Gå til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2019 støtter prosjekter i Kristiansand

Regjeringen la mandag 8. oktober fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Finansminister Siv Jensen presenterte i finanstalen hovedtrekkene i budsjettet før debatten i Stortinget.

Regjeringens statsbudsjett for 2019

Finansminister Siv Jensen holdt mandag 8. oktober finanstalen i Stortinget og la fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019.

Finansminister Siv Jensen la mandag fram forslag til statsbudsjett for 2019 på vegne av regjeringen. I sin tale understreket Jensen budsjettets satsing på miljøtiltak, skole, eldre og transport. – Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sa finansminister Siv Jensen (Frp).

I statsbudsjettet finner vi enkeltposter innen vei, kollektivtransport og kultur som er øremerket prosjekter i Kristiansand. Vi formidler her med kilde statsbudsjettet utdrag. Du kan lese statsbudsjettet i sin helhet her.

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019

Endelig statsbudsjett for 2019 vedtas av Stortinget i desember.

Kommentar fra ordfører Harald Furre

-175 millioner til Kunstsiloen er den store seieren for Kristiansand og Sørlandet i dette budsjettet, som ellers er preget av å følge opp tidligere store bevilgninger til landsdelen, slik som vei-utbygging og nye fengsler, sier ordfører Harald Furre i sin kommentar til statsbudsjettet. - At Kilden Dialog får mer penger og at Sørlandsbanen vest for Kristiansand skal rustes opp legger jeg også merke til.

- For kommuneøkonomien er opplegget stramt og gir mindre rom for nye tiltak enn ønskelig. Samtidig kan vi glede oss over økte skatteinntekter fordi det går bedre i norsk økonomi. Det er svært viktig også for kommunen at forholdene legges til rette for at næringslivet kan skape nye arbeidsplasser, og gjennom det inntekter for kommunen, fylket og staten, understreker Furre.

- Så har vi prosjekter i byen som kommer i neste omgang slik som nytt bygg for Vest-Agder museet, nytt akutt-bygg for sykehuset, vei til Kjevik med mer. Regjering og Storting vil merke at vi har gode prosjekter som trenger statlig finansiering også i årene som kommer!, sier ordfører Harald Furre.

90 millioner til kollektivtransport, sykkel og gange    

Belønningsordningen gir støtte for bedre kollektivtransport i byområdene i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Dette er avtaler staten inngår med lokale parter for å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i byområdene, innen kollektivtransport, sykkel og gange. Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune har belønningsavtaler for perioden 2017–2019 på 300 millioner kroner. For 2019 er det satt av 90 millioner kroner.

Veiprosjekter som omfatter Kristiansand

E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune
Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 170 millioner kroner i statlige midler i 2019.   

E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner
Det settes av midler til OPS-selskapet for E18 Grimstad – Kristiansand i henhold til kontrakt. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper frem til 2034. Vederlaget for 2019 er 348,4 millioner kroner.     

E18 Banehei og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune
Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene.

E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner
Det settes av midler til OPS-selskapet for prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til kontrakt. Kontrakten varer til 2031, og vederlag for 2019 utgjør 214,8 millioner kroner. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre enkelte tunneler på strekningen E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Jernbane Sira – Krossen, Kristiansand   

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 754 millioner kroner innenfor programområdet "Kapasitetsøkende tiltak". Dette til å planlegge tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, og som gir en robust infrastruktur og økt kapasitet i jernbanenettet, og bygging av nytt kontaktledningsanlegg på strekningen Sira-Krossen. Dette gir bedre jernbane for Kristiansand og Songdalen.

175 millioner til Kunstsilo

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Sørlandets Kunstmuseum i 2019, til ombygging av Kunstsiloen havna til nye lokaler for å bevare og formidle museets samlinger, inkludert kunstsamlingen donert av Nicolai Tangen. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 165 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 175 millioner kroner.

1,5 millioner til Kilden Dialog

Regjeringen foreslår å bevilge 1,5 millioner kroner til Kilden Teater- og Konserthus for å styrke arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Kilden ønsker å videreføre suksessen ved å etablere Kilden Dialog som et norsk og nordisk senter for inkludering gjennom scenekunst og musikk. Kilden Dialogs hensikt er å nå ut til flere enn dem et kunsthus tradisjonelt når, og å trekke flere med i medskaping av kunst. Med erfaring fra mange ulike prosjekter kan Kilden Dialog fungere som et kompetanse- og delingssenter for kulturlivets inkluderingsarbeid overfor barn og unge.

Et mobbombud i hvert fylke

Innen skole foreslår regjeringen å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 62,7 millioner kroner i øremerket tilskudd.

Regjeringen foreslår også å bevilge totalt 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen med å opprette et eget mobbeombud.

Tilskuddsordninger

Innen en rekke samfunnsområder er det lagt opp til tilskuddordninger hvor kommuner, næringsliv, organisasjoner og fylker kan søke støtte. Det gjelder blant annet integreringstilskudd, miljøtiltak, bredbåndsutbygging, forskning og innovasjon, tilskudd for mannskapet om bord på sine skip med norske flagg og skogvern med mer.

Ny ungdomsinstitusjon i Søgne

Vinteren 2018/2019 er det planlagt å åpne to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som har behov for psykisk helsehjelp og langvarig omsorg utenfor hjemmet. Institusjonene skal åpnes i Søgne kommune i Vest-Agder og Bodø kommune i Nordland. Både barnevernstjenesten og helsetjenesten skal ha ansvaret for innholdet i institusjonene.

Eldrereformen Leve hele livet

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 48 millioner kroner til gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet i 2019. Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg og aktiv alderdom. Reformen handler om det som ofte svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenesten. Det handler også om å utvikle et mer aldersvennlig Norge. Det skal opprettes et regionalt støtteapparat som blant annet skal drive nettverksarbeid og bistå kommunene i planlegging og arbeid med reformen. 

26 millioner kroner av bevilgningen skal brukes til støtteapparatet, fordelt slik:

  • 10 millioner kroner til fylkesmennene
  • 10 millioner kroner til KS
  • 6 millioner kroner til utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å styrke rekrutteringstilskuddet for kommuner som ansetter psykolog. Midlene inngår i den kommende Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. Fra 1. januar 2020 har regjeringen lovfestet at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Frem til lovplikten trer i kraft, vil kommuner som rekrutterer psykolog, kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til 450 nye dagaktivitetsplasser til hjemmeboende personer med demens. Tilskuddssatsen foreslås økt fra 30 til 50 prosent per plass. Målet er å stimulere til raskere oppbygging av et slikt tilbud.

Regjeringen foreslår å bevilge midler til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser over hele landet. I forslaget heter det at tilskuddet skal splittes på to budsjettposter.

Vekst i kommunenes inntekter fra 2018 til 2019

Fra 2018 til 2019 er det på landsbasis anslått en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 2,9 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2018. Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,1 prosent.

I Vest-Agder har 9 av 15 kommuner en vekst som er høyere enn eller lik veksten på landsbasis. Størst vekst har Søgne kommune med 4,0 prosent, mens Åseral kommune har lavest vekst med 1,5 prosent. Vekstprosentene er regnet fra anslag på regnskap for 2018.

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil 982 81 890

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.10.2018 18:13
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?