Gå til hovedinnhold

Svangerskap og barselomsorg

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

Fra bekymring til handling

Det kan være vanskelig å oppdage gravide som strever og har det vanskelig. Det er nødvendig å snakke med den gravide og partner om ulike tema som psykisk helse, rusmissbruk og vold for å identifisere hvem som har behov for hjelp og tiltak så tidlig som mulig.Tidlig innsats er viktig for å forhindre uheldig psykologisk og/eller uheldig sosial utvikling hos barnet.

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barneverntjenesten og/eller politi, se egen rutine. "Rutine for melding og oppfølging av vold mot barn".

Svangerskapsomsorgen er en lovpålagt tjeneste og omtales i § 3-2, kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester.

For mer informasjon om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier, se her. Filmer om taushetsplikt finnes under fanen, verktøy på nivå 1.

Nivå 0  Bekymret/urolig for en gravid

Det har oppstått en bekymring/uro med bakgrunn i obeservasjon/kartlegging av den gravide. Prosessen beskrives under de ulike nivåene fra undring frem til en beslutning om hvorvidt det er grunnlag for bekymring eller ikke. Den enkelte medarbeider undrer seg med bakgrunn i observasjoner av den gravide og/eller partner. Ved mistanke om rus, se  tiltaksjeden "Barn utsatt for rus i svangerskapet".

Konkretiser og vurder bekymringen/uroen

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig (unngå fortolkninger):

 • Hva har du sett og observert.
 • Hva har du hørt.
 • Hva har den gravide fortalt deg.
 • Hva har partneren fortalt deg.
 • Tidfest når bekymringen/uroen startet.

På bakgrunn av det du har beskrevet, vurder:

 • Den gravides følelsesmessige og fysiske tilstand.
 • Den gravides sosiale relasjoner (til partner, egen familie, personale evt.andre).
 • Samarbeidet med den gravide/partner.
Ta opp bekymringen/uroen 

Å ta opp uroen og samtale om den

 1. Hvilke familiemedlemmer treffer du og hva gjør du sammen med dem?
 2. Hva vekker din uro i den gravides situasjon?
 3. Hva skjer om du ikke tar opp din uro og samtaler om den?
 4. I hvor stor grad er du bekymret/urolig (liten uro, merkbar uro, den grå bekymringssonen, stor uro)?
 5. Hordan tar du opp din uro og dine ønsker om samarbeid? Formuler: tenk over alternative måter å uttrykke egen uro og formidle ønske om samarbeid? Hvordan vil du ordlegge deg?
Avklar bekymringen/uroen

Grunnlagsmaterialet som er samlet inn og dokumentert må vurderes, og det treffes en beslutning.

 • Skal saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 • Er det behov for tiltak?
  • Avklare om tiltaket skal settes inn på nivå 1, 2 eller 3 i tiltaksjeden på individnivå og/eller på systemnivå. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
Verktøy 

Signaler hos voksne på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende foreldre

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Personer som utøver vold og overgrep

Den nødvndige samtalen

Tips til foreldresamtalen

Å ta opp uroen og samtale om den

AUDIT, alkoholkartlegging

Den nødvendige samtalen, informasjonshefte til filmen

"Jeg er verdifull", selvhjelpshefte for gravide.

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre

Filmer:

"Tenk og snakk" - Samtalehjelp før fødselen

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barns rettigheter, barneombudet

I trygge hender

Den nødvndige samtalen (rus/alkohol)

E-læring:

Barn som pårørende

Stine Sofie stiftelsen

Foreldrepakken

Jeg vil vite

Nivå 1  Fra undring til tiltak

Dette nivået innebærer en konkretisering av bekymringen og resulterer i en innsats i egen tjeneste/avdeling. Foreldrene informeres og involveres. Drøft bekymringene med den gravide og lag en plan for videre forløp. Konkretiser tydelige målsettinger, varighet på innsatsen og tidspunkt for evaluering.

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig hvorfor kartleggingen på nivå 0 har ført til tiltak på nivå 1 i tiltaksjeden.

På bakgrunn av det du har beskrevet defineres en klar målsetting før det vurderes hvilke tiltak som bør settes inn. Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å foreta en systematisk kartlegging av den gravide.

Avklar:

 • Tidsaspektet hvor/når kartleggingen skal gjennomføres.
 • Ansvarlig for kartleggingen.
 • Hva som har kommet fram under kartleggingen.
 • Når resultatet av kartleggingen skal formidles.
 • Hvilke tiltak som bør settes inn.
Planlegg tiltak

Drøft med den gravide og avklar hvilke tiltak bekymringen/uroen kan utløse.

Konkretiser:

 • Tydelige målsettinger.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.

Det bør opprettes elektronisk stafettlogg på dette nivået, husk samtykke (samtykkeskjema ligger under "verktøy").

Gjennomfør tiltak

Hvilket tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket, vil variere med målsettingen til den enkelte gravide og/eller partner.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har den gravide og/eller partner følt seg ivaretatt?
 • Har den gravide og eller/partner fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet og foreldre/foresatte riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Avklaringsmøte

Henvisningsskjema familiesenteret

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Samtykkeskjema

Filmer:

How do you help a grieving friend?

Taushetspliktens muligheter og begrensninger for deg som jobber med barn og unge:

Taushetsplikt for offentlig ansatte

Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke

Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid

Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018)

Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet

E-læring

Når har du avvergeplikt?

Nivå 2  Tiltak på tverrfaglig nivå

Tiltakene satt inn på nivå 1 har ikke gitt ønsket resultat, og i samråd med den gravide  henvises annen innstans. Nivå 2 innebærer en beskrivelse av enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester, og det opprettes samarbeidsmøter.

