Gå til hovedinnhold

Skolehelsetjeneste

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 

 BTI

Fra bekymring til handling

Det kan være vanskelig å oppdage barn og familier som strever og har det vanskelig. Barn signalserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra barnets alder og situasjon. Tegn og signaler er bare en indikasjon på at noe er galt, og nivåene under er ment som et hjelpemiddel for å gjøre en mer generell vurdering av- eller fatte beslutning om det er grunn til bekymring. Tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring.

Ved mistanke om vold/overgrep skal saken meldes direkte til barneverntjenesten og/eller politi, se egen rutine. "Rutine for melding og oppfølging av vold mot barn".

For mer informasjon om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier, se her. Filmer om taushetsplikt finnes under fanen verktøy på nivå 1.

Nivå 0  Bekymret/urolig for et barn

Det har oppstått en bekymring/uro for et barn eller familie med bakgrunn i obeservasjon/kartlegging av barn eller foreldre. Prosessen beskriver de ulike trinnene fra bekymring/uro frem til en beslutning om hvorvidt det er grunnlag for bekymring eller ikke.Den enkelte medarbeider undrer seg med bakgrunn i observasjoner av barnet eller foreldre.

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig (unngå fortolkninger):

 • Hva har du sett og observert.
 • Hva har du hørt.
 • Hva har barnet/ungdommen fortalt deg.
 • Hva har forestatte fortalt deg.
 • Tidfest når bekymringen/uroen startet.

På bakgrunn av det du har beskrevet, vurder:

 • Barnet/ungdommens følelsesmessige og fysiske tilstand.
 • Barnet/ungdommens utvikling ift alder.
 • Barnet/ungdommens sosiale relasjoner (til foreldre, personale evt.andre).
 • Barnet/ungdommens omsorgssituasjon.
 • Foreldresamarbeidet.
Ta opp bekymringen/uroen

Å ta opp uroen og samtale om den

 1. Hvilke familiemedlemmer treffer du og hva gjør du sammen med dem?
 2. Hva vekker din uro i barnets situasjon?
 3. Hva skjer om du ikke tar opp din uro og samtaler om den?
 4. I hvor stor grad er du bekymret/urolig (liten uro, merkbar uro, den grå bekymringssonen, stor uro)?
 5. Hordan tar du opp din uro og dine ønsker om samarbeid? Formuler: tenk over alternative måter å uttrykke egen uro og formidle ønske om samarbeid? Hvordan vil du ordlegge deg?
Avklar bekymringen/uroen

Grunnlagsmaterialet som er samlet inn og dokumentert må vurderes, og det treffes en beslutning.

 • Skal saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 • Er det behov for tiltak?
  • Avklare om tiltaket skal settes inn på nivå 1, 2 eller 3 i tiltaksjeden på individnivå og/eller på systemnivå. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
Verktøy

 

Bekymringsskala vedrørende barn og unge

Signaler hos barn på mulig mistrivsel

Risikofaktorer og tegn på vold mot barn

Signaler hos voksne på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende foreldre

Observasjonsskjema barn

Å ta opp uroen og samtale om den

Tips til foreldresamtalen

Den nødvendige samtalen, informasjonshefte til filmen

Konsultasjonsteamet i Agder ved mistanke om seksuelle overgrep og vold mot barn.

Filmer:

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barns rettigheter, barneombudet

I trygge hender

Snakketøyet

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Den nødvndige samtalen

Filmer om omsorgssvikt:

Gnisten i hjertet

Hvem kan hjelpe Jesper

Hvem ser Johanne?

Alex

Sara

Sinna mann

E-læring:

Barn som pårørende

Nivå 1  Fra undring til tiltak

Dette nivået innebærer at det er foretatt en konkretisering av bekymringen som resulterer i en innsats i egen tjeneste/avdeling. Foreldrene informeres og involveres. Drøft bekymringene med ungdomen og/eller foreldre/foresatte og lag en plan for videre forløp. Konkretiser tydelige målsettinger, varighet på innsatsen og tidspunkt for evaluering. Det bør opprettes elektronisk stafettlogg på dette nivået.

