Gå til hovedinnhold

Veldig fornøyd med barnehagene

Foreldrene er veldig fornøyd med barnehagene i Kristiansand.

95 prosent

Foreldreundersøkelsen viser at foreldre er veldig fornøyd med barnehagene i Kristiansand. (Foto: Anders Martinsen fotografer)

Det kommer fram i Utdanningsdirektoratets landsomfattende undersøkelse om hvor fornøyd foreldre er med barnehagetilbudet.

95 prosent av de som svarte i Kristiansand, sier de er svært (66) eller ganske (29) fornøyd med barnehagen totalt sett. Det er litt over landsgjennomsnittet på 93 prosent.
Kristiansand har en høyere andel som er svært fornøyd, sammenlignet med Oslo, Tromsø, Trondheim og Stavanger. Her varierer svært fornøyd-skåren fra 55 til 60.

Foreldrene er bedt om å svare på en rekke temaer ved å gi en skår fra 1 til 5. Skåren for total tilfredshet med barnehagene i Kristiansand er 4,6.

Teamene i undersøkelsen handler blant annet om ute- og innemiljø, barnets trygghet, trivsel og utvikling og samarbeidet mellom hjem og barnehage.

Alle temaene ligger som vedlegg nederst på Utdanningsdirektoratets sak om undersøkelsen:

Foreldreundersøkelsen

Trygghet og trivsel

Temaene som skårer høyest i Kristiansand, er:

  • Barnet føler seg trygg på personalet: 4,8
  • Barnet trives: 4,8
  • Allsidig lek og aktiviteter: 4,8

Foreldrene gir lavest skår på informasjon om endringer i personalgruppen (3,9), nok ansatte pr. barn (4,0) og mattilbudet (4,0).

Dette er et mønster som i stor grad går igjen på svarene fra landet sett under ett.

I Kristiansand svarte 2982 foreldre på undersøkelsen. Det gir en svarprosent på 71.

Foreldre med barn i private barnehager har høyere svarprosent enn kommunale barnehager, henholdsvis 79,2 og 59,9. Private barnehager skårer høyere enn kommunale barnehager på tilfredshet med barnehagens kommunikasjon med foreldre og med mattilbudet.

– Gode tilbakemeldinger

Oppvekstdirektør Svein Ove Ueland. – Her kan det være et forbedringspotensial i enkelte kommunale barnehager. Men i det store og hele er jeg svært fornøyd med resultatene i tilfredshetsundersøkelsen. Dette er gode tilbakemeldinger til personalet som jobber i Kristiansandsbarnehagen, både i kommunale og private barnehager. Undersøkelsen viser at foreldrene opplever at barna trives og ønsker å gå i barnehagen. Barnets opplevelse av å ha en god barnehagehverdag hvor de er trygge på personalet og trives, er det beste utgangspunkt for læring. De fleste barnehagene skårer høyt på relasjonen mellom voksne og barn De siste årene har vi jobbet målrettet med utvikling av læringsmiljøet i barnehagene, og dette er områder hvor de ansatte har fått økt kompetanse. Det er derfor gledelig at det kommer til uttrykk i denne undersøkelsen, sier oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 17.01.2019 15:02
Sist endret: 17.01.2019 15:02

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?