Gå til hovedinnhold

Varsler strammere tider

Kommunen må forberede seg på at det vil komme mindre penger fra staten i årene som kommer.

Krav om effektivisering

Økonomirådgiver Randi Bentsen og økonomidirektør Terje Fjellvang på vei til bystyresalen for å presentere forslaget til budsjett og handlingsprogram.

– Rammebetingelsene fra staten har vært bra. Veksten i 2017 har også vært ok, men nå gir staten klare signaler om strammere tider framover. Vi har likevel funnet plass til mye på investeringer og drift. Det skyldes at vi har en del reserver. Men vi ser for oss at vi må stramme inn ytterligere når neste handlingsprogram legges fram om et år, sier økonomidirektør Terje Fjellvang.

Han presenterer rådmannens forslag til handlingsprogram for 2018-2021 for bystyret fra klokka 17.00 25. oktober.

Budsjettsiden

Alle sektorene har fått krav om å effektivisere driften og bruke mindre penger de neste årene. Til sammen er det foreslått innsparingskrav på 11 millioner i 2018, nesten 19 millioner året etter, drøyt 30 millioner i 2020 og 41,6 millioner i 2021.

I rådmannens forslag er det budsjettert med en vekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) på 0,9 prosent i 2018 i forhold til 2017. Veksten fra 2017 til 2021 er budsjettert til 281,5 millioner kroner. Kommunen mister veksttilskuddet på sju millioner kroner, men får storbytillegg på 32 millioner kroner i året fra 2018. Dette tillegget øker etter kommunesammenslåingen i 2020.

Prioriterer helse og omsorg

– I forslaget til handlingsprogram har vi prioritert helse og omsorg, der vi blant annet foreslår 27 nye boliger til psykisk utviklingshemmede, 42 nye omsorgsboliger på Strømme og fortsatt satsing på velferdsteknologi og responssenter. Vi har også satt av penger for å forberede bygging av et nytt sykehjem med ca. 100 plasser, som skal være ferdig i 2025. Dette kommer vi tilbake til om ett år, sier økonomidirektøren.

– Vi foreslår også en inntektsgradert SFO-ordning, der de med lavest inntekt får gratis tilbud. Staten har også foreslått en bemanningsnorm for barnehager som fra 2021 medfører 35 millioner kroner i økte utgifter for kommunen, sier Fjellvang.

Fond

Det sentrale disposisjonsfondet bør utgjøre to prosent av sum driftsinntekter. Det tilsvarer ca. 140 millioner kroner.

Det er anslått at fondet vil være på drøyt 270 millioner ved inngangen til 2018. I løpet av fireårsperioden 2018-2021 reduseres fondet med 76,8 millioner. Det betyr at fondet vil være på om lag 194,1 millioner kroner i 2021. Det er blant annet foreslått å betale 50 millioner kroner ekstra på gjelden ved bruk av fondsmidler. Rådmannen foreslår også å bruke penger fra fondet til delvis finansiering av driftstilskudd til Sørlandets Kunstmuseum for å realisere kunstmuseum på Silokaia.

Driftsoverskudd

I sitt forslag legger rådmannen opp til et driftsoverskudd for hvert av årene: 129 millioner i 2018, 119,6 millioner i 2019, 27,5 millioner i 2020 og 77,2 millioner i 2021. Til sammen 353,3 millioner kroner.

Kommunens lånegjeld er høy, og har økt betydelig de siste årene. Grunnen er et meget høyt investeringsnivå. Bystyret har vedtatt at netto lånegjeld ikke skal være høyere enn 5,4 milliarder kroner i 2017 og 5,35 milliarder kroner i 2018. Fra og med 2019 justeres lånetaket med 2,5 prosent årlig. Rådmannen anbefaler ekstraordinær nedbetaling av lånegjelden med 50 millioner i 2018.

Netto lånegjeld er under taket i hele perioden. I 2021 forventes gjelden å være 147 millioner kroner under lånetaket.

I tråd med tidligere vedtak i bystyret, foreslår rådmannen å senke eiendomsskatten ved å senke promillesatsen. Satsen senkes jevnt fra dagens 6,1 til 5,7 i 2021. I realverdi betyr det 21 millioner kroner mindre i eiendomsskatt i løpet av de neste fire årene.

For en enebolig på 120 kvadratmeter øker de kommunale avgiftene for vann, avløp og renovasjon fra 9004 kroner i 2017 til 9646 kroner i 2018. I de tre siste årene legges det opp til en økning på 362, 285 og 327 kroner i året.

