Gå til hovedinnhold

Barnevern

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) SIDEN ER UNDER UTARBEIDELSE

 BTI

Fra bekymring til handling

Det kan være vanskelig å oppdage barn og familier som strever og har det vanskelig. Barn signalserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra barnets alder og situasjon. Tegn og signaler er bare en indikasjon på at noe er galt. Tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring.

Andre tjenester som har behov for å avklare om det bør sendes melding til barnevernstjenesten kan kalle inn til avklaringsmøte

Nivå 3 Handlingsveileder barnevernstjenesten

Tekst?

Bekymringsmelding

 Denne prosessen beskriver arbeidet fra mottatt bekymringsmelding til vurdering om vilkår for undersøkelse er oppfylt.

 1. Melding mottas og gjennomgås av barnevernstjenestens mottak.
 2. Alle meldere får tilbakemelding om mottatt melding. Offentlig melder får beskjed om saken henlegges eller undersøkelse opprettes.
 3. Videre undersøkelse følges opp etter alvorlighetsgrad og geografisk område.
 4. Ved mistanke om rus i svangerskapet, se  tiltakskjeden "Barn utsatt for rus i svangerskapet".
Opprettelse av undersøkelse

I undersøkelsesfasen kartlegges barnets situasjon gjennom:

 • Oppstartsmøte med barn og foreldre.
 • Innhenting av opplysninger.
 • Samtaler med barnet.
 • Samtaler med foresatte.
 • Hjemmebesøk
 • Ulike kartleggingsverktøy avhengig av alder, problematikk og omfang.
 • Oppsummeringsmøte.
Beslutning om henleggelse eller iverksettelse av tiltak

Barnevernet fatter beslutning om henleggelse av undersøkelse eller iverksetting av hjelpetiltak, hasteflytting, forberedelse av sak til fylkesnemnda med forslag om omsorgsovertagelse eller behandling på atferdsinstitusjon Jfr. lov om barnevernstjenester §§ 4-4, 4-6, 4-124-25 og  4-24 

 • Ved avsluttet undersøkelse skal offentlig melder alltid få skriftlig tilbakemelding om konklusjon. Informasjon om eventuelle tiltak gis dersom familien samtykker eller det vurderes til barnets beste (barnevernstjenesten vil tilstrebe å få samtykke).
 • Det skal opprettes ansvarsgruppemøter med andre tjenester der det er hensiktsmessig og der partene samtykker.

Verktøy til god møtestruktur:

Mal møteagenda

Mal møtereferat

Samtykkeskjema

Tips til foreldresamtalen

Tips til god møtestruktur

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt, bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har barnet, foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
 • Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak på et annet nivå i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet og foreldre/foresatte riktig sammensatt?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Verktøy til bruk i kartkleggingen:

Signaler hos barn på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende barn og unge

Risikofaktorer og tegn på vold mot barn

Signaler hos voksne på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende foreldre

Observasjonsskjema barn

Filmer:

Barns rettigheter, barneombudet

I trygge hender

Snakketøyet

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Den nødvndige samtalen 

Hjelpetiltak:

Familieråd

Foreldreveiledning:

 • COS
 • Marte Meo
 • PMTO
 • MST

Verktøy til bruk i undersøkelsen:

 • WMCI
 • Crowell
 • Euroaddadd
 • ASQ
 • ASQ-se
 • DCM
 • Fremmedrom
 • Nettverksmøte
Forfatter: Gunhild B Lislevand
Publisert: 02.05.2018 10:55
Sist endret: 01.02.2019 10:54

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?