Styrker realfagopplæringen i Kristiansand

Regjeringens nye realfagstrategi gjør at Kristiansand kan videreføre satsingen i oppvekstsektoren til å omfatte styrket opplæring i realfag.

Realfagskommune

Dette tar oss et steg videre, sier Nina Skjeseth

Kristiansand har fått innvilget søknaden og har blitt realfagskommune 2016. Det betyr at kommunen blir tilført statlige midler for å styrke realfagsundervisningen i barnehager og skoler. Hovedinnsatsen settes inn mot 5. til 7. klassetrinn.

– At vi har fått status som realfagskommune passer veldig godt inn i vår strategi. Vi har allerede jobbet lenge med FLiK-prosjektet, som har handlet om å styrke læringsmiljøet, og fortsetter nå med skoleutviklingen gjennom å spisse satsingen på realfagene, sier lederen ved pedagogisk senter, Nina Skjeseth.

Kunnskapsdepartementet ønsker å forbedre barn og unges kompetanse og resultater i realfag og har utarbeidet en strategi for dette.

– Det blir spennende å arbeide systematisk innenfor rammene av den nasjonale strategien, sier Skjeseth

I forkant av søknaden ble det foretatt en kartlegging av de unges kunnskapsnivå i realfag.

Resultatene fra kartleggingen gjør at Kristiansand særlig vil rette innsatsen mot mellomtrinnet i grunnskolen, 5.-7.trinn.

– Vi har etablert en kommunal arbeidsgruppe som skal utforme vår egen lokale strategi som realfagskommune. Denne skal politikerne behandle før Utdanningsdirektoratet får våre planer for deltakelse i ordningen. Siden strategien er rettet inn mot både barnehage og grunnskole for å få et bedre helhetlig læringsløp for barna og elevene, bruker vi også deltakelsen i satsingen til å få oversikt over det vi allerede gjør. Dette trenger vi, sier Skjeseth videre.

For å sikre sammenheng og kontinuitet er arbeidsgruppen sammensatt av fagpersoner fra barnehage, grunnskole og kommunalt nivå.

– Vår lokale strategi skal koples til effektmålene for FLiK med verdigrunnlaget som pedagogisk referanse, avslutter Nina Skjeseth.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 25.04.2016 10:24
Sist endret: 07.12.2017 17:05