Gå til hovedinnhold

Vedtekter for kommunale barnehager

 Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter. Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid.

Serviceeklæring for kommunale barnehager inneholder opplysninger om hva du kan forvente av barnehagen, og barnehagens forventninger til deg som forelder.

 

§ 1. Eierforhold og forvaltning

Barnehagene eies og drives av Kristiansand kommune. Barnehagene drives i samsvar med Lov om barnehager, av forskrifter og retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet, samt av kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

§ 2. Formål og innhold

Barnehagens formål er i henhold til barnehagelovens § 1.

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal utfolde skapertrang, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Rammeplanen for barnehager gir retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.

§ 3. Barn og foreldres medvirkning

For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Foreldreråd
Foreldrerådet består av foreldre til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldre, og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemming i foreldrerådet gis det en stemme for hvert barn, og vanlig flertallsvedtak gjelder.

Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal ha seg forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene.

§ 4. Personale og bemanning

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over 3 år, og en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under 3 år og barnas daglige oppholdstid er over 6 timer. Øvrig grunnbemanning skal være minimum en voksen per 6 barn når barna er over 3 år, og en voksen per 3 barn når barna er under 3 år.

§ 5. Øvingsopplæring

Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning jfr Barnehageloven § 24.

§ 6. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i barnehagen har taushetsplikt i henhold til Forvaltningsloven §§13 til 13f.

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barneverntjenesten slik det er beskrevet i barnehagelovens §§21 og 22.

§ 7. Politiattest

Den som skal arbeide i barnehage må legge fram tilfredsstillende politiattest.

§ 8. Arealutnyttelse

Kristiansand kommune følger barnehagelovens veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år, og 5,3 kvadratmeter netto for barn under 3 år.
Utearealet i barnehagen bør være om lag seks ganger så stort som leke og oppholdsarealet inne.
Naturbarnehager og familiebarnehager har egne bestemmelser.

§ 9. Helse og hygieniske forhold

Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse, jamfør barnehagelovens § 23. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen kan slik erklæring gis av barnets foresatte.

§ 10. Internkontroll

Barnehagen følger forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler, samt forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

§ 11. Samordnet opptak.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Alle godkjente barnehager i Kristiansand samarbeider om opptaket i henhold til barnehageloven § 12.

Dersom det ikke er ledig plass i de søkte barnehagene kan barn med rett til plass bli tildelt plass i en annen barnehage. Ved tildeling av plass har søkere som ikke har fått tildelt sitt 1. ønske rett til å bli satt på venteliste til denne barnehagen. Øvrige ønsker slettes når plass er tildelt. Når søker har fått tildelt en plass er retten til plass oppfylt, dette gjelder uavhengig av om det takkes ja eller nei til tilbudet. Søker beholder sin plass til ventelisten til sitt 1. ønske.

Opptakskrets
Barn bosatt i Kristiansand kommune.

§ 12. Spesielt for Kongsgård barnehagesenter


Kongsgård barnehage tilbyr plass til barn av flyktninger som har fått bosetting i Kristiansand kommune. Barna går i flyktningebarnehagen i ett år, og skal så overføres til andre barnehager. Overførsel av barn fra flyktningebarnehagen skjer før  det ordinære opptaket. Eventuelle barn bosatt i statlig mottak kan tidligst overflyttes når de har fått bosetting i Kristiansand kommune.

§ 13. Opptakskriterier

1. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 13

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet ledd, har rett til prioritet ved opptak til barnehage.

Begrepet nedsatt funksjonsevne omfatter ulike fysiske funksjonsnedsettelser som utviklingshemming, språk- og talevansker, adferdsvansker psykiske lidelser. Ikke enhver funksjonsnedsettelse gir rett til fortrinn ved opptak.

2. Barn med rett til plass etter barnehageloven § 12 a

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.  

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1. mars. Det er en forutsetning for å få plass at barnet er bosatt i Kristiansand kommune. Tilflyttere til kommunen må være bosatt i Kristiansand senest i august (evt. senest den måneden barnet fyller ett år)  i opptaksåret for å ha rett til plass i hovedopptaket.

