Gå til hovedinnhold

Slutter som rådmann – fortsetter som rådgiver

31. januar 2018 har Tor Sommerseth sin siste dag som rådmann. Dagen etter begynner han som rådgiver i Business Region Kristiansand.

Forlenget åremål

Tor Sommerseth slutter som rådmann etter 16 år i stillingen. 1. februar begynner han som rådgiver i Business Region Kristiansand, der han skal jobbe med helsebyen Eg.

– Dette har vært en fantastisk reise for meg. Det var mer eller mindre tilfeldig at jeg begynte som næringskonsulent i Kristiansand kommune i 1985, og den gangen var det en helt fremmed tanke at dette skulle bli min siste arbeidsplass. Men jeg har fått utfordringer, både som næringskonsulent, plan- og budsjettsjef, assisterende rådmann og rådmann, sier Tor Sommerseth.

I til sammen 16 år har han vært den øverste administrative lederen for Kristiansand kommune. Han var først konstituert i 1997 og 2003, og har hatt stillingen fast siden 2004.

Sosialøkonom Sommerseth flyttet til Kristiansand i 1981, til jobb som kontorsjef ved fylkesarbeidskontoret i Vest-Agder.

– Der hadde jeg ansvar for produksjon av statistikk og utredninger. Det var faktisk arbeidet med et notat om arbeidsmarkedssituasjonen, bestilt av Kristiansand kommune, som gjorde at Bjarne Jensen anmodet meg om å søke stillingen som næringskonsulent. Jensen var da plan- og budsjettsjef i Kristiansand kommune, i 1985 ble han rådmann.

Etter planen skulle Sommerseth sluttet som rådmann for to år siden, men arbeidet med kommunesammenslåingen gjorde at han ble bedt om å forlenge åremålet sitt.

Men nå er det tid for nye oppgaver for 65-åringen. Ansvaret overlates til teknisk direktør Ragnar Evensen, som skal være rådmann fram til Camilla Dunsæd overtar i nye Kristiansand 1. januar 2020.

Ringen er sluttet

Nå er ringen på mange måter sluttet, siden Sommerseth igjen skal jobbe med næring og regional politikk. Nå som rådgiver i kommunens satsing på næringsutvikling; Business Region Kristiansand, der en langsiktig utvikling av helsebyen Eg er ett av satsingsområdene.

– Jeg skal jobbe med helsebyen. Vi ønsker å etablere et kompetansesenter og fagmiljø ut ifra klyngetenkning. Sykehuset har store utfordringer når det gjelder investeringer, og kommunen har sine behov. Vi skal utvikle området og samle ulike kompetansemiljøer – ikke minst fra UiA – i sykehusområdet. Vi ønsker også å trekke til oss private aktører innen ulike helsetjenester, og skape et slagkraftig miljø for helse, forskning og undervisning, sier den avtroppende rådmannen.

Slippe ansvaret

Etter mange år med tungt ansvar, ser han fram til å gå inn i en jobb der han ikke skal ha det øverste ansvaret.

– Det tar mye av livet ditt å være toppleder og rådmann i en så stor organisasjon. Du bærer med deg ansvaret døgnet og året rundt. Det skal bli godt å overlate ansvaret til andre. Både for min egen, og for organisasjonens del, kan det være fornuftig å overlate til nye krefter. Jeg merker at jeg ikke har blitt yngre med årene, og at det er krevende å være proaktiv og hele tiden i front, sier Sommerseth.

Vittige tunger vil ha det til at rådmannen ikke har vært så mye i front. I den forstand at han ikke akkurat oppsøker kameralinser og spalteplass, men heller slipper fram andre.

– Jeg fikk for eksempel en gang en kommentar fra en ansatt i ingeniørvesenet. Han var i gang med å tømme søppel fra dunkene i Markens, og vi slo av en prat. «Du er som Jesus; Alle har hørt om deg, men ingen har sett deg», sa han...

Delegere

– Takk for meg, og lykke til videre. Ta vel imot Ragnar Evensen, og ta godt vare på ham de neste to årene, sier den avtroppende rådmannen. – Jeg oppfatter det mer som et uttrykk for at man har ulike forventninger til hvordan en rådmann opptrer, ikke som kritikk. Det er klart at man blir veldig bundet til Torvet, det er vanskelig å være tilstede over alt. Det er en utfordring, og jeg kunne godt tenkt meg å lyktes bedre med å være mer tilstede i hele organisasjonen. Men jeg har samtidig hele tiden vært tydelig på at jeg aldri har følt behov for å stå fram og være midtpunkt. Det har vært noe av min lederfilosofi å delegere myndighet ut i organisasjonen, sier Tor Sommerseth.

Han minner om at kommunens omdømme først og fremst skapes i møte mellom de ansatte i førstelinja og innbyggeren og de som bruker kommunes tjenester.

– Det har vært viktig for meg å gi de ansatte myndighet og tillit. Vi har utrolig dyktige medarbeidere med høy kompetanse og ønske om å gjøre en viktig jobb. Min oppgave har vært å legge til rette for det. Derfor har jeg vært tydelig på å delegere myndighet, selv om jeg ikke skal eller kan gi fra meg ansvaret. Jeg føler jeg har lykkes med det, og overlater en virksomhet i veldig god stand.