Største investeringer

Hovedsatsingen på investeringer følger av vedtatt handlingsprogram 2017-2020 og ligger i hovedsak på vann og avløp, skole og helse- og sosial. De største investeringene er:

Kirkelig Fellesråd

Bygging av ny Flekkerøy kirke skal være ferdig 1. juli 2019. Dette er et spleiselag mellom kommunen, Kirkelig fellesråd og Flekkerøy menighet, der kommunen har det største bidraget.

Utvidelse av kirkegården på Torridal i 2018 og 2019.

Nytt sprinkelanlegg i Domkirken i 2018.

Det er også satt av penger til ENØK- tiltak i kirker der ENOVA gir én million kroner i tilskudd.

Det er tidligere vedtatt tre millioner kroner til nytt orgel i Vågsbygd kirke i 2020.

Oppvekstsektoren – barnehage

Barnehage med 120 plasser på Mosby oppvekstsenter, ferdig 1. januar 2021.

Utvidelse av barnehage i Justvikområdet med 50 plasser, ferdig sommeren 2021.

Det er også satt av penger til utredning av barnehager i sentrum i handlingsprogramperioden.

Oppvekstsektoren - skole

Utvidelse og rehabilitering av Kringsjå skole skal fortsatt være ferdig til skolestart 2020.

Utvidelse av Havlimyra skole skal fortsatt være ferdig i 2021.

Justvik skole skal fortsatt være ferdig i januar 2018.

Utvidelse av Holte skole, og ombygging av ventilasjonsanlegget, skal fortsatt være ferdig til skolestart 2019.

Mosby skole utvikles til et oppvekstsenter med barneskole og barnehage. Ferdigdato er fortsatt 1. januar 2021.

Oddemarka skole får nytt ventilasjonsanlegg i 2018.

Rådmannen foreslår å sette av penger i slutten av perioden til strukturendring/rehabilitering av skoler i midtre Vågsbygd.

Det er også satt av penger til kjøp av tomt på Benestad og utredning av universell tilgjengelighet i barnehager og skoler.

Helse- og sosialsektoren

42 nye omsorgsboliger på Strømme.

27 boliger til utviklingshemmede. 15 av disse er til utviklingshemmede med store hjelpebehov.

Rådmannen anslår at det vil være behov for et nytt sykehjem på ca. 100 plasser som er klart for innflytting i 2025. Det er avsatt 223 millioner i oppstartsmidler i perioden. Rådmannen kommer tilbake med nye vurderinger i rullering av handlingsprogram 2019-2022.

Det er tidligere lagt inn planleggingsmidler til Helsehus, nødaggregater og oppgradering av kjøkken på enkelte sykehjem i tillegg til oppgradering av Lillebølgen.

Kultursektoren

Rehabilitering av Samsen kulturhus skal være ferdig i 2018.

Det ligger inne en avsetning til bydelshus på Hånes i 2020.

Rehabilitering av Gimlehallen skal være ferdig i 2020.

Det er satt av penger til ytterligere rehabilitering av hovedbiblioteket i 2021.

Rådmannen foreslår også at det legges inn penger til prosjektering og byggestart av ny kulturskole ved siden av nytt kunstmuseum på Silokaia og Kilden. En foreløpig grovkalkyle anslår totalkostnaden til 166 millioner kroner.

Rådmannen foreslår videre å sette av penger i 2021 til kjøp av tomt til nytt kultursenter på østsiden av byen.

Penger til ny heis på Christiansholm festning er flyttet til 2018.

Teknisk sektor

Ny gangbro over Otra ved Kjøita i 2020.

Ny paviljong på Torvet i 2019.

Det er tidligere vedtatt utbedring av Domkirkeparken, oppfølging av gatebruksplanen (bilfrie soner) og årlig utbedring av dammer.

Rehabilitering av bro over Otra ved Haus i 2020.

Teknisk sektor - Kristiansand Eiendom

Rådmannen foreslår å sette av ytterligere midler til brannsikring av kommunale bygg i 2018 og radontiltak på skoler og barnehager.

Kirketorvet opparbeides til nytt byrom i 2018/2019, utbedring av bakgården i Skippergata i foreslås i 2021.

Det er allerede vedtatt midler til rivning av dagens rutebilstasjon og bygging av ny

i 2018. Det ligger også inne penger til opprustning av utearealene. Det forventes tilskudd på fem millioner kroner fra fylkeskommunen og 20 millioner i belønningsmidler fra staten. 10 av disse kommer i 2017.

Sikring av friområder og energiprosjektene ligger også inne i budsjettet, der rådmannen foreslår noe utvidelse av trinn 3. Innsparingseffekter av energitiltak er innarbeidet i driften.

Organisasjonssektoren

Det er lagt inn penger til oppgradering og utvikling av moduler/programmer på KR-IKT.

Det settes av 20 millioner kroner til digitalisering.

 

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 25.10.2017 17:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?