Blant søkere med rett til plass etter barnehageloven §12 a prioriteres søkere etter følgende kriterier:

2.1 Familier med alvorlig sykdom
Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken.

Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist

2.2 Søsken
Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i

2.3 Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Dette gjelder foreldre som er 19 år eller yngre i opptaksåret.

2.4 Øvrige søkere med rett til plass
Plass tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år. Det eldste barnet skal tildeles plass først, fødselsdato legges til grunn for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.

Dersom et alderskull er underrepresentert i barnehagen kan barnehagen ta hensyn til eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Dersom alderskullet utgjør færre enn 25 prosent av barna under 3 år kan det tas inn barn fra det underrepresenterte alderskullet.

Barn regnes som 3 år fra august det  året barnet fyller 3 år.

3. Barn uten rett til plass etter barnehageloven § 12 a

Barn uten rett til plass i hovedopptaket er:

 • Søknad som mottas etter 1. mars
 • Søknad for barn som fyller 1 år senere enn 31. oktober
 • Søknad med ønsket startdato senere enn 31. august (evt september, oktober eller november)
 • Søknad for barn som flytter til Kristiansand senere enn 31 august (evt. september, oktober eller november)

Barn født senere enn  30. november kan tidligst tildeles plass fra måneden det fyller ett år. Barnehageplasser tildeles etterfølgende kriterier:

2.1 Familier med alvorlig sykdom. Med sykdom forstås i denne sammenheng alvorlig sykdom eller funksjonshemming hos barnets foreldre eller søsken.

Dokumentasjonskrav: Erklæring fra lege eller spesialist

2.2 Søsken. Gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i

2.3 Barn av unge enslige foreldre skal prioriteres med barnehageplass i sitt nærområde. Dette gjelder foreldre som er 19 år eller yngre i opptaksåret.

2.4 Øvrige søkere med rett til plass Plass tildeles etter alder innenfor aldersgruppene 3-5 år og 1-2 år. Det eldste barnet skal tildeles plass først, fødselsdato legges til grunn for å avgjøre rekkefølgen på søkerne.

Dersom et alderskull er underrepresentert i barnehagen kan barnehagen ta hensyn til eksisterende barnegruppe ved opptak av nye barn. Dersom alderskullet utgjør færre enn 25 prosent av barna under 3 år kan det tas inn barn fra det underrepresenterte alderskullet.

Barn regnes som 3 år fra august det året barnet fyller 3 år.

§ 14 Opptaksperiode


Nye barn tilbys normalt plass fra den andre uken i august. Barnehageårets start er samordnet med SFO.

Barnehageplass tildeles til 31. juli det året barnet begynner på skolen, men barn som skal begynne på SFO kan benytte plassen fram til SFO åpner. Dersom plassen skal benyttes i august må dette avtales med barnehagens leder. Det betales da fram til avtalt sluttdato i august.

 

§15 Flytting fra Kristiansand kommune

Ved flytting fra Kristiansand kommune må plassen sies opp. Barnehageplassen kan beholdes i 30 dager etter flytting.

§16 Permisjon

Det er et krav at barnehageplassen benyttes. Ved fravær utover en måned må det søkes permisjon. Foreldrebetalingen må dekkes i sin helhet i permisjonstiden. Permisjoner ut over 3 måneder innvilges normalt ikke. Dersom permisjon ikke gis, eller det ikke søkes permisjon utover en måned, må plassen vikes.

 

§ 17 Oppsigelse

Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Plassen kan sies opp elektronisk på foreldreportalen, eller skriftlig til barnehagens leder.

Ved oppsigelse sier man opp hele plassen. Delvis oppsigelse betraktes som ønske om endring av plass.

Oppvekstdirektøren kan si opp plassen ved:

 1. Flytting fra Kristiansand kommune
 2. Manglende foreldrebetaling for plassen
 3. Vesentlig fravær uten at det er søkt permisjon
 4. Tildelt plass til utenbys søker som ikke flytter til Kristiansand
 5. Barnehagen legges ned. Barna vil da etter søknad få tilbud om plass i en annen barnehage.

§ 18. Endring av plass

Endring av oppholdstid kan iverksettes 30 dager etter at barnehagen har fått melding via foreldreportalen eller skriftlig om at plassen ønskes endret. Ønskene tas hensyn til i størst mulig grad, men kan ikke alltid innfris.

