Gå til hovedinnhold

Kommunenivå

 BTI

Her finner du overornede styringsdokument for sektorene, kommunale planer, lover og forskrifter.

Statlige føringer

Regjeringens strategiplan for foreldrestøtte 2018-2021 Trygge foreldre, trygge barn 

" Målrettet støtte til familier med særlige behov, reduserer sjansen for at barn blir utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt."

Kommunens planer

Handlingsplaner

Boligsosial handlingsplan.

Barnefattigdom.

Handlingsplan for tjenester til mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Plan for psykisk helse.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Radikalisering.

Vold i nære relasjoner.

Mangfold, integrering og likestilling.

Helse-og omsorgsplan 

 Helsefremmingsplan

Kriminalitesforebyggende plan 

Strategiplaner

Kommunens handlingsprogram 2018-2021.

Kommunens utfordringsbilde 2018-2021

Kommuneplanens samfunnsdel. 

Internkontroll og avvikssystem 

EQS.

Dokumentstyringssystemet.

Kvalitetsmeldinger

Barnevern:

Kvalitetsmelding for barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen

Oppvekst:

Kvalitets- og utviklingsmelding 2017

 

Nasjonalfaglige retningslinjer og veiledere

Barn- og unge med habiliteringsbehov- samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren

Forebyggende innsats for barn og unge.2007-10-01. 

Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien.

Helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold (barnevernstjenesten)

Prioriteringsveileder psykisk helsevern til barn og unge

Veiviser om kjønnslemlestelse (KLL)

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder IS-1742 ,Fra bekymring til handling

Veileder Q-1162,Barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten.

Barsel- og svangerskapsomsorgen

Nasjonalfaglige retningslinjer for barselomsorgen. "Nytt liv og trygg barseltid for familien", 2014.

Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen, 2014.

Nasjonalfaglig retningslinje for svangerskapsomsorgen- "Hvordan avdekke vold", 2014.

Veiviser for helsepersonell i svangerskapsomsorgen. "Tidlig samtale om alkohol og levevaner", Helsedirektoratet 2013".

Nasjonalfaglig retningslinje for gravide i legmiddelassistert rehabilitering.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Nasjonal faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

Nasjonalfaglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Undersøkelse av syn, hørsel og språk hos barn.

Veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Overvekt og fedme hos barn og unge.

Prioriteringsveileder, Sykelig overvekt- barn.

Helseundersøkelse av adopterte fra land utenfor Vest- Europa.

Oppfølging av for tidlig fødte barn.

Handlingsplan i habilitering av barn og unge.

Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser.

Tannhelsetjeneste til barn og unge

Nora, nettportal mot negativ sosial kontroll

Barnehage og skole

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder for hørsel

Veileder sosial kompetanse

Veileder for spesialpedagogisk hjelp

Veileder for spesialundervisning

Rapport: " Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing."

Veileder, Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter.

Nora, nettportal mot negativ sosial kontroll

Barnevern

Veileder om å snakke med barn i barnevernet- "Snakk med meg"

Fagstøtte fra BufDir: Faglige retningslinjer, anbefalinger m.m.

Lover og forskrifter

Lov om barnehager.

Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.

Lov om barneverntjenester.

Lov om pasient- og brukerrettigheter.

Barns medvirkning:

Barneloven §31

Barnevernloven §§4-1 og 6-3 (<7 år)

Barns rett til helsetjenester §6-1 

Forvaltningsloven §§16 og 17 (<15 år)

Grunnloven §104

Barnekonvensjonen art.12

Pasient- og brukerrettighetsloven §§ 3-4 og 4-3 (<12/16 år)

Meldeplikt, opplysningsplikt, avvergeplikt:

Helsepersonelloven §33  

Barneverntjenesteloven §6-4

Straffeloven §196

Når har du avvergeplikt?

For mer informasjon om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier, se her.

Samarbeidsavtaler

Ansvars og oppgavefordeling mellom kommune og sykehus

Svangerskap og barsel

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 03.09.2018 09:07
Sist endret: 24.10.2019 08:05

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?