Gå til hovedinnhold

Barnevern

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

 BTI

Fra bekymring til handling

Det kan være vanskelig å oppdage barn og familier som strever og har det vanskelig. Barn signalserer dette på ulike måter og signalene må forstås ut i fra barnets alder og situasjon. Tegn og signaler er bare en indikasjon på at noe er galt. Tegn som vedvarer over tid, eller flere tegn samtidig, gir derimot større grunn til bekymring.

Tjenester som har behov for å avklare om det bør sendes melding til barnevernstjenesten kan kalle inn til avklaringsmøte

For mer informasjon om taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn, ungdom og familier, se her. Filmer om taushetsplikt finnes under fanen verktøy på nivå 1.

Åpenhet-medbestemmelse-ydmykhet-kjærliget

Åpenhet, medbestemmelse, ydmykhet og kjærlighet er barnevernets verdier.

Viktige prinsipper i barnevernsloven er:

Barnets beste (§ 4-1)

Barnets medvirkning (Bvl. §§ 1-6, 1-7 og 6-3)

Nivå 3 Handlingsveileder barnevernstjenesten

Opprettelse av undersøkelse

I undersøkelsesfasen kartlegges barnets situasjon gjennom:

 • Oppstartsmøte med barn og foreldre.
 • Innhenting av opplysninger.
 • Samtaler med barnet.
 • Samtaler med foresatte.
 • Hjemmebesøk.
 • Ulike kartleggingsverktøy avhengig av alder, problematikk og omfang.
 • Oppsummeringsmøte.

I enkelte situasjoner endres rekkefølgen på oppgavene ut fra sakens alvorlighetsgrad.

Beslutning om henleggelse eller iverksettelse av tiltak

Barn og familie:

 • Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved å gi råd, veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som formål og bidra til positiv endring hos barnet eller familien (Lov om barneverntjenester § 4-4 ).
 • Barnevernet fatter beslutning om henleggelse av undersøkelse eller iverksetting av hjelpetiltak, hasteflytting, forberedelse av sak til fylkesnemnda med forslag om omsorgsovertakelse eller behandling på atferdsinstitusjon Jfr. lov om barneverntjenester §§ 4-44-6, 4-124-25 og  4-24.

Melder:

 • Ved avsluttet undersøkelse skal offentlig melder alltid få skriftlig tilbakemelding om konklusjon. Informasjon om eventuelle tiltak gis dersom familien samtykker eller det vurderes til barnets beste (barnevernstjenesten skal tilstrebe å få samtykke).

Samarbeidspartnere:

 • Det skal opprettes samarbeidsmøte med andre tjenester der det er hensiktsmessig og der partene samtykker.

Hjelpetiltak:

Se eksempler på tiltak fra barnevernstjenesten under fanen verktøy.

Evaluer tiltak

Når tiltaket er gjennomført som planlagt, bør det gjøres en evaluering på tiltakets gjennomføring og effekten av tiltaket.

 • Ble tiltaket gjennomført og fulgt opp på en god måte?
 • Har barnet, foreldre/foresatte følt seg ivaretatt?
 • Har foreldre/foresatte fulgt opp tiltaket i prosessen?
 • Er det noe som kunne vært løst på en annen måte?
 • Er det behov for nye eller utvidede tiltak?
 • Har tiltaket ført til måloppnåelse?
 1. JA-saken avsluttes? Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen.
 2. NEI- vurder om det er behov for å forlenge tiltaket, sette inn nye eller utvidede tiltak på et annet nivå i tiltakskjeden. Begrunn og journalfør hvilken vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, og avklar veien videre.
Avklar veien videre

Hva skal det jobbes videre med?

 • Hvilken tiltak skal videreføres?
 • Er det behov for å avslutte noen tiltak eller sette igang nye tiltak?
 • Er gruppa rundt barnet og foreldre/foresatte riktig sammensatt?

Konkretiser og definer nye målsettinger og hvilke tiltak som settes inn:

 • Konkretiser ansvarlig for gjennomføring av tiltaket.
 • Varighet på tiltaket.
 • Tidspunkt for evaluering.
Verktøy

Verktøy til bruk i undersøkelsen:

Å ta opp uroen og samtale om den

Signaler hos barn på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende barn og unge

Risikofaktorer og tegn på vold mot barn

Signaler hos voksne på mulig mistrivsel

Bekymringsskala vedrørende foreldre

Observasjonsskjema barn

Den nødvendige samtalen, informasjonshefte til filmen

Verktøy til god møtestruktur:

Samtykkeskjema

Tips til foreldresamtalen

Tips til god møtestruktur

Mal møtereferat samarbeidsmøter

Mal møtereferat ansvarsgruppemøter

Filmer:

Avvergeplikten, ansvar for å beskytte- plikt til å handle

Barns rettigheter, barneombudet

How do you help a grieving friend?

I trygge hender

Snakketøyet

Samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn

Snakk med meg 1

Snakk med meg 2

Den nødvndige samtalen 

Filmer om omsorgssvikt:

Gnisten i hjertet

Hvem kan hjelpe Jesper

Hvem ser Johanne?

Alex

Sara

Sinna mann

Filmer om taushetspliktens muligheter og begrensninger for deg som jobber med barn og unge:

Taushetsplikt for offentlig ansatte

Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke

Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid

Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018)

Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet

E-læring:

Når har du avvergeplikt?

Eksepler på tiltak fra barnevernstjenesten:

Eksempler på tiltak 

Forfatter: Gunhild B Lislevand
Publisert: 02.05.2018 10:55
Sist endret: 28.10.2019 09:31

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?