Gå til hovedinnhold

Prøver ny fastlegeordning

Pasienter ved Sørlandsparken legesenter får prøve det som kan bli noe nytt i fremtidens fastlegeordning. Fra første april prøves ordningen med primærhelseteam.

Primærhelseteam

Rolf J. Windspoll i Helsedirektoratet, Liv Solveig Torsøe i Kristiansand kommune og Aleksander Sandnes ved Sørlandsparken legesenter står bak prosjektet primærhelseteam. Primærhelseteam er et team bestående av fastlege, sykepleier og helsesekretær. De skal tilby et bedre tilpasset helsetilbud til enkeltpasienter som trenger