Gå til hovedinnhold

Veileder for bedrifter i grønn jobbreise

Kristiansand kommune og Rambøll har laget en veileder for bedrifter som ønsker å påvirke ansatte til å reise mer miljøvennlig til og fra jobb. Veilederen og erfaringer presenteres på miniseminar 4. juni.

Engasjerte pilotbedrifter

Foran med elsykler står Line Aasgaard og Simen Lossius Tellefsen i Nordea. De har deltatt i et pilotprosjektet som har resultert i en nyttig veileder for bedrifter om grønne jobbreiser. Bak fra venstre initiativtaker Bjørne Jortveit, og ved siden av Katrine Nesset og Smári Stav i Rambøll som har ledet prosess med utvikling av veilederen. Foto: Ragna Marie Henden

– Det har vært et spennende prosjekt å være med på, sier arealplanlegger Katrine Nesset og urbanist Smári Stav i Rambøll, som har vært prosessleder for to års arbeid med å utarbeide en veileder med gode råd for grønne jobbreiser.

– Det er gøy å kunne bidra til positive adferdsendringer for å gjøre det enklere for ansatte i bedrifter å redusere bilbruken, sier Nesset og Stav.

Line Aasgaard og Simen Lossius Ellefsen i Nordea representerer en av pilotbedriftene i prosjektet. – I Nordea har vi redusert bilbruken blant ansatte med 10 prosent, fra 17 til 7 prosent, forteller engasjerte bankansatte.

– Vi har hatt fokus på bilreduksjon blant ansatte i flere år, men i dette prosjektet har vi fått et ekstra puff til å gjøre mer. Vi har redusert antall parkeringsplasser for biler og laget gode parkeringsmuligheter for sykler og garderobefasiliteter, forteller Aasgaard.

– Vi har også fått støtte fra kommunen til innkjøp av et par elsykler, og har kjøpt inn et par biler og elsykler som vi har i en poolordning for utlån til ansatte. Det er spennende å se hvordan vi har kunnet bidra til å endre folks transportvaner, sier Ellefsen.

– Her har Nordea gjort en god jobb med å motivere og skape stemning så ansatte har fått lyst til å endre vaner, skryter Stav fra Rambøll.

Nikkelverket er en av pilotene som har investert i sykkelparkeringshus med plass  til 120 sykler. Bedriftsidrettslaget ved bedriften har gitt ansatte tilbud om å kjøpe el-sykkel med lønnstrekk, hvor over 100 har takket ja til tilbudet.

Presenteres på miniseminar 4. juni

Veilederen presenteres på miniseminar 4. juni under Miljøuka i Kristiansand. Her får du også høre mer om erfaringer fra Line Aasgaard fra Nordea og om veilederen fra Smári Stav i Rambøll. Seminaret er gratis, men krever påmelding til bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no

Informasjon om miniseminar

Veileder for grønne jobbreiser

Veilederen er en guide for hvordan en arbeidsplass lager en mobilitetsplan og gjennomfører tiltak. Den gir en oppskrift på en god prosess for et vellykket resultat. Veilederen har en mal for handlingsplan, en idébank som virksomheten kan plukke tiltak fra, et skjema for reisevaneundersøkelse og en kortversjon av veilederen.

Kortversjon av veileder for mobilitesplan

Veilederen – beskrivende del

Mal for handlingsplan

Idébank

Mal for reisevaneundersøkelse

Rapport mobilitetsplanlegging for virksomheter 

Mange fordeler

– Grønn reise muliggjør bedre helse, lavere sykefravær, lavere klimaavtrykk, kortere vei til miljøsertifisering og bedre omdømme. I tillegg kan grønn reise til jobb frigjøre p-arealer som kan brukes til andre formål, sier Bjørne Jortveit, tittel i Kristiansand kommune, som har tatt initiativet til prosjektet. – Vi har mye å hente på at bedrifter legger til rette for grønne jobbreiser, sier Jortveit.

Lavere klimaavtrykk

– Helt sentralt i arbeidet med mobilitetsplan er tilrettelegging for gange, sykling og kollektivreiser. Det er ATP-samarbeidet i Kristiansandsregionen som har finansiert utarbeidelse av veilederen ut fra hovedhensikten: lavere utslipp av klimagasser og nullvekst i biltrafikken, sier Jortveit.

Fem pilotbedrifter

Veilederen bygger på et pilotprosjekt som startet i 2017.
Følgende fem piloter deltok:

1. Nikkelverket
2. Nordea Kristiansand
3. Songdalen ungdomsskole
4. Songdalen rådhus
5. COOP Extra Tangvall

Erfaringene som er gjort i pilotbedriftene har vært sentralt i arbeidet med å lage veilederen. Pilotene har alle gjennomført reisevaneundersøkelser, laget handlingsplan og satt mange tiltak ut i livet. I veilederen ligger et faktaark om hver pilot – kort om prosessen og tiltak de har gjort.

Suksesskriterier

Arbeidet med veilederen har resultert i følgende suksesskriterier for en god plan og gjennomføring av tiltak som virker:

  • Sette ned en arbeidsgruppe, der miljøengasjert ledelse deltar
  • Involvere ansatte
  • Gjennomføre reisevaneundersøkelse som grunnlag for tiltak
  • Lage en status for hva virksomheten allerede har gjort og så klekke ut nye tiltak
  • Sørge for at det avsattes midler i tide for å bli inkludert i budsjettet
  • Gjennomføre ny reisevaneundersøkelse etter gjennomføring av tiltak.

Bistand fra kommunen

– Bedrifter, private og offentlige, kan få bistand til å gjennomføre en reisevaneundersøkelse. Kommunen har også bistå med å lage rekkeviddekart som viser hvor lang rekkevidde en vanlig sykkel og en el-sykkel har med ulike reisetider – f.eks. 30 minutter. Da tar man utgangspunkt i hvor arbeidsplassen ligger, og får fram hvor langt ut fra arbeidsplassen man når. De er overraskende for de fleste hvor langt man kommer med en el-sykkel på en halv time, forteller Bjørne Jortveit.

Kontakt

Bjørne Jortveit, rådgiver i by- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, epost: bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no, mobil: 908 02 839

Forfatter: Bjørne Jortveit/Ragna Marie Henden
Publisert: 29.05.2019 13:57
Sist endret: 24.06.2019 09:41

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?