Gå til hovedinnhold

Rapporter og artikler

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

Barneombudets rapport om seksuelle krenkelser, 2018 "Alle kjenner noen som har opplevd det". "Rapporten fremstiller ungdoms erfaringer først, og Barneombudets vurderinger og anbefalinger til slutt."

BufDir rapport, 2014 "Hvordan bedre skoleresultatene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnevernet." 

Folkehelseinstituttet, 2018 "Barn og unges psykiske helse". "Forståelse av hvor viktige barne- og ungdomsårene er for helsa understøttes av ny kunnskap. Tidlig i livet skjer biologiske, psykologiske og sosiale endringer raskt."

"Children as next of kin and the general practitioner" F. Gullbrå, 2017Fastlegen kan hjelpe barn som pårørende.

Helsedirektoratet, 2018 "Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge" . Rapportens formål er for det første "å summere opp kunnskapsstatus om risiko- og beskyttelsesfaktorer som påvirker barn og unges oppvekst". For det andre er rapportens formål "å sammenfatte kunnskap om tegn og signaler hos barn som lever i risikoutsatte situasjoner."

Helsedirektoratet, 2018 "Livskvalitet- anbefaliger for et bedre målesystem." 

NOU 1982:26, Barnemishandling og omsorgssvikt. "Problemet synes langt på vei å ligge i oppsplittingen mellom etater og profesjoner. Effekten av hele helse- og sosialtjenesten blir mindre enn summen av innsatsen i hver av etatene."

NOU 2017:12, Svikt og svik. "Det at man ikke snakker med barna, eller at man ikke snakker med dem på en god nok måte, gikk igjen som et svikt i sakene utvalget så på. I nesten alle sakene var barna i en slik alder at det bør kunne forventes at de fikk mulighet til å snakke med noen fra hjelpeapparatet på tomannshånd, som på skolen, hos en psykolog eller i hjemmet." Sviktområder se kap.6

NOVA rapport 4:17, Vold mot barn og systemsvikt. "Det som imidlertid gikk igjen var, som nevnt, tiltroen til førsteintrykk av familien."

NOVA notat 3:17, "Med hjelp fra barnevernet."

Politiet, rapport: "Alvorlig vold mot små barn." Med denne rapporten presenterer Kripos for første gang en systematisk gjennomgang av et utvalg saker med de mest alvorlige tilfellene av vold mot de yngste barna.

Regjeringens strategiplan for foreldrestøtte 2018-2021, "Trygge foreldre, trygge barn". 

VISTA rapport 2017:12 ,Samfunnsøkonomiske konsekvenser av omsorgssvikt og vold mot barn. "Forskningen er klar på at omsorgssvikt gir en økt risiko for marginalisering, psykisk og fysisk sykdom, lavere utdanning og inntekt. Forventet levealder reduseres, i de verste tilfellene med opp til 20 år.Omsorgssvikt gir også en større tilbøyelighet til risikoatferd, kriminalitet og rusmisbruk."

SINTEF rapport 2017, Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte barn og deres familier. "Suksesskriterier og barrierer på vei mot et mer helhetlig tjenestetilbud."

Folkehelseinstituttet, oversikt over helsetilstander og påvirkningsfaktorer- folkehelse. "God oversikt over helse og påvirkningsfaktorer er en forutsetning for å beskrive folkehelseutfordringer og ressurser, og nødvendig for å planlegge og gjennomføre tiltak."

Felitti, Vincent J.(2002), The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health: "Turning gold into lead."  En folkehelsestudie i perioden 1995-1997. Det ble konstatert en direkte link mellom traumatiske barndomsopplevelser og dårlig livssituasjon som voksen. De som var utsatt for en type traumer som barn, opplevde ofte også andre, og desto verre folk hadde det som voksne, desto verre hadde de det som barn.

Folkehelserapporten-Helsetilstanden i Norge: Rapporten presenterer kunnskap og statistikk om helsetilstanden i Norge.

NKVTS, rapport nr.3, 2019: Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner kan være fysisk, psykisk eller seksuell vold.

NKVTS, rapport nr.4,2019: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12-16 år. Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten.

 

 

 

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 03.09.2018 09:07
Sist endret: 28.10.2019 09:22

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?