 

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

I denne fasen er det viktig å beskrive så konkret som mulig hvorfor kartleggingen på nivå 0 har ført til tiltak på nivå 1 i tiltaksjeden.

På bakgrunn av det du har beskrevet defineres en klar målsetting før det vurderes hvilke tiltak som bør settes inn.

Planlegg tiltak

Drøft grunnlagsinformasjonen med foreldre/foresatte og samarbeidpartnere for å skape en felles virkelighetsforståelse.

Konkretiser:

 • Tydelige målsettinger.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.

Det bør opprettes elektronisk stafettlogg på dette nivået, husk samtykke (samtykkeskjema ligger under "verktøy").

Gjennomfør tiltak

Hvilket tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket, vil variere med målsettingen til det enkelte barn/ungdom og familie. Tiltakene gjennomføres i tråd med tiltaksbeskrivelsen og målsettingen.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har barnet, foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
 • Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet og foreldre/foresatte riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Observasjonsskjema barn

Tips til god møtestruktur

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Avklaringsmøte

Samtykkeskjema

Filmer:

Alfred og skyggen- en liten film om føleleser

How do you help a grieving friend?

Psykologisk førstehjelp- opplæringsfilm

Taushetspliktens muligheter og begrensninger for deg som jobber med barn og unge:

Taushetsplikt for offentlig ansatte

Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke

Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid

Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018)

Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet

Musikkvideoer:

Om skilsmisse:

E-læring:

Når har du avvergeplikt?

Nivå 2  Tiltak på tverrfaglig nivå

Tiltakene satt inn på nivå 1 har ikke gitt ønsket resultat, og i samråd med foresatte henvises barnet annen innstans. Det er enheten som har bekymringen for barnet/familien som skal ta ansvar for å henvise videre. Nivå 2 innebærer en beskrivelse av enkelt tverrfaglig samarbeid mellom fortrinnsvis to tjenester, og det opprettes samarbeidsmøter.

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

Beskriv så konkret som mulig hvorfor det er behov for innsats utover det som er satt inn i egen enhet på nivå 1, og som fører til at flere faggrupper/enheter bør involveres. Gå igjennom og drøft grunnlagsinformasjon som er samlet inn tidligere i tiltakskjeden. 

Dersom foreldre/forestatte ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid, må det vurderes om barnets situasjon er av en slik karakter/alvorlighetsgrad at meldeplikten til barnevernet trer inn. N.B. Vold og overgrep skal meldes direkte til barnevern og/eller politi uten at foreldre/foresatte informeres.

På bakgrunn av det du har beskrevet, defineres en klar målsetting for hva som er ønsket utfall av tiltaket/tiltakene som settes inn. Det er viktig å ha en gjennomgang og evaluering av tiltaket/tiltakene utført på nivå 1 før  nye settes inn på nivå 2, for å sikre en systematisk oppfølging og gjennomgang av saken til det beste for barnet/ ungdomen og familien.

Avklar med foreldre/foresatte:

 • Behovet for koordinert arbeid rundt barnet/ungdomen og familien.
 • Hvilke relevante instanser bør delta på samrabeidsmøter rundt barnet/ungdomen og familien.
 • Samtykke til elektronisk stafettlogg.

Vurder:

 • Om det er behov for drøfting i tverretatlig team i særlig utfordrende saker.
Planlegg tiltak

Drøft med foreldre /foresatte om hvilken tiltak bekymringen/uroen kan utløse, og hva de eventuelt har av muligheter til å bidra for å avhjelpe situasjonen.

Konkretiser:

 • Hva har blitt gjort av ulike tiltak og evalueringer på nivå 1 i tiltakskjeden.
 • Tydelige målsettinger for det nye tiltaket/tiltakene.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket/tiltakene.
 • Varighet på tiltaket/tiltakene.
 • Tidspunkt for evaluering.
 • Hvem er stafettholder?

Lag et årshjul der det settes opp tid og sted for møter gjennom hele kalenderåret. Det er lettere å avlyse et møte for mye, enn å kalle inn flere instanser til et ekstramøte.

