Gå til hovedinnhold

Varsler tøffere tider

Høyere rente, hardere krav til nedbetaling av lån, utgifter til etablering av ny kommune og lavere vekst i overføring av penger fra staten er noe av det som bidrar til tøffere økonomiske tider for Kristiansand kommune.

Stramt opplegg

Økonomirådgiver Randi Bentsen og økonomidirektør Terje Fjellvang med rådmannens forslag til budsjett og handlingsprogram. Forslaget presenteres for bystyret 24. oktober.

Økonomidirektør Terje Fjellvang presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for 2019-2022 for bystyret 24. oktober.

Budsjettsiden

I forslaget til handlingsprogram for de neste fire årene peker rådmannen også på andre viktige grunner til et stramt opplegg: Økte utgifter innen sosialtjenesten, skjerpede krav til bemanning i barnehager, økte utgifter til særskilte tiltak for barnehagebarn, økt press på omsorgstjenestene, flere elever og flere eldre innbyggere.

– Vi har god økonomi nå. Rammebetingelsene fra staten har vært bra i flere år. Vi hadde også ekstraordinære skatteinntekter både i 2016, 2017 og i år. Derfor har vi godt med reserver. Men vi har utfordringer med å håndtere utgiftene framover. Vi får lavere inntekstvekst, og større press på tjenestene. Vi er nødt til å ta noen grep for å unngå å tappe av reservene, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Derfor varsler han allerede nå at det kan bli aktuelt å foreslå reduserte investeringer og ytterligere innsparinger når handlingsprogrammet for 2020-2023 skal presenteres om ett år.

Effektivisering

Rådmannen foreslår å møte noen av utfordringene for de neste fire årene ved at de ulike sektorene får krav om å effektivisere driften og bruke mindre penger. Til sammen er det foreslått innsparinger på 13,3 millioner kroner i 2019, 25,7 året etter, 38,9 i 2021 og 43,9 millioner kroner i 2022. Reelt sett er innsparingskravet for de fire årene 15 millioner kroner høyere. Grunnen er at det ikke er lagt opp til full kompensasjon for lønns- og prisveksten.

Rådmannen har også sett seg nødt til å foreslå å bruke 118,2 millioner kroner fra det sentrale disposisjonsfondet for å balansere driftsbudsjettet for de neste fire årene. Han har også forskuttert 50 millioner kroner i utbytte fra Kristiansand Næringsselskap AS. Det er uvanlig å forskuttere utbytte. Det er også uvanlig å bruke utbyttet til drift, vanligvis brukes det til vedlikehold av bygg.

Målet er at det sentrale disposisjonsfondet skal være på to prosent av sum driftsinntekter. Det tilsvarer ca. 140 millioner kroner. I forslaget er det lagt opp til at fondet vil være høyere enn målet de tre første årene, men på 128 millioner kroner i 2022.

– Driftsutgiftene øker for eksempel med 57 millioner kroner i helse- og sosialsektoren bare fra 2018 til 2019. I oppvekstsektoren betyr flere elever at kommunens driftsutgifter til skole øker med 50 millioner kroner i løpet av perioden, sier Fjellvang.

I 2020 slår nye krav til nedbetalingstid av lån inn. Det gjør at kommunen skal betale nesten 90 millioner kroner mer i avdrag i perioden enn det er lagt opp til i vedtatt handlingsprogram.

Investeringer

Økonomiske utfordringer til tross; i handlingsprogrammet er det foreslått flere store investeringer.

– Kulturskolen ligger inne med nesten 300 millioner kroner i slutten av perioden. Vi har også foreslått å bygge ny Wilds Minne skole til nesten 290 millioner kroner. Fra før ligger byggingen av ny Kringsjå skole, Mosby oppvekstsenter, utvidelse av Holte skole og avsetning til skolerehabilitering eller nybygg i midtre Vågsbygd, inne. I forslaget er det også satt av 205 millioner kroner til 42 omsorgsboliger, nesten 100 millioner kroner til 12 boliger til utviklingshemmede med store hjelpebehov og en avsetning på over 170 millioner kroner til et framtidig sykehjem. Vi fortsetter også oppgraderingen av vann- og avløpsrør, sier Fjellvang.

