Gå til hovedinnhold

Rutiner og retningslinjer

Kristiansand kommune har utarbeidet flere felles rutiner og retningslinjer for skoler og barnehager

Rutiner og retningslinjer er med på å skape en helhetlig skole (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Betalingssatser utleie

Utleie av skolelokaler, gjeldende fra 1. august 2019

 • Gymsaler per time:            kr 112
 • Svømmebasseng per time : kr 162
 • Klasserom per time: kr 111
 • Spesialrom (formingsrom, kjøkken, datarom o.l.) per time: kr 230
 • Overnatting i skolelokaler per døgn per person (1/2 pris fra og med 2. døgn)
  • Barn og unge uten tilgang til dusj: kr 56
  • Barn og unge med dusj:                 kr 92
  • Voksne uten tilgang til dusj:          kr 70
  • Voksne med dusj:                         kr 111

Ved utleie og overnatting i skolefrie uker (for eksempel vinter-, sommer- og høstferie + jule- og påskeferie, kan det beregnes 30 % påslag i satsene.

For fullstendige satser se her.

Elevpermisjon

Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foresatte til å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Ved søknad om permisjon for elever fra den pliktige opplæringen, må skolen behandle søknadene etter gjeldende retningslinjer. Det er de foresatte som må søke om permisjon for eleven, gjennom Minskole. Se mer under punkt 5 (Saksbehandling) i vedlegget om retningslinjer for permisjon.

Retningslinjer for elevpermisjon

Felles ordensreglement

Bystyret i Kristiansand vedtok 11. september 2013 en forskrift om felles ordensregler for skolene.

Side om felles ordensreglement

Forskrift for fag- og timefordeling

Forskrift om fag- og timefordeling skal bidra til at skolene på henholdsvis barne- og ungdomstrinn tilbyr samme fag på samme trinn. 
Vi har forskriftsfestet hvordan dette skal følges opp og hvilken myndighet den enkelte enhetsleder er delegert i forhold til å fravike fag og timefordelingen.

Forskrift for fag- og timefordeling

Gudstjeneste i skoletiden

Utdanningsdirektoratet har egne sider som beskriver regler for gudstjenester i skoletiden hjemlet i §1-1 i opplæringsloven.
Oppvekstdirektøren presiserer at disse reglene gjelder for både forberedelser til og gjennomføring av gudstjenester, samt håndtering av alternative tilbud. I Kristiansand foreligger det i tillegg et bystyrevedtak om at alle elever i Kristiansand skal ha tilbud om skolegudstjeneste

Gudstjenester i skoletiden

Hjem-skolesamarbeid

Formålet med hjem – skole samarbeid er fastlagt i forskrift til opplæringsloven § 20-1.
"Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring."

Det forventes at oppvekstdirektørens forventningsdokument danner et grunnlag for styrets arbeid med å utvikle en plan for hjem – skolesamarbeidet på den enkelte enhet.

Forventninger til hjem-skole samarbeidet

Hjemmeundervisning

Kommunen har en egen side for prosedyrer ved hjemmeundervisning. 

Side om hjemmeundervisning

Informasjonsbrosjyre om barn som uteblir fra skolen

De aller fleste barn og unge går på skolen hver dag. I løpet av ti år har elever fravær fra skolen, det kan skyldes sykdom eller skade, legeti­me, spesielle familiære hendelser og kanskje en forsovelse eller to...

Når en elev er mye borte fra skolen, kan det få store konsekvenser for eleven. Ved stort fravær er det alltid tre parter som er en del av løsningen: skolen, foresatte og eleven selv. For grunnskolen i Kristiansand kommune er det utarbeidet en felles prosedyre for oppfølging av fravær, uavhengig av omfang og årsak, denne trer i kraft ved skolestart 2016. 

Brosjyre elever som uteblir fra skolen

Elever som uteblir fra skolen - en veileder for skolen

Leksehjelp

Kristiansand kommune tilbyr leksehjelptid til alle elever på 3 -10. trinn.