§ 19. Foreldrebetaling

Pris for full plass fra 01.01.2019
Brutto årsinntekt over 557 300  kroner: 3040 kroner per måned. Brutto årsinntekt under 557 300 kroner: se redusert foreldrebetaling nedenfor

Pris for redusert plass
Kommunale barnehager: Prisen fastsettes etter andel av full plass.

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre. Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søsken må bo på samme adresse for å få søskenmoderasjon.

Kostpenger
Kommunale barnehager: Det koster 200 kroner for mat per måned for full plass. For reduserte plasser utgjør kostpengene 4 kroner per time per måned.

Private barnehager: Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon.

Regning for barnehageplass
Det er 11 betalingsterminer i året, juli er betalingsfri. Betaling skjer etterskuddsvis, det sendes faktura med forfall i slutten av hver måned. Ved for sen betaling vil gebyrer og renter påløpe.

Redusert foreldrebetaling
Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass. I Kristiansand kommune er oppvekstsektoren vedtaksmyndighet.

Den nye forskriften vil gi billigere barnehage for mange:

 • Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for en barnehageplass
 • Familier med årsinntekt inntekt under 557 300  kroner kan søke
 • Inntekt dokumenteres med siste års skattemelding
 • Ordningen er søknadspliktig
 • Søknadsfrist er 1. juni hvert år 
 • Det kan søkes gjennom hele året, et vedtak om redusert betaling vil normalt gjelde fra måneden etter søknaden er mottatt. Ved ny tildelt plass i løpet av året må det søkes redusert foreldrebetaling innen 14 dager etter at tilbud om plass er mottatt.

Betalingssats skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Når samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.

Skattemeldingen skal lastes opp og sendes inn som vedlegg til det elektroniske skjemaet. Du finner skattemeldingen som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.

Gratis kjernetid
Barn fra 2-5 år som bor i husholdninger med lavere årsinntekt enn 548 500 kroner får 20 timers gratis oppholdstid i barnehage. Når det søkes om redusert foreldrebetaling vil søknaden også gjelde gratis kjernetid.

Søknadsfrist
Fristen for å søke redusert foreldrebetaling er 1. juni hvert år. Ved tildeling av ny barnehageplass i løpet av barnehageåret, skal søknad leveres innen 14 dager etter at tilbud om plass er mottatt.

Dokumentasjonskrav
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på skattemeldingen.  

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd.

Hvis du ikke har skattemelding må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller Nav.

Husstandens inntekt

Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Hvis du har plass i privat barnehage i Kristiansand, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor.

Kristiansand kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.

Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for et barnehageår, vedtaket vil gjelde til og med 30. juni.

Alle som har rett til redusert foreldrebetaling må søke om det.

Ved spørsmål, kontakt Servicetorvet i Rådhusgata 18, telefon 38 07 50 00.

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Søk redusert foreldrebetaling

Du må laste opp og legge ved selvangivelsen når du sender inn skjemaet elektronisk.

Hvis du har selvangivelsen på papir kan du skrive ut søknadsskjema fra denne lenken: Søknadsskjema utskriftsversjon 

§ 20. Åpningstid og ferie

De fleste kommunale barnehager har åpent fra kl. 0700 til kl. 1700.Unntatt fra dette er Hellinga barnehage som har åpent fra 0645 til 1645. Barnehagens åpningstid skal respekteres. Alle barnehager har 5 planleggingsdager i året, barnehagene er stengt disse dagene. Kommunale barnehager holder stengt uke 28, 29 og 30, samt julaften og nyttårsaften.

§ 21. Spesialpedagogisk hjelp

Barn under skolepliktig alder har rett til har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det jfr barnehageloven §19.

Før kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp skal det foreligge en sakkyndig vurdering av om barnet har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp.

§ 22. Forsikring

Alle barn er dekket i en kollektiv ulykkesforsikring for opphold og reise til og fra barnehagen.

§ 23. Endring av vedtekter

Vedtektene oppdateres slik at det til en hver tid er i samsvar med kommunens handlingsprogram, politiske vedtak og gjeldende lovverk.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 18.08.2015 12:55
Sist endret: 20.09.2019 16:26

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?