Gjennomfør tiltak

Stafettholder på nivå 1 er ansvarlig for å etablere det tverrfaglige arbeidet på nivå 2. Dersom det er hensiktsmessig fortsetter stafettholder koordineringen av innsatsen rundt barnet.

Dersom foreldre/forestatte ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid, må det vurderes om barnets situasjon er av en slik karakter/alvorlighetsgrad at meldeplikten til barnevernet trer inn. N.B. Vold og overgrep skal meldes direkte til barnevern og/eller politi uten at foreldre/foresatte informeres.

Hvilket tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket vil variere med målsetingen til det enkelte barn/familie.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har barnet, ungdomen og/eller foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
 • Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet/ungdomen og foreldre/foresatte riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Avklaringsmøte

Nivå 3  Bredt tverrfaglig samarbeid, spesiell innstans

Nivået beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester, og det opprettes en ansvarsgruppe rundt barnet/ungdomen og familien. Behovet for koordinering av tjenester er i hovedsak knyttet til problematikk utenfor skole, barnehage og helsestasjon. Barnet/ungdomen kan ha rett til en individuell plan og/eller tjenester fra barnevernet.

Dersom foreldre/forestatte ikke samtykker til tverrfaglig samarbeid, må det vurderes om barnets/ungdomens situasjon er av en slik karakter/alvorlighetsgrad at meldeplikten til barnevernet trer inn. N.B. Vold og overgrep skal meldes direkte til barnevern og/eller politi uten at foreldre/foresatte informeres.

 

Konkretiser og definer bekymringen/uroen

Gå igjennom og drøft grunnlagsinformasjonen som er samlet inn tidligere i tiltakskjeden. På bakrunn av innsamlet informasjon, beskriv så konkret som mulig hvorfor tidligere kartlegging og tiltak ikke har gitt ønsket måloppnåelse og følgelig utløser behov for tiltak på nivå 3.

Avklar med foreldre/foresatte:

 • Behovet for koordinert arbeid rundt barnet/ungdomen og familien.
 • Hvilke relevante instanser bør delta på ansvarsgruppemøter rundt barnet/ungdomen og familien.
 • Samtykke til opprettelse av en ansvarsgruppe.
 • Samtykke til opprettelse av elektronisk stafettlogg.
 • Behovet for koordinert innsats i form av sekvensielle eller paralelle tiltak.

Vurder:

 • Behovet for melding til barnevernstjenesten.
Planlegg tiltak

Drøft grunnlagsinformasjonen med foreldre /foresatte og smarbeidpartnere for å skape en felles virkelighetsforståelse. Målsettingen til det enkelte barn/ungdom og familie vil være avgjørende for hvilke tiltak som settes inn.

Konkretiser:

 • Hva har blitt gjort av ulike tiltak og evalueringer på nivå 2 i tiltakskjeden.
 • Tydelige målsettinger for det nye tiltaket/tiltakene.
 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket/tiltakene.
 • Varighet på tiltaket/tiltakene.
 • Tidspunkt for evaluering.
 • Hvem er stafettholder?

Lag et årshjul der det settes opp tid og sted for møter gjennom hele kalenderåret. Det er lettere å avlyse et møte for mye, enn å kalle inn flere instanser til et ekstramøte.

Gjennomfør tiltak

Stafettholder på nivå 2 er ansvarlig for å etablere det tverrfaglige arbeidet på nivå 3. Dersom det er hensiktsmessig fortsetter stafettholder koordineringen av innsatsen rundt barnet/ungdomen. I saker der barnevernet har besluttet å sette inn tiltak, vil det være naturlig at de overtar stafettpinnen og koordineringsansvaret.

Hvilke tiltak som settes inn og hvem som får ansvaret med å utføre tiltaket vil variere med tiltaksbeskrivelsen og målsettingen til det enkelte barn/ungdom og familie.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har barnet, foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
 • Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak lengre opp i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet/ungdomen og foreldre/foresatte riktig sammensatt?
 • Er vi på riktig nivå i tiltakskjeden?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Avklaringsmøte

Mal bekymringsmelding

Forfatter: Gunhild Lislevand
Publisert: 26.03.2018 09:45
Sist endret: 28.10.2019 09:52

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?