Godt samarbeid

Han trekker også fram forholdet til de tillitsvalgte som godt og viktig.

– Jeg opplever at vi har dratt i samme retning. Det er utrolig viktig å ha et godt samarbeid med de tillitsvalgte og respektere deres rolle. Vi har ulike roller, derfor er det ikke alltid vi er enige om avgjørelser som blir tatt. Men jeg har lagt vekt på at de tillitsvalgte skal være en sentral aktør i mitt lederskap, og jeg tror de opplever at de blir involvert, sier den avtroppende rådmannen.

Sommerseth har jobbet sammen med fem ordfører mens han har vært rådmann: Bjørg Wallevik, Jan Oddvar Skisland, Per Sigurd Sørensen, Arvid Grundekjøn og Harald Furre.

– Jeg har ikke hatt gleden av å samarbeide med en ordfører mer enn én periode på disse årene. Uansett hvem som har vært ordfører har vi alltid hatt et veldig ryddig forhold, der vi har skilt mellom politikk og administrasjon. Det har med tillit og respekt for hverandres roller å gjøre. Det har vi hatt i Kristiansand, og det er jeg veldig glad for. Det gode forholdet er noe av suksessen for det vi har fått til i Kristiansand. Hvis relasjonen ikke fungerer godt, vil det prege både det politiske og det administrative arbeidet i kommunen.

Stående applaus

Også politikerne i bystyret har satt pris på måten Tor Sommerseth har gjort jobben på.

Da han la fram sitt siste budsjettforslag for bystyret i desember, vanket det mange godord og varm takk fra politikerne. Rådmannen opplevde også å få stående applaus for sin innsats i lederstolen.

– Det er klart det gjør inntrykk. Jeg får en opplevelse av å ha lykkes når det gjelder å ha tillit i bystyret, og det er hyggelig. Jeg har lagt vekt på å være en rådmann som har tillit i alle grupper og partier. En rådmann jobber veldig tett mot ordføreren, og kan dermed risikere å bli oppfattet som å prioritere det politiske flertallet. Det er mitt ansvar å se til at politiske flertall blir fulgt opp, men det er også viktig å ha tillitt i de grupper i bystyret som ikke utgjør det politiske flertallet til enhver tid, sier Sommerseth.

Høydepunkt?

– Det er helt umulig å peke på ett høydepunkt, det er mange av dem. Mange vil kanskje forvente at jeg trekker fram bygg som Kilden, Aquarama og Rådhuskvartalet. Men det som jeg kanskje er vel så stolt over, er at vi har klart å modernisere og bringe opp standarden på formålsbyggene våre. Vi har nærmest gjennomført en total renovasjon av skoler, barnehager og institusjoner. Andre kommuner sliter fortsatt med store etterslep. Kristiansand var tidlig ute med å lage en konkret plan for modernisering for å få opp standarden på disse byggene. Det har vi klart innenfor rimelig stramme økonomiske rammer. Kommunen har hatt en stram økonomi i mange år. Forutsetningen for å få til oppgraderingen av formålsbyggene har vært stram økonomisk styring, med krav til sektorene om å levere innenfor trange rammer, sier Tor Sommerseth.

Ny kommune

Om to små år er dagens Kristiansand kommune del av en ny kommune, sammen med Søgne og Songdalen. Det er rådmannen glad for.

– Det er helt nødvendig. I Norge har vi en kommunestruktur som bygger på helt andre forutsetninger og oppgaver enn det kommunene har i dag. Kommunenes oppgaver i dag og i framtiden - ikke minst når det gjelder behovet for kompetanse - gjør at vi trenger ny kommunestruktur. Det er viktig å huske på at vi er til for innbyggerne. Derfor må vi organisere kommunal forvaltning så hensiktsmessig som mulig for å møte innbyggernes behov. Innbyggerne skal få et mest mulig likeverdig tilbud, uavhengig av hvor de bor, sier rådmannen.

Arbeidet med å forberede og bygge den nye kommunen er i full gang.

– Det er en formidabel administrativ prosess som skal gjennomføres i løpet av snaut to år. Det er en kjempemessig oppgave. Den største fusjonen på Sørlandet noen sinne berører nær 9000 ansatte, og bruttobudsjettet for den nye kommunen er på åtte-ni milliarder kroner. Jeg har et veldig sterkt forhold til organisasjonen jeg har ledet i mange år, og syns det er et naturlig tidspunkt å fratre nå som den nye kommunen skal etableres. Det er riktig at de som skal lede den nye kommunen, er de som har ansvaret for gjennomføringen, sier Tor Sommerseth.

Takk – og lykke til

– Takk til alle ansatte for den innsatsen dere gjør til beste for innbyggerne i Kristiansand. Jeg vil også ønske dere lykke til med ny rådmann. Ta vel imot Ragnar, og ta godt vare på ham de neste to årene. Det er et spennende, men også krevende, arbeid som står for døren, både for Ragnar, ledergruppa og dere ansatte. Takk for meg, og lykke til videre.

Forfatter: Jon Sverre Karterud og Svein Tybakken (foto)
Publisert: 31.01.2018 10:12
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?