Storbytilskudd til K5

En ny K5-kommune vil få storbytilskudd.

Storbytilskudd

Kommunalminister Jan Tore Sanner sa at en ny K5-kommune vil få storbytilskudd. Det sa han da han møtte forhandlingsutvalgene i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne i Kilden 26. januar. I bakgrunnen ordførerne Astrid Hilde fra Søgne og Anders Christiansen fra Birkenes.

 

Det sa kommunalminister Jan Tore Sanner da han møtte tillitsvalgte og forhandlingsutvalgene i de fem kommunene i Kilden 26. januar.

– I dag får de fire største byene storbytilskudd. Hvis det blir K5, vil også den nye kommunen få storbytilskuddet. Både størrelse, kraft og tyngde tilsier det. Da blir det mulig å skape en god og forutsigbar økonomi i en ny kommune, sa kommunalministeren.

Størrelse og utforming av tilskuddet kommer i en melding til Stortinget i løpet av våren. Med dagens modell hadde dette gitt K5 ca. 43 millioner kroner i årlig storbytilskudd.

Under det drøyt time lange møtet var det runder på temaer som blant annet nærdemokrati, kommunedelsutvalg, interkommunale samarbeid og økonomi.

Regjeringen har på høring forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Statsråden pekte blant annet på at kommunene i K5 vil beholde basistilskuddet i 15 år framover hvis de går sammen i en ny kommune.

Birkenesordfører Anders Christiansen sa at forslaget til inntektssystem slår uheldig ut for hans kommune. – Vi har dårlig råd fra før. Nå blir vi skviset, og det er irriterende. Dette har blitt en storbyreform, ikke en kommunereform. Vi blir presset inn, sa ordføreren. Han viste til at det er betydelig skepsis i Birkenes, særlig er innbyggerne redde for at avstanden til politikerne øker.

Kommunedelsutvalg

Statsråd Sanner hadde merket seg at K5-kommunene arbeider med å se på en modell med kommunedelsutvalg. Flere av ordførerne brukte anledningen til å understreke at meningen aldri har vært at slike utvalg skal bygges opp med ansatte i kommunedelsadministrasjoner.

Søgne-ordfører Astrid Hilde forklarte at en rund formulering om kommunedelsutvalg er med i det første utkastet til intensjonsavtale etter innspill fra det forrige møte mellom forhandlingsutvalgene.

– Meningen er å diskutere dette videre. Tanken med kommunedelsutvalg er at disse skal ta vare på særpreg og lokal identitet. Utvalgene kan fungere som høringsinstans, men også ha myndighet til å gjøre vedtak i noen saker. Viktige lokale saker, for eksempel detaljreguleringer, kan behandles av utvalgene, mens overordnede planer behandles i kommunestyret. Det skal ikke være administrasjoner med ansatte i utvalgene, sa Søgne-ordføreren. Hun leder arbeidet med å skrive avtaleteksten.

– Det er viktig å få ut det beste; nærhet til innbyggerne, kraft, størrelse og demokrati. Tanken med kommunedelsutvalgene er at det skal bidra til nærhet til de folkevalgte. De store sakene skal behandles i kommunestyret, de nære i kommunedelsutvalgene. Den samme plan- og bygningsavdeling skal betjene alle kommunedelsutvalgene. Jeg tror vi kan finne balansen mellom stordrift og nærhet, sa ordfører Harald Furre i Kristiansand.

Også Lillesand-ordfører Arne Thomassen sa at han ser fordeler med slik utvalg, under forutsetning av det ikke fører til mere byråkrati.

Interkommunale samarbeid

Thomassen mener også det styrker demokratiet at mange av dagens interkommunale samarbeid avvikles med en ny K5-kommune.

– Jeg ønsker en sterk kommune i landsdelen. Det nye kommunestyret skal styre. I dag har vi så mye interkommunalt samarbeid at den reelle makten ikke sitter i bystyresalen i Lillesand. Jeg vil ha den reelle makten tilbake til et nytt kommunestyre, sa Arne Thomassen.

Mer om reformen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 26.01.2016 15:16
Sist endret: 07.12.2017 17:05