Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år. Søknader som sendes inn etter fristen er med i løpende opptak, etter at hovedopptaket er avsluttet.

Søk, endre eller si opp plass

Benytt foreldreportalen 

Foreldreportalen
 

Hovedopptak til barnehage

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars hvert år, men det kan også søkes plass gjennom hele året. Barnehageplasser tildeles etterhvert som de blir ledige.

Rett til barnehageplass

Barn med rett til barnehageplass jfr barnehageloven § 12 er :

 • Barn som fyller ett år senest i november.
 • Familien må bo i Kristiansand senest i august (evt. september, oktober eller november)
 • det må søkes plass innen søknadsfristen 1. mars.
 • det må søkes oppstart senest i august (evt. september, oktober eller november)

Barn med nedsatt funksjonsevne, og barn med vedtak etter lov om barneverntjenester har rett til å bli prioritert uavhengig av alder jfr. Barnehageloven §13.

Plassene tildeles ut fra barnehagens opptakskriterier. Se barnehagenes vedtekter for informasjon om opptakskriterier.

Rett til plass for barn som fyller ett år i september, oktober eller november:

I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn som er født i november skal få rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller 1 år. Fra 2017 har barn som fyller ett år i september, oktober eller november rett til plass fra den måneden barnet fyller 1 år.  

Søknadsfristen 1. mars gjelder også for barn født i september, oktober og november 2016.

Tilbud om barnehageplass

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes i to opptaksrunder. I 2017 er datoene 16. mars og 31. mars.

Etter opptaksrunde to tilbys plasser etter hvert som de blir ledige. Hovedopptaket avsluttes ikke før alle med rett til plass har fått tilbud.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder gjelder fra august (evt. september, oktober eller november) tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass.

Tilbud sendes til e-postadressen som ble oppgitt i søknaden. Det sendes også sms-varsel. For å besvare tilbudet må du logge på Foreldreportalen. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter.

Tilbud om ny plass til barn som har plass fra før

Samme søknadsskjema gjelder uavhengig av om man har plass fra før eller ikke.

En barnehageplass blir ikke oppsagt "automatisk" Hvis du har plass og får tildelt ny plass må du si opp den plassen du ikke skal ha. Oppsigelsestid er oppgitt i barnehagens vedtekter.

Betaling for barnehageplass

Her finner du informasjon om betaling for barnehageplass, og om ordninger for redusert foreldrebetaling.

 • Makspris er 2910 kroner
 • Ingen skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for barnehageplass
 • Gratis kjernetid for 3-5-åringer for familier med inntekt under 450 000 kroner.

 

Priser og redusert betaling

Klagerett ved hovedopptak

Søkere som verken får sitt 1. eller 2. ønske oppfylt, har rett til å kreve begrunnelse og rett til å klage.

Klagen skal være skriftlig, og sendes oppvekstsektoren i Kristiansand kommune. Kommunen vil gjøre de undersøkelser som klagen gir grunn til og forelegge klagen for barnehageeieren.

Hvis kommunen finner at klager skulle vært tildelt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at prioriterte søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er kommunens klagenemnd.

Klagen må inneholde:

 • Hvilket vedtak det klages på
 • Årsaken til klagen
 • Hvilke endringer som ønskes
 • Eventuelle nye opplysningersom kan ha betydning for vurdering av klagen
 • Hvis klagen er levert for sent, må årsaken oppgis.

Klagefrist er tre uker fra tilbud om plass er mottatt. Klager som mottas etter fristen blir normalt behandlet fordi hovedopptaket pågår over flere uker i perioden mars til mai hver år.

Klagen sendes på e-post, leveres i Servicetorvet eller sendes til Kristiansand kommune, postboks 417, 4604 Kristiansand.

Forfatter: Mariann Stephansen
Publisert: 10.12.2014 11:41
Sist endret: 14.12.2017 09:22