Gå til hovedinnhold

Workshop om busstrasé i Tollbodgata og Dronningens gate

- Vi inviterer nå berørte parter i Tollbodgata og Dronningens gate til en workshop for å kartlegge konsekvensene ved bussruter i disse gatene, sier prosjektleder Christina Rasmussen.

Workshop – "Buss i sentrum"

Prosjektgruppa for «Buss i sentrum» inviterer til workshop om busstrasé i Tollbodgata og Dronningens gate. Fv: parksjef Aase Hørsdal, fagleder areal og transport Egil Strømme (VAF), rådgiver Jan Erik Lindjord i Kristiansand kommune,  plansjef Hilde Bergersen (AKT), senioringeniør Alf Inge Helle i Statens vegvesen og prosjektleder Christina Rasmussen i Kristiansand kommune. Foto: Ragna Marie Henden

- Kristiansand kommune ved by- og samfunnsenheten setter nå i gang oppfølgingsarbeid for prosjektet "Buss i sentrum", forteller rådgiver ved enheten, Christina Rasmussen. - Vi skal utrede konsekvenser for buss i Tollbodgata og Dronningens gate. Arbeidet foregår i dialog med berørte aktører. Kommunen ønsker som oppstart på dette arbeidet å gjennomføre en workshop med berørte aktører fra næringslivet og kulturlivet, foreninger og interesseorganisasjoner, sier Rasmussen og resten av prosjektgruppa for "Buss i sentrum".

På møtet blir det blant annet presentasjon av prosjektets mål og rammer, kartlegging av positive og negative elementer i gatene i dag og idémyldring om utformingen av bussgater og hvordan dette kan gjøres.

Invitasjon er sendt til berørte aktører i Tollbodgata og Dronningens gate. Workshopen finner sted i bystyresalen i Rådhuset 14. november.

"Buss i sentrum"

Prosjektet «Buss i sentrum» ble satt i gang for å få fram et godt beslutningsgrunnlag for å foreslå en langsiktig strategi for fremtidig busstrasé gjennom Kvadraturen. I den forbindelse utførte COWI en vurdering av alternative bussruter gjennom Kristiansand sentrum. Rapporten har fokus på bussens fremkommelighet gjennom Kvadraturen, og konkluderte med to alternativer som utredes videre:

(1) Dagens trasé østgående gjennom Henrik Wergelands gate og vestgående gjennom Tollbodgata.

(2) Ny trasé østgående gjennom Dronningens gate og vestgående gjennom Tollbodgata.

Temakart gatebruk (pdf)

Temakart gatebruksplanen med dagens og mulige fremtidige busstraséer.

Vedtak i gatebruksplanen

I den vedtatte gatebruksplanen ivaretas dagens busstrasé og viser mulig fremtidig trasé, uten å ta stilling til fremtidig løsning. Ved behandling av gatebruksplanen vedtok bystyret 21. juni 2017 følgende vedtak for videre arbeid med de to alternative busstraséer:

2.b. Buss i sentrum; Formannskapet vil presisere at vi ønsker fortgang i arbeidet med busstrase. Det settes i gang et arbeid med en grundig vurdering av aktuelle traseer i Tollbodgata og Dronningens gate, for kollektivtrafikken gjennom Kvadraturen. Konsekvenser for fremføring av kollektivtrafikk, næringsliv og handel, traseenes sårbarhet ved hendelser, trafikksikkerhet m.m. skal vurderes. Det skal i prosessen legges vekt på dialog og medvirkning av berørte aktører.

Om gatebruk og parkering

COWIs rapport om alternative bussruter

Prosessen videre

Informasjon og resultater fra workshopen vil bli oppsummert og innarbeidet i enkle skisser. Deltakere på workshopen vil bli invitert til nytt dialogmøte for å drøfte skissene. Kartlegging, skisser og resultater av møtene vil inngå i en sak som sendes på høring før den sendes til politisk behandling. Prosessen vil dermed bidra til å gi et godt grunnlag for beslutning av busstrasé gjennom Kvadraturen.

Kontakt

Rådgiver Christina Rasmussen, by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, mobil: 401 65 176

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 01.11.2018 14:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?