Driftsoverskudd

I sitt forslag legger rådmannen opp til et netto driftsresultat for hvert av årene: 93 millioner kroner i 2019, 35,8 i 2020, 89,1 i 2021 og 113,7 i 2022. Til sammen 331,5 millioner kroner.

Netto lånegjeld

Kommunens lånegjeld er høy og økte fram til 2013 som følge av et meget høyt investeringsnivå. Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 5,43 milliarder kroner i 2019, som justeres opp med 2,5 prosent hvert av de tre neste årene. Netto lånegjeld er under taket i hele perioden. I 2022 forventes gjelden å være 162 millioner kroner under lånetaket.

For en enebolig på 120 kvadratmeter øker de kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon og feieravgift fra 10 021 kroner i 2018 til 10 150 kroner i 2019. I de tre siste årene i perioden legges det opp til en moderat økning.

Sammendrag investeringer

Hovedsatsingen på investeringer følger av vedtatt handlingsprogram 2018-2021 og ligger i hovedsak på vann og avløp, skole og helse- og sosial. De største investeringene er:

Kirkelig fellesråd

Bygging av ny Flekkerøy kirke er et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget.

Det er vedtatt utvidelse av kirkegården på Torridal i 2018 og 2019.

Det er satt av penger til enøk-tiltak i kirkebygg der det er forventet at Enova gir én million kroner i tilskudd i 2020.

Det er tidligere vedtatt tre millioner kroner til nytt orgel i Vågsbygd kirke i 2020.

Oppvekstsektoren – barnehage

Det skal bygges barnehage med 120 plasser på Mosby oppvekstsenter. Det betyr at barnehagen utvider kapasiteten med 37 plasser. Bygget skal fortsatt være ferdig i januar 2021.

Det er satt av penger til utvidelse av barnehage i Justvik-området med 50 plasser. Utvidelsen skal fortsatt være ferdig sommeren 2021.

Det er også satt av penger til utredning av barnehager i sentrum i handlingsprogramperioden.

Oppvekstsektoren - skole

Det er satt av penger til utvidelse av Wilds Minne skole for 500 elever. Byggingen skal starte sommeren 2021.

Den nye Kringsjå skole skal fortsatt være ferdig til skolestart 2020.

Utvidelsen av Havlimyra skole går også etter planen, og skal være ferdig i 2021.

Utvidelse av Holte skole og ombygging av ventilasjon skal fortsatt være ferdig til skolestart 2019.

Mosby skole utvikles til et oppvekstsenter med barneskole (1.-7. trinn) og kommunal barnehage. Ferdigdato er fortsatt senest 1. januar 2021.

Det er også vedtatt en avsetning i slutten av perioden til strukturendring/rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd.

Det er avsatt penger til kjøp av tomt på Benestad i 2020.

Oppvekstsektorens IKT-plan legger opp til at alle elever skal ha hver sin pc eller hvert sitt nettbrett innen 2021.

Det ligger inne 49,4 millioner kroner i perioden til IKT-undervisning/digitalisering i perioden. Bevilgningen benyttes også mot barnehage i begrenset omfang.

I tillegg er det satt av fire millioner kroner i perioden til tiltak på skolenes og barnehagenes uteområder.

Helse- og sosialsektoren

Det etableres 42 nye omsorgsboliger på Strømme, i tilknytning til et nytt dagsenter og sonekontor på naboeiendommen til Strømme omsorgssenter.

I perioden vil det bygges 18 boliger til utviklingshemmede, 12 av dem til utviklingshemmede med store hjelpebehov. Det er også lagt inn midler til to såkalte hardbruksboliger, med ferdigstillelse i 2021.

