Gå til hovedinnhold

Tverretatlig samarbeid gir bedre akutt-hjelp

I en evalueringsrapport konkluderer SINTEF med at et tverretatlig prøveprosjekt i tre år har lykkes med å skape et samarbeidsgrunnlag for en felles akuttjeneste for barn og unge.

Felles akuttjeneste

Prosjektet har en todelt ledelse som består av prosjektleder Arnstein Søyland fra ABUP og prosjektleder Johanne Stokke fra barneverntjenesten.

Prosjektet «Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge» er det første i sitt slag i Norge og skal nå videreføres. Samarbeidsprosjektet startet i 2013 og består av Kristiansand kommune ved Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen, Sørlandet sykehus ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og Barne-, ungdoms- og familie-etaten (Bufetat).

Johanne Stokke er en av prosjektlederne og jobber ved barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. Hun kan fortelle at bakgrunnen for prosjektet var å skape en bedre og mer helhetlig tjeneste for barn, unge og familier i akutte kriser og i videre oppfølging.

– Tidligere opplevde vi å møte de samme familiene på tvers av instansene. Uten et samarbeid fikk vi ikke gitt dem sammenhengende hjelp, og da ble også familiene værende lenger i hjelpeapparatet. Vi ønsket derfor å lage en tjeneste som kunne møte disse familiene i krise samtidig så de slapp å gå mellom to eller tre ulike systemer.

– Ved å bruke hverandres kompetanse inn i akutte saker kan vi i større grad gi rett hjelp til rett tid. Med denne modellen får dermed barnverntjenesten bedre tilgang på psykisk helsehjelp til familiene vi treffer. I tillegg forplikter modellen oss til å sikre oppfølging i etterkant av krisen dersom familien har behov for det. De skal ikke måtte stå alene, men få den hjelpen de har behov for, sier prosjektlederen.

Evalueringsrapporten

Fritak fra taushetsplikt

En viktig forutsetning for prosjektet var unntaket for regelen om taushetsplikt mellom barneverntjenesten og psykisk helsevern, som ble besluttet ved kongelig resolusjon. Dette har medført raskere og bedre samarbeid, og økt tilgjengelighet ved akutthenvendelser.

– Det unike med fritaket fra taushetsplikten er at når jeg får en akutt henvendelse på barnevernvakta trenger jeg ikke å få samtykke fra familien før jeg kan ringe vaktansvarlig på ABUP. I stedet kan jeg ringe dem direkte slik at vi kan dele informasjon og ta en felles vurdering om vi skal dra sammen ut til den aktuelle familien, sier Stokke.

Vellykket prosjekt

Prosjektperioden er evaluert av SINTEF som konkluderer med at etatene i stor grad har lykkes med å skape et samarbeidsgrunnlag for en felles tverretatlig akuttjeneste. Intervjuer gjort med barn, unge og familier viser at de er jevnt over fornøyd med hjelpen og oppfølgingen de har fått. 

– SINTEF har intervjuet 26 ungdommer og foreldre som har vært i kontakt med akuttjenesten i løpet av prosjektperioden. Deres funn viser at de er jevnt over fornøyd. De så også at foreldre var i noe større grad mer fornøyd enn en del av ungdommene. Det er selvsagt variert hvor fornøyd en kan være en i slik situasjon, men det som kom tydelig frem var det de som følte seg hørt, respektert og godt ivaretatt var mer fornøyd, sier Johanne Stokke.

Videreføring av prosjektet

Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har innvilget en videreføring av prosjektet og dispensasjon fra taushetspliktregelen i tre nye år. I tillegg skal samarbeidsmodellen implementeres i fire nye kommuner. Prosjektmodellen skal videreføres med ønske om å utvide modellen nasjonalt.

– I kommende prosjektperiode ønsker vi å prøve ut prosjektmodellen opp mot flere kommuner slik at vi kan få testet den på et større befolkningsgrunnlag. Vi ønsker å sikre kontinuitet i tilbudet etter akuttfasen. Det betyr at vi må jobbe mer mot forebyggende oppfølgende tjenester på kommunalt nivå. Målet er å gjøre modellen mer robust slik at den kan ha en nasjonal overførbar verdi, sier Stokke.

I statsbudsjettet for 2017 har det blitt bevilget 1,2 millioner kroner til videre drift av prosjektet.

Kontaktperson for media

Prosjektleder Johanne Stokke: 468 06 025

Virksomhetsleder Barne- og familietjenester Kristiansand kommune Svein Ove Ueland: 908 411 27

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 17.10.2016 08:51
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?