Gå til hovedinnhold

Bakgrunn for prosjektet

Overvekt og fedme i barne- og ungdomsårene er en verdensomspennende utfordring. Helsetrusselen er alvorlig, og kan føre til sykdom og uhelse både fysisk og psykisk.

Viktig å forebygge

Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer denne utfordringen som en av de største helsetruslene i vår tid. Norske helsemyndigheter er også bekymret og rapporterer at 15-20 prosent av norske 9-åringer er overvektige, selv om de siste rapportene har vist noe stabilisering i utviklingen.

Overvekt og fedme defineres ut fra kroppsmasseindeks (KMI), som beregnes ved å dele vekten (kg) med kvadratet av høyden (m²): KMI = kg/ m². For barn fra 2-18 år brukes kjønns og aldersjusterte kurver, kalt ISO-KMI. Forskning viser at barn som utvikler overvekt har stor risiko for overvekt og følgesykdommer av overvekt i voksen alder. Forebyggende arbeid er av stor betydning fordi det er vanskelig å oppnå varig vektreduksjon når man først er blitt overvektig. Barn har på grunn av sitt vekst-potensiale større sannsynlighet for å returnere til normal vekstkurve når vekten kontrolleres. Innsats i tidlig barnealder er derfor viktig.

Sosiale ulikheter er en stor folkehelseutfordring også i Norge (Stortingsmelding nr 20, 2007-2008). Utvikling av overvekt/fedme er en større utfordring hos familier med lav sosioøkonomisk status og målrettede tiltak overfor familier med barn med overvekt er et viktig for å utjevne sosiale helseulikheter.

Bakgrunnsmateriale

St.meld. nr 20 (2006-2007). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Oslo, Helsedepartementet.

Helsedirektoratet (06/2012) <fysisk-aktivitet-blant- 6-9-og-15-aringer-i-norge.pdf>. Rapport. Oslo, Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet (2010a) <Nasjonal-faglig-retningslinje-for-forebygging-utredning-og-behandling-av-overvekt-og-fedme-hos-barn-og-unge.pdf>. nasjonale faglige retningslinjer. Oslo, Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet (2010b) <nasjonal-faglig-retningslinje-for-veiing-og-måling-i-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten.pdf>. Nasjonale faglige retningslinjer. Oslo, Helsedrirektoratet.

Meld.St. (2012-2013). Folkehelsemeldingen: God helse-felles ansvar. Oslo. Helse og omsorgsdepartementet.

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 27.11.2014 13:00
Sist endret: 04.12.2018 15:07

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?