Gå til hovedinnhold

Regnbed og grønne tak i Bjørndalen bydel

Bydel Bjørndalen prosjekteres nå med regnbed, grønne tak, fordrøyningsmagasiner og klimatilpasning for en 200 års flom.

Bydel Bjørndalen

Rådgiver Erik Sandsmark i By- og samfunnsenheten, Yngve Sletten prosjektleder i Skanska Norge og Kjersti Berge, VA-ingeniør i Multiconsult presenterer stolt fremtidens prosjektering av Bjørndalen bydel med fokus på klimatilpasning. Her blir det regnbed, grønne tak og fordrøyningsmagasiner. Foto: Ragna Marie Henden

Bydel Bjørndalen prosjekteres nå med klimatilpasning for fremtiden, og for å kunne tåle en 200 års flom, forteller prosjektleder i Kristiansand kommune, Erik Sandsmark.

Det er Skanska som nå prosjekterer og skal bygge ut «eplehagen» i Bjørndalen til  fremtidens bydel. Fremtidens by- og boligområder må bygges med mindre asfalt og større mengder grønne flater som har evne til å suge opp vann og dermed reduserer flomfaren.  Like viktig er det at dette også kan skape mer trivelige områder for beboerne. Bjørndalen bydel skal bli et eksempel på dette. https://www.mittbjørndalen.no

Bjørndalssletta dreneringssvamp

– Bjørndalssletta er i dag på mange måter en stor naturlig dreneringssvamp for alt vann som renner fra Gimlekollen og områdene rundt. Skal vi legge rør for å ta av for alt dette viser beregninger at vi trenger 5 km med 1.000 mm rør. Ved å bygge klimatilpasset skal vi bygge for å takle dette og jobber både med fordrøyningsprinsipp og ekstra maganisering av vann som kommer, forteller prosjektleder Yngve Sletten i Skanska Norge.

Blågrønne løsninger

Slik skal de se ut i Bjørndalen når bydelen er ferdig utbygd. Illustrasjon: Trollvegg/FX3D

Bjørndalen prosjektet bygger med «blågrønne løsninger», i motsetning til «grå løsninger», som betyr å legge all drenering og vann i rør. Blågrønne løsninger betyr å legge mindre rør og satse på magasiner og grøntområder for drenering.

Arkitekt, landskapsarkitekt og VA-ingeniør har samarbeidet om å prosjektere for en god klimatilpasset løsning, kontra fokus på å få plass til flest boenheter. Eksempler på blågrønne løsninger er blomsterbed, «regnbed», som bygges opp på en spesiell måte for å ta imot regnvann, og skal i tillegg fjerne miljøgifter. På noen av takene i Bjørndalen blir det også grønne tak som absorberer regnvann. Det største tiltaket er fordrøyningsmagasiner som har kapasitet til å ta imot store mengder både tilsig og nedbør.

Om blågrønne løsninger

Pilotprosjekt på klimatilpasning

Skanska har innhentet spesialkompetanse på dette fra vann- og avløpsingeniør Kjersti Berge i Multiconsult.

– Det er første gang jeg får anledning til å beregne og prosjektere for en hel bydel. Det er spennende og viktig at både Skanska og kommunen gjør et grundig forarbeid på dette området, sier Berge. – I samarbeid med både Gro Solås og Monica Fredvik i Ingeniørvesenet og landskapsarkitekt Helene Øhlenschlæger har vi kommet fram til en god løsning. Jeg har krevd arealer til magasinering på bakgrunn av mine utregninger, og Helene Øhlenschlæger fra Asplan Viak har prosjektert et flott grønt anlegg som uten de store nedbørsmengder og tilsig kan benyttes som rekreasjonsområder for beboerne i Bjørndalen, forteller VA-ingeniøren.

– København har hatt store problemer ved 1000 års flommer, og har hatt fokus på denne typen klimatilpasning i nyere byggeprosjekter, forteller Berge.

Byingeniør Terje Lilletvedt i Kristiansand kommune er også meget fornøyd med prosjekteringen, som vil skape positiv effekt for dimensjoneringen av avløpssystemet og flomproblematikk.