Rådmannen antar at det vil være behov for et nytt sykehjem med ca. 100 plasser, klart for innflytting i 2025. Det er avsatt 173 millioner kroner i oppstartsmidler i perioden.

Rehabilitering av beboerrom på Vågsbygdtunet er lagt inn med 21,3 millioner kroner i perioden. Arbeidet skal være ferdig i 2021.

Det er tidligere lagt inn planleggingsmidler til Helsehus, nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem, i tillegg til oppgradering av Lillebølgen.

Det er lagt inn penger til digitale trygghetsalarmer og sykesignalanlegg i investeringsbudsjettet.

Kultursektoren

Rådmannen har på bakgrunn av den økonomiske situasjonen foreslått å utsette ferdigstillelsen av ny kulturskole og rehabilitering av hovedbiblioteket. Det er lagt inn penger til byggestart av ny kulturskole på Silokaia ved siden av nytt kunstmuseum og Kilden. En foreløpig grovkalkyle anslår totalkostnaden til 350 millioner kroner. Rådmannen foreslår at det settes av 270 millioner kroner i perioden, og at ny kulturskole er ferdig i 2023.

I forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall på Kringsjå, er det også innarbeidet penger til kunstgressbane med delanlegg for friidrett.

Fra forrige handlingsprogram videreføres rehabiliteringen av Samsen kulturhus (2019), bydelshusløsning på Hånes (2020) og penger til kjøp av tomt til kultursenter i Rona (2021). Rehabiliteringen av Gimlehallen er utsatt i påvente av et mulighetsstudium for området.

Oppstarten av hovedbibliotekets fullstendige rehabilitering er utsatt til 2022.

Teknisk sektor

Ny gangbro over Otra ved Kjøita i 2020.
Ny paviljong på Torvet i 2019.
I perioden ligger det også inne penger til utbedring av Domkirkeparken, oppfølging av gatebruksplanen (bilfrie soner), årlig utbedring av dammer og ferdigstillelse av nye gangbroer på Haus og Hagen.

Det er vedtatt årlige midler til oppfølging av trygghetsvandring i byen. Pengene skal gå til konkrete tiltak, fortrinnsvis i samarbeid med velforeninger eller andre relevante parter.

Teknisk sektor - Kristiansand Eiendom

Det er tidligere vedtatt planlegging og oppstartsmidler til Domkirkens menighetshus med ferdigstillelse i 2022.

Det er satt av penger til brannsikring av kommunale bygg de tre første årene i perioden.

Det er også satt av penger til radontiltak på skoler og barnehager i 2019 og 2020.

Kirketorvet opparbeides til nytt byrom i 2019, og bakgården i Skippergata utbedres i 2021 og 2022.

Byggingen av den nye Rutebilstasjonen starter høsten 2018. Det ligger også inne penger til opprustning av utearealene. Det forventes tilskudd på 5 millioner kroner fra Vest-Agder fylkeskommune og 20 millioner kroner i belønningsmidler fra staten. 15 av disse kommer i 2019.

Sikring av friområder og energiprosjektene ligger også inne i budsjettet med utvidelse av trinn 3. Innsparingseffekter av energitiltak er innarbeidet i driften.

Organisasjonssektoren

Det er lagt inn 26 millioner kroner til digitalisering, i tillegg til oppgradering, sikkerhet og utvikling av moduler/programmer.

Tilskudd til programmet nye Kristiansand

Rådmannen foreslår i samarbeid med rådmennene i Søgne og Songdalen at det bevilges 50 millioner kroner til infrastruktur og digitalisering til nye Kristiansand. Pengene fordeles på drift og investering i 2018 og 2019. Kristiansand kommunes andel av dette i 2019 er 26,4 millioner kroner. Av dette er 22,3 millioner kroner lagt inn som investeringsmidler i organisasjonssektoren. Driftsmidlene på fire millioner kroner er foreløpig lagt inn i sektoren for utenomsektorielle forhold.

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 24.10.2018 17:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?