Priser og redusert betaling

Priser barnehage

Pris for full plass i barnehage:  Brutto årsinntekt over 533 500 kroner: 2910 kroner per måned.

Pris for redusert plass i barnhage:
Kommunale barnehager: Prisen fastsettes etter andel av full plass.
Private barnehager: Ta kontakt med barnehagen for informasjon.

Redusert betaling barnehage
Familier med lavere inntekt enn 533 500 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. Betalingssatsen er 6 prosent av familiens skattepliktige årsinntekt.
Familier med 3-, 4- og 5-åringer som har lavere inntekt enn 533 500 kan i tillegg søke om 20-timer gratis kjernetid. Fra august 2018 gjelder dette barn født i 2013, 2014 og 2015.

I statsbudsjettet for 2019 er maksprisen foreslått endret til kr 2990 fra 01.01.2019, og endres til kr 3040 fra 01.08.2019. Det er også foreslått at ordningen med gratis kjernetid også skal gjelde for 2-åringer fra 01.08.2019.

Priser Skolefritidsordningen

Skolefritidsordning for barn fra 1-4 trinn.
Det innføres redusert foreldrebetaling for skolefritidsordningen, 1-4 trinn, fra 01.08.2018. Ordningen gjelder for familier med lavere skattepliktig årsinntekt enn 500 000 kroner. Barnet må ha hel plass (med eller uten leksehjelp) for å ha rett til redusert foreldrebetaling.

Pris for hel plass i SFO:

Familiens samlede skattepliktige årsinntekt:   Pris:
Lavere enn 200 000 0
200 000 - 300 000 1 000
300 000 - 400 000 1 800
400 000 - 500 000  2 570
 Over 500 000  2 963

Pris SFO:  

Plasstype: Pris:
Hel plass uten leksehjelp: 2 963
Hel plass med leksehjelp: 2 786
Delt plass (50%): 1 615
4 dager i uken: 2 705
3 dager i uken: 2 107
2 dager i uken: 1 507
1 dag i uken: 889
Korttidsplass: 1 664
Kjøp av enkeltdag: 241
   

For barn med fysisk og psykisk utviklingshemming fra 5. til 10. trinn gjelder halv pris av oppgitt månedspris i listen ovenfor. 

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i barnehage er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.

Søskenmoderasjon i SFO gis det/de barna som har lavest månedlig SFO betaling. Når begge/alle barna har hel plass gis 15 prosent søskenmoderasjon til barn nr 2 og evt. 3 og 4.

Det er ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Søknadsskjema

Søk redusert foreldrebetaling
Du trenger MinID eller BankID for å logge på søknadskjemaet. Du må laste opp og legge ved skatteoppgjøret for 2017 når du sender inn søknadsskjemaet elektronisk, du finner skatteoppgjøret på Altinn.no. Søknadsfristen er 1. juni hver år for å få innvilget redusert foreldrebetaling fra august, men det kan også søkes gjennom året. Søknaden vil gjelde for måneden etter at den er mottatt. Samme søknadsskjema gjelder for barnehage og SFO.

Husholdningens inntekt skal dokumenteres i søknaden. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene. Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, også inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.

Du kan levere annen dokumentasjon hvis du ikke har skattemelding eller skatteoppgjør for 2017, eller hvis inntekten er vesentlig endret.

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregistrert adresse legges til grunn. Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i en annen kommune skal du søke kommunen der du og barnet bor.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehage- eller skoleår. Det må søkes på nytt før 1. juni hvert år. Søknader som mottas i løpet av åres gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. Hvis du bytter barnehage i løpet av året må du søke på nytt.

Regning for barnehage og SFO

Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 12:17
Sist endret: 10.10.2018 13:37