500 boenheter for framtida

Bjørndalen bydel prosjekteres med grønne tak, regnbed og fordrøyningsmagasiner. Illustrasjon: Dark Arkitekter

– Ved å sette av så mye plass til grøntarealer skaper vi også et ekstra flott uteområde for beboerne, sier Sletten i Skanska. – Det vil gi økt opplevelseskvalitet. Så alt arbeidet Kjersti Berge har gjort vil ingen legge merke til, da det er det flotte grøntområdet med dammer og vegetasjon som folk vil se og glede seg over.

Bjørndalen byggeprosjekt prosjekteres for en mikset beboelse av unge, barnefamilier, eldre, og næringsbygg. Her skal folk kunne bo uten å trenge bil. Det passerer om lag 300 avganger i døgnet med buss og kollektiv i gangavstand. Det er bynært, kort vei til marka og alt fra rulleskibane til fotballbane, og barnehage.

Små og effektive leiligheter i første byggetrinn er alt lagt ut for salg, og planen er at alt skal være ferdig utbygget i løpet av 10 år. – Vi har nå ute anbudsforespørsler på infrastruktur med frist 18. januar, og gleder oss til å kunne sette i gang snart, sier Yngve Sletten i Skanska.

Klimaprosjekt i alle ledd

Skanska Norge ønsker å bidra til klimavennlige løsninger i alle ledd også i byggeprosessen. Det er alt fra materialer, «kortreiste» leverandører, fossilfritt byggeprosjekt og klimafotavtrykk. – Vi ønsker bevissthet i alle ledd, og vil bruke Bjørndalen som et av flere prosjekter for å komme videre md dette arbeidet, sier Yngve Sletten.

Årsnedbøren øker med 10%

Klimaet endres og vi har fått større utfordringer med større nedbørsmengder.  Hendelser med kraftig nedbør vil øke i antall og intensitet framover. Det vil spesielt få konsekvenser for regnflom og overvannsproblematikk. 

Årsnedbøren i Agder er beregnet til å øke med om lag 10% fremover. Nedbørsintensiteten for døgn med kraftig nedbør forventes også å øke med om lag 15%. Dette vil stille større krav til overvannshåndteringen i fremtiden.

En grønn by med god beredskap

Klimatilpasning er viktig for framtidas byggeprosjekter i Kristiansand. Her planlegges Bjørdalen bydel som en klimtilpasset bydel, godt skjult i grønne landskapsarkitektmessige grep. Illustrasjon: Trollvegg/FX3D

Bjørndalen Bydel bidrar også til målet om at Kristiansand skal være en grønn by med god beredskap, vedtatt i kommunens nye samfunnsplan for 2017 – 2030.

Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2030

Dette skal blant annet gjøres ved å videreutvikle blågrønne løsninger, prioritere grønnstruktur, og tilpasse og sikre byen mot konsekvensene av ekstremnedbør.

– Pilotprosjektet Bjørndalen bydel er dermed et viktig satsingsområde for kommune, og et eksempel for andre utbyggingsplaner framover, sier rådgiver Erik Sandsmark i By- og samfunnsenheten.

Prosjektet Framtidens bygg

Området Bjørndalen i Kristiansand ble i 2014 valgt til framtidens bydelsprosjekt av Kristiansand kommune, levert av Skanska. Kommunal og moderniseringsdepartementet har også godkjent Bjørndalen som pilotprosjekt i Framtidens bygg.

Mer info her

Kontakt

Yngve Sletten, Skanska Norge, prosjektleder Bjørndalen, mobil: 93444408, epost: yngve.sletten@skanska.no
Kjersti Berge, VA-ingeniør prosjekt Bjørndalen, prosjektleder i Multiconsult,
mobil: 404 16 173, epost: kjersti.anette.h.berge@multiconsult.no
Helene Øhlenschlager, Landskapsarkitekt Asplan Viak, mob 454 87 521, epost Helene.Ohlenschlager@asplanviak.no


Rådgiver Erik Sandsmark, By- og samfunnsenheten, Kristiansand kommune, prosjektleder Bjørndalen,
mobil 930 31 111,  epost: erik.sandsmark@kristiansand.kommune.no

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.01.2018 13:42
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?