Formålet er som følger jf.§ 1a-1 i forskrift til opplæringsloven:

 • gi eleven støtte til læringsarbeidet
 • gi eleven følelse av mestring 
 • gi eleven gode rammer for selvstendig arbeid 
 • medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i utdanningen

§13-7a i opplæringsloven
Elevane skal ha rett til å delta på leksehjelptilbodet, men det skal vere frivillig om dei ønskjer å delta.

Leksehjelptid ved skolen skal tilbys alle elever jf. §13-7a, men kan ikke erstatte den hjelp eleven får hjemme, og det vil fremdeles være foresattes ansvar å følge opp leksene.

Skolene legger vekt på daglig lesetrening av fag- og skjønnlitteratur som hjemmearbeid. Gjennom oppfølging av skolearbeidet synliggjør foresatte overfor sine barn at skole er viktig. Aktiviteter barn og foresatte er sammen om, skaper sterke bånd der bl.a. forventninger dannes.

Retningslinjer for tilbud om leksehjelptid

Retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing i skolen

Stortinget vedtok sommeren 2017 en innskjerping av elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Regelverket er samlet i kapittel 9A i opplæringsloven. Kristiansand kommune har laget egne retningslinjer for forebygging og håndtering av mobbing i skolen.

Retningslinjer

Rettigheter og forventninger i grunnskolen

Oppvekstsektoren har utarbeidet en egen brosjyre hvor rettigheter og forventninger i grunnskolen beskrives.

Brosjyre rettigheter og forventninger

Rutiner for nasjonale prøver

Nasjonale prøver skal gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen skal danne grunnlaget for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.
I Kristiansand er Nasjonale prøver en viktig del av oppvekstsektorens system for kartleggingspraksis. Det er utarbeidet egne huskelister for før- og etterarbeidet med prøvene i kommunen. Disse skal hjelpe skolene til å få en likere praksis i arbeidet med nasjonale prøver.

Oppvekstdirektørens forventninger

Punkter av praktisk betydning

Rutiner i forbindelse med utdeling av klasselister eller lignende

Vi opplever at det er ulik praksis skolene imellom med hensyn til hvilke opplysninger som tilgjengeliggjøres via klasselister eller lignende og om hvordan disse distribueres.

Vi må her ta utgangspunkt i Datatilsynets veiledning på disse punktene:

Lister over elever og barn i offentlige skoler og barnehager er offentlige dokumenter. Hovedregelen er da at så lenge listene bare inneholder navn, adresse, telefonnummer og eventuelt fødselsnummer, er hele listen offentlig og kan oppgis når noen ber om innsyn etter reglene i offentleglova. Skolen må imidlertid vurdere om noen av opplysningene er taushetsbelagt, for eksempel om et barn bor på en barnevernsinstitusjon eller har hemmelig adresse. Slike opplysninger skal ikke leveres ut.

I den enkelte klassen kan skolen levere ut elevlister med kontaktinfo til elevene i klassen slik at det blir lettere for foreldre og elever å ta kontakt med hverandre. Personopplysningsloven tillater at kontaktopplysninger utleveres på denne måten når det er saklig grunn til det. Læreren må ta forholdsregler for å ikke bryte taushetsplikten også når klasselister utleveres. Datatilsynet anbefaler at skolen har en dialog med foreldre før klasselister deles ut, for å sikre at taushetsbelagte opplysninger ikke blir delt.

Les mer om elevlister som offentlige dokumenter.

Her sier Datatilsynet:
Nokre skular ønsker å dele ut elevlister (klasselister) internt i klassene slik at det vert lettare for foreldre og elevar å ta kontakt med kvarandre. Ei slik utlevering av lister som inneheld namn, adresse og telefonnummer vil være tillatt etter personopplysningslova, med mindre dette er opplysningar som er underlagt teieplikt.