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

Beskriv så konkret som mulig hvorfor det er behov for innsats utover det som er satt inn i egen enhet på nivå 1, og som fører til at flere faggrupper/enheter bør involveres på nivå 2 i tiltaksjeden.

På bakgrunn av det du har beskrevet, defineres en klar målsetting for hva som er ønsket utfall av tiltaket/tiltakene som settes inn. Det er viktig å ha en gjennomgang og evaluering av tiltaket/tiltakene utført på nivå 1 før  nye settes inn på nivå 2, for å sikre en systematisk oppfølging og gjennomgang av saken til det beste for barnet, den gravide og/eller partner.

Avklar med den gravide og/eller partner:

 • Behovet for koordinert arbeid rundt den gravide for å ivareta henne og barnet.
 • Hvilke relevante instanser bør delta på samrabeidsmøter rundt den gravide til det beste for henne og barnet.
 • Samtykke til elektronisk stafettlogg.
Planlegg tiltak

Drøft med foreldre /foresatte om hvilken tiltak bekymringen/uroen kan utløse, og hva de eventuelt har av muligheter til å bidra for å avhjelpe situasjonen.

Konkretiser:

 • Hva har blitt gjort av ulike tiltak og evalueringer på nivå 1 i tiltakskjeden.
 • Tydelige målsettinger for det nye tiltaket/tiltakene.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket/tiltakene.
 • Varighet på tiltaket/tiltakene.
 • Tidspunkt for evaluering.
 • Hvem er stafettholder?

Lag en møteplan for hele svangerskapet. Det er lettere å avlyse et møte for mye, enn å kalle inn flere instanser til et ekstramøte.

Gjennomfør tiltak

Stafettholder på nivå 1 er ansvarlig for å etablere det tverrfaglige arbeidet på nivå 2. Dersom det er hensiktsmessig fortsetter stafettholder koordineringen av innsatsen rundt barnet.

Dersom foreldre/forestatte ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid, må det vurderes om barnets situasjon er av en slik karakter/alvorlighetsgrad at meldeplikten til barnevernet trer inn. N.B. Vold og overgrep skal meldes direkte til barnevern og/eller politi uten at foreldre/foresatte informeres.

Hvilket tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket vil variere med målsetingen til det enkelte barn/familie.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har den gravide og/eller partner følt seg ivaretatt?
 • Har den gravide og eller/partner fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet og foreldre/foresatte riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Avklaringsmøte

Mal møteagenda

Mal møtereferat

 

Nivå 3  Bredt tverrfaglig samarbeid, spesiell innstans

Nivået beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester.  I samråd med den gravide opprettes det en ansvarsgruppe, og det må avklares hvem som bør delta i ansvarsgruppen. Den gravide kan ha rett til en individuell plan og/eller tjenester fra barnevernet.

Dersom den gravide ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid, må det vurderes om barnets situasjon er av en slik karakter/alvorlighetsgrad at meldeplikten til barnevernet trer inn. N.B. Vold og overgrep skal alltid meldes til barnevern og/eller politi selv om den gravide ikke samtykker.

Konsultasjonsteamet i Agder ved mistanke om seksuelle overgrep og vold mot barn.

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

Gå igjennom og drøft grunnlagsinformasjonen som er samlet inn tidligere i tiltakskjeden. På bakrunn av innsamlet informasjon, beskriv så konkret som mulig hvorfor tidligere kartlegging og tiltak ikke har gitt ønsket måloppnåelse og følgelig utløser behov for tiltak på nivå 3.

Avklar med den gravide og eventuelt parner:

 • Behovet for koordinert arbeid rundt den gravide.
 • Hvilke relevante instanser bør delta på ansvarsgruppemøter rundt den gravide.
 • Samtykke til opprettelse av en ansvarsgruppe.
 • Samtykke til opprettelse av elektronisk stafettlogg når barnet er født.
 • Behovet for koordinert innsats i form av sekvensielle eller paralelle tiltak.

Vurder:

 • Behovet for melding til barnevernstjenesten.
Planlegg tiltak

Drøft grunnlagsinformasjonen med den gravide, eventuelt partner og smarbeidpartnere, for å skape en felles virkelighetsforståelse. Målsettingen til den enkelte gravide vil være avgjørende for hvilke tiltak som settes inn.

Konkretiser:

 • Hva har blitt gjort av ulike tiltak og evalueringer på nivå 2 i tiltakskjeden.
 • Tydelige målsettinger for det nye tiltaket/tiltakene.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket/tiltakene.
 • Varighet på tiltaket/tiltakene.
 • Tidspunkt for evaluering.
 • Hvem er stafettholder?

Lag en møteplan for hele svangerskapet. Det er lettere å avlyse et møte for mye, enn å kalle inn flere instanser til et ekstramøte.

Gjennomfør tiltak

Stafettholder på nivå 2 er ansvarlig for å etablere det tverrfaglige arbeidet på nivå 3. Dersom det er hensiktsmessig fortsetter stafettholder koordineringen av innsatsen rundt den gravide. I saker der barnevernet har besluttet å sette inn tiltak, vil det være naturlig at de overtar stafettpinnen og koordineringsansvaret.

Hvilke tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket vil variere med tiltaksbeskrivelsen og målsettingen til den enkelte gravide.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har den gravide og/eller partner følt seg ivaretatt?
 • Har den gravide og eller/partner fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt den gravide og/eller partner riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Avklaringsmøte

Mal bekymringsmelding

 

Forfatter: Gunhild B. Lislevand
Publisert: 26.03.2018 09:44
Sist endret: 04.12.2019 10:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?