Gå til hovedinnhold

Resultat av spørreundersøkelse

– Vi takker alle ansatte som har bidratt og svart på undersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet. Det gir oss et viktig verktøy for å kartlegge situasjonen og vurdere hvilke tiltak som må igangsettes, sier rådmann Ragnar Evensen.

Spørreundersøkelse i januar

- For meg er det avgjørende at alle ansatte i Kristiansand kommune skal føle seg trygge på jobb. Vi har nulltoleranse for vold og trakassering, sier rådmann Ragnar Evensen, som sammen med rådgiver Toril Hogstad vil gjøre tiltak i forhold til resultater av spørreundersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet. Foto: Ragna Marie Henden

Alle ansatte i Kristiansand kommune ble i januar bedt om å svare på en anonym undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar, og ble lagt fram for rådmannens ledergruppe 9. april. Rapporten presenteres for kommunalutvalget 7. mai, som behandler saken 4. juni.

Nulltoleranse for vold og trakassering

– For meg er det avgjørende at alle ansatte i Kristiansand kommune skal føle seg trygge på jobb. Vi har nulltoleranse for vold og trakassering. Undersøkelsen viser at kunder, brukere, pasienter og elever står for over halvparten av tilfellene av uønsket seksuell oppmerksomhet. Vi må jobbe med rutiner og det fysiske arbeidsmiljøet for å verne både medarbeiderne og de som mottar tjenestene våre. Men vi må også jobbe med kultur og arbeidsmiljø internt i organisasjonen. Jeg forventer at alle ledere i kommunen tar fatt i dette på egen arbeidsplass, sier rådmann Ragnar Evensen. Det blir også min jobb å bringe dette videre i arbeidet med etablering av nye Kristiansand kommune.

Bystyret har vedtatt kartlegging

Bystyret har vedtatt at omfanget av seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet i Kristiansand kommune skal kartlegges. Siden medarbeiderundersøkelsen er utsatt til ny kommune er etablert, ble det gjennomført en egen undersøkelse om dette i januar i år. Det er prosjektet «Likestilt arbeidsliv» i fylkeskommunene i Agder i samarbeid med kommunen som har utarbeidet spørsmålene i undersøkelsen. Personvernombud i kommunen og i fylkeskommunen er konsultert for å sikre at personvernet er ivaretatt. Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Oslo Metropolitan University (OsloMet) har stått for analyse av svarene og utarbeidelse av rapport. Forsker Anne Grethe Solberg presenterte undersøkelsen for rådmannens ledergruppe i april. 

I undersøkelsen brukes begrepet «uønsket seksuell oppmerksomhet» om all type uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom for den som rammes. Det kan dreie seg om uønsket muntlig, ikke-muntlig eller fysisk oppmerksomhet.

3611 svarte på undersøkelsen

3611 av faste og midlertidig ansatte i kommunen pr januar 2019 har svart på undersøkelsen. Det er en svarprosent på om lag 40, og et antall som gjør undersøkelsen representativ.

9,5 % av de som har svart har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet av og til eller sjelden på arbeidsplassen. 1,3 % har svart at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i jobbsammenheng en gang i måneden eller oftere i løpet av de siste 12 månedene. Tilsvarende undersøkelser i resten av landet gir et landsgjennomsnitt på 4 % på spørsmålet hvor respondentene har vært utsatt for dette en gang i måneden eller oftere.

Resultat av undersøkelsen

De som er mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet er kvinner under 39 år. Det er oftere medarbeidere enn ledere, og oftere midlertidig ansatte enn fast ansatte.

Totalt 10.8 % svarte at de har vært utsatt for ulike former for uønsket seksuell oppmerksomhet. De har oftest opplevd kommentarer med seksuelt innhold, om kropp, klesdrakt, livsstil, og stirring/blikk, forespørsler, telefon, sms, e-post og ryktespredning. Under 10 personer svarer at de har opplevd seksuelt overgrep i form av voldtekt eller forsøk på det.

I 54 % av tilfellene er det kunder, brukere, pasienter eller elever som har utsatt kommunalt ansatte for den uønskede seksuelle oppmerksomheten. 34 % kommer fra kolleger og 6 % fra overordnede, viser undersøkelsen.

Konsekvensene

Konsekvensen for de utsatte er tanker om å slutte i jobben, nedsatt produktivitet, utslitthet og at de unngår kolleger og ledere.  5 % har byttet arbeidsoppgaver og 1 % er blitt langtidssykemeldt. Det er også medarbeidere som oppgir at de ikke har opplevd personlige konsekvenser etter hendelsen.

Hvordan melde fra

Det er 69 % som svarer at de vet hvordan de kan melde fra om uønsket seksuell oppmerksomhet. De fleste av disse er ledere, medarbeidere i de eldste aldersgruppene og/eller fast ansatte.

Det er etablert et kvalitetssystem og varslingsrutiner i kommunen. Bare 3 % av de som har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året har benyttet seg av disse. 17 % av de som varslet om den mest alvorlige hendelsen de ble utsatt for gjorde det i hovedsak gjennom andre kanaler.

Kommunen har egen varslingsknapp på forsiden av intranett med varslingsrutiner.

Oppfølging

I undersøkelsen svarer 77 % at økt åpenhet om temaet er viktigst for å forebygge, forhindre og håndtere uønsket seksuell oppmerksomhet. Av andre tiltak har mange svart intern opplæring og informasjon, bedre rutiner for oppfølging, bedre støtte til ledere som håndterer sakene og økt oppmerksomhet i medarbeidersamtaler.

Mange har lagt vekt på at også uønsket oppmerksomhet fra pasienter, brukere og andre enn de ansatte i kommunen må tas på alvor og følges spesielt opp.

– Partene i Kristiansand kommune signerte 8. mars 2019 en felleserklæring mot seksuell trakassering etter modell fra Oslo kommune. Dette er ett av tiltakene som allerede er gjennomført, men vi vil nå iverksette en rekke andre tiltak og rutiner for å sikre trygge arbeidsplasser med nulltoleranse for vold og trakassering, sier rådmann Ragnar Evensen.
– Jeg vil oppfordre alle medarbeidere i kommunen om å gjøre seg kjent med varslingsrutiner og kanalene for å melde fra om uønsket seksuell oppmerksomhet. Vi er avhengig av at folk melder fra for å kunne gjøre tiltak i enkelthendelser, oppfordrer rådmann Evensen.

Kontakt

Rådmann Ragnar Evensen, mobil: 901 98 087
Rådgiver Toril Hogstad, LIM-koordinator i Kristiansand kommune, mobil:952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 08.05.2019 14:31
Sist endret: 10.05.2019 11:28

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?