Skulane er ansvarlege
På grunn av risikoen for at personopplysningane kan kome på avvegar, tilrår Datatilsynet at skulane syner stor varsemd ved kva personopplysningar dei leverer ut. Kommunen vil kunne vere erstatningspliktig dersom ein gløymer å sladde hemmelege adresser eller det skjer andre brot på teieplikta.

Ikkje på Internett
Etter offentleglova kan offentlige dokument publiserast på internett. Opplysningar som er underlagt teieplikt, sensitive opplysningar og personnummer derimot skal ikkje publiserast. Datatilsynet meiner likevel at skulane av omsyn til personvernet ikkje bør publisere elevlister på nett.

På bakgrunn av dette anbefaler oppvekstdirektøren i samråd med kommuneadvokaten i Kristiansand følgende rutiner.

Klasse-/gruppelister som deles ut i papirformat innad i en klasse/gruppe skal maksimalt inneholde følgende opplysninger:
• Elevens/barnets navn
• Elevens/barnets adresse
• Elevens/barnets fødselsdato (ikke personnummer)
• Foresattes navn og telefonnummer

Viktig!
Det er enhetens ansvar å kjenne til og respektere forbeholdene her:
• Hemmelig/skjult adresse
• Personnummer
• Mailadresse

Elektronisk distribusjon:
• Klasse-/gruppelister skal IKKE publiseres på Internett eller distribueres via e-post.
• Dersom skolen/lærer/barnehagen sender e-post til alle i en klasse/gruppe, skal mottakerne ligge i Bcc-feltet (blindkopi) slik at foresattes epostadresser ikke distribueres.

Vi forventer at skoler og barnehager justerer egen praksis i tråd med disse retningslinjene.

Rutiner i forbindelse med utdeling av medisiner i barnehage, skole og SFO

Oppvekstsektoren har revidert rutinene, se brosjyre under.

Brosjyre utdeling av medisiner i barnehage på skolen og skolefritidsordning 

Skoleskyss

Elever i Kristiansandskolen har i noen tilfeller rett til skoleskyss. 

Side om skoleskyss

Spesialundervisning

Alle barn har i følge opplæringsloven rett til tilpasset opplæring. Både i grunnskolen, og i den videregående opplæringen, skal undervisningen tilpasses og tilrettelegges for alle elever ut fra den enkeltes forutsetninger.

Les mer om spesialundervisning

Strategi for læring med teknologi

Kristiansand kommunes bystyre ga 22.11.2017 sin tilslutning til oppvekstdirektørens strategi for læring med teknologi. Strategien setter bakgrunn og retning for hvordan læringsarbeidet i Kristiansandsskolen skal utvikle seg i tiden framover, en framtid som utnytter teknologi til å fremme læring.

Fremtidens læring - strategi 2018-2021

Tingskader

Retningslinjene er kun ment som en hjelp for ansatte i skolen til å avklare når kommunen eller elver/foreldre er erstatningspliktige for skade på ting, og for å avklare hva som skal erstattes. Skaden må ha oppstått i skoletiden i forbindelse med skolens virksomhet.

Retningslinjer for tingskader

Turer i skolens regi

Kommunen har egne retningslinjer som omhandler turer i skolens regi. Det vil si turer som inngår som en del av skolens læreplan. Turer i skolens regi er en verdifull del av opplæringen både faglig og sosialt. En tur i skolens regi bør bidra til å forsterke læringsutbyttet for elevene og gi eleven impulser utover det man kan få på skolen.
Det er derfor viktig at alle får muligheten til å delta, uavhengig av de foresattes økonomiske stilling. Det er stort læringspotensiale for elevene både i å planlegge, gjennomføre og følge opp en tur. Skolen bør derfor sørge for et opplegg som utnytter dette læringspotensialet. Foresatte kan være viktige støttespillere i dette arbeidet, men det er skolen som har ansvaret for en god læringsprosess og faglig innhold.

Retningslinjer for turer i skolens regi

 
Forfatter: Ole Wongraven
Publisert: 05.08.2015 09:41
Sist endret: 15.05.2019 10:34

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?