elever med spesifikke lese- og skrivevansker i grunnskolen skal kunne søke om tilskudd til datamaskin eller nettbrett.

En datamaskin kan være et godt hjelpemiddel 

Tilskudd

Tilskuddsordningen innebærer at eleven ved innvilgelse av søknad får tildelt et fastlagt beløp til anskaffelse av standard datautstyr og programvare. Beløpet er per dags dato 3 200 kroner. Det kan søkes om nytt tilskudd etter fire år.

På nettsidene til NAV kan du lese mer om retten til hjelpemidler som kan være til hjelp for elever.

Søknadsskjema finner du på NAV sine nettsider.

Artikkel med video: Tilpasset - men helt vanlig!

Foresatte kjøper

Det er eleven ved foresatte som selv søker om og kjøper datamaskin/nettbrett, men for å sikre at eleven kjøper "riktig" utstyr må kjøpet skje i samarbeid med skolen. Skolen hjelper til med å fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Søknaden må inneholde en god begrunnelse for behovet. Sakkyndig vurdering/rapport fra PP-tjenesten, logoped eller annen spesialistinstans må vedlegges søknaden for å underbygge behovet for datahjelpemiddel. I søknaden er det nødvendig å oppgi navnet på de personene som påtar seg IT- oppfølgingsansvaret, og som kan hjelpe eleven med installering og opplæring i bruk av aktuelle programmer.

Ansvar og forventninger

Mange aktører er involvert for å gi eleven en god og meningsfylt opplevelse av skoledagen. 

De foresatte

Det er de foresatte som kjøper og eier datahjelpemiddelet. Skolen forventer at du som foresatt setter deg inn i hva skolen kan tilby før du foretar innkjøpet. På den måten kan vi unngå en del forsinkelser, misforståelser og utfordringer.

Hjemmet er ansvarlig for drift og service. Foresatte må sørge for forsikring av utstyret. Skolen kan ikke holdes ansvarlig for medbrakt utstyr, men vil se til at det blir brukt og oppbevart på hensiktsmessig mens eleven er på skolen.

Tilskudd er tildelt for at datahjelpemiddelet skal brukes i læringsarbeidet på skolen og hjemme. Det forventes at hjemmet hjelper eleven med å bruke datahjelpemiddelet hjemme og sørger for at det er med i sekken hver dag. Hør med skolen om det er mulig for eleven å få et ekstra sett med lærebøker til å ha hjemme, slik at vekten på skolesekken holdes nede.

Skolen ønsker et godt samarbeid med de foresatte. Det er viktig at hjem og skole sammen vurderer bruken av datahjelpemiddelet, og at erfaringer oppsummeres i forbindelse med IOP/Pedagogisk rapport.

Skolens rektor

Rektor er den formelle lederen av skolen, og dermed ansvarlig for å være orientert om søknader og søknadsprosesser, og er ansvarlig for å følge opp vedtak som fattes og forpliktelser som inngås. 

Rektor må samtidig passe på at de andre involverte partene har den kompetansen de trenger for å utføre jobben som skal gjøres.

Skolens spesialpedagogiske koordinator

Skolens spesialpedagogiske koordinator skal bistå og veilede de foresatte i søknadsprosessen. Spesialpedagogisk koordinator avholder møter med pedagogisk-psykologisk tjeneste og de foresatte for å avdekke et mulig behov for datamaskin/nettbrett og om dette er nyttig for eleven.

Spesialpedagogisk koordinator kjenner til aktuell støtteprogramvare, som CD-ord/IntoWords, som alle elever i Kristiansand har tilgang til, samt med spesialisert støtteprogramvare, som LingDys/LingRight eller TextPilot, og kan gi eleven opplæring i dette.

Spesialpedagogisk koordinator skal også gi tilstrekkelig opplæring til kontaktlærer og andre involverte lærere, både i forhold til programvare og tilrettelegging av undervisning..

Skolens IKT-kontakt

Skolens IKT-kontakt kan bistå råd om kjøp av hjelpemiddel og med teknisk oppfølging av datamaskin/nettbrett, samt installering av programvare skulle det være nødvendig. Alle IKT-kontaktene har god kompetanse på standard PC-løsninger basert på Windows-plattformen. Noen skoler kan også tilby kompetanse på Apple Mac OSX og nettbrett. Det er derfor viktig at de foresatte gjør sine teknologivalg i samråd med skolen for å avklare om støtte kan gis.

Kontaktlærer

Kontaktlærer skal kjenne til at elever med lese- og skrivevansker kan ha rett til å bruke datamaskin/nettbrett i undervisningen, og skal gjøre de pedagogiske tilpasningene som trengs for at eleven kan benytte løsningene optimalt. Kontaktlærer skal også sørge for at andre lærere som har eleven har kjennskap til hvilke tilpasninger som må gjøres, men det kan ikke forventas at alle lærere i skolen har like god kompetanse på alle teknologiske plattformer.

Kontaktlærer samarbeider med skolens spesialpedagogiske koordinator om de beste pedagogiske tilpasningene for eleven.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PP-tjenesten har møter med skolen for å utrede behovet for datamaskin/nettbrett som hjelpemiddel ved mistanke om lese- og skrivevansker. De utarbeider et skriv som grunnlag for å søke om støtte til både tilskudd til datamaskin/nettbrett og eventuell programvare i tillegg. PP-tjenesten har inngående kjennskap til aktuelle kompensatoriske hjelpemidler for lese- og skrivevansker.

Ulike utstyrstyper

Det er viktig å påpeke at tilskuddet på kr 3200 er ment som et tilskudd, og ikke en fullfinansiering av datamaskin eller nettbrett. På generelt grunnlag anbefaler kommunen å legge inn noe egne midler i tillegg hvis det er mulig, for å sikre at utstyret er av god byggekvalitet og har hensiktsmessig programvare i tillegg. 

Her finner du noen mulige løsninger på teknologisk plattform og skrivestøtteprogrammer

Bærbar Windows-PC

Vi anbefaler en bærbar Windows-PC med god byggekvalitet. Med tanke på at denne mest sannsynlig skal fraktes mellom hjem og skole, gjerne sammen med noen bøker, bør den ikke ha større skjerm enn 14". Elever jobber fint på skjermer i størrelsen 12"-13". Alle skolene har bra kompetanse på Windows, og kan bistå med det tekniske oppsettet.

Vi anbefaler bruk av Microsoft Office til skriving, men dette er betalingsprogramvare. Alternativt kan OpenOffice lastes ned gratis. Begge disse programvarepakkene fungerer fint med skrivestøtte-programvare. Anti-virusprogramvare må være installert.

Alle elever i kommunen kan fritt benytte skrivestøtteprogrammet CD-ord. Det kan fritt lastes ned og installeres på private PC-er. Elevens Feide-ID benyttes til nedlasting. Feide-ID er elevens brukernavn og passord på skolen, og virker på de aller fleste av kommunens tjenester for digital læring. Vi anbefaler dessuten en god beskyttelsesmappe på PC-en, slik at den ligger trygt i ranselen.

Det kan i samarbeid med PP-tjenesten og NAV også bevilges LingDys/LingRight eller TextPilot. Skolens spesialpedagogiske koordinator bistår med dette.

Det er hjemmet som er eier av utstyret. Dette betyr bla a at kommunens lisens på Microsoft Windows og Microsoft Office ikke kan installeres.

Bærbar Apple Mac OS X

Noen hjem har valgt Apple Mac som plattform. Skolens kompetanse på denne plattformen kan være begrenset, og derfor er det viktig å avklare brukerstøtte med skolen før man går til innkjøp. Disse maskinene er gjerne noe dyrere enn tilsvarende Windows-løsning, men har statistisk sett noe lenger levetid. En bærbar Mac med 13" skjerm vil fungere godt dersom eleven og hjemmet er vant til dette. Vi anbefaler en god beskyttelsesmappe, slik at den ligger trygt i ranselen.

Alle elever i kommunen kan fritt benytte skrivestøtteprogrammet IntoWords for Mac. Det kan fritt lastes ned og installeres på private PCer. Elevens Feide-ID benyttes til nedlasting. Feide-ID er elevens brukernavn og passord på skolen, og virker på de aller fleste av kommunens tjenester for digital læring.

Det kan i samarbeid med PP-tjenesten og NAV også bevilges skrivestøtteprogrammet LingPilot. Skolens spesialpedagogiske koordinator bistår med dette, men har kanskje ikke inngående kjennskap til akkurat dette programmet.

Nettbrett

En del vurderer nettbrett som læringsverktøy. De er lette, skrur seg på umiddelbart, og har batteri som varer hele skoledagen. Ulempen med disse er at de ikke ennå har full støtte for spesialisert skrivestøtteprogrammer. Skolene har varierende kompetanse på disse løsningene, siden disse ikke er del av standardutrustningen, så det er viktig at man avklarer et slik valg med skolen før man går til innkjøp. 

Dersom det velges nettbrett anbefaler vi i det minste et nettbrett med god lagringsplass og god beskyttelse. I tillegg bør det velges et godt eksternt tastatur til ungdomsskoleelever.

Skrivestøtteprogrammet IntoWords kan fritt lastes ned til både iOS og Android-nettbrett. Eleven bruker dette ved å logge på med Feide, elevens brukernavn og passord på skolen. Dette virker på de aller fleste av kommunens tjenester for digital læring

Mer informasjon

For mer informasjon eller for å komme i gang, kontakt skolen via kontaktlærer eller spesialpedagogisk koordinator.

Se ellers:

Forfatter: Oddbjørn Egeland/Ole Wongraven
Publisert: 04.11.2015 08:44
Sist endret: 15.09.2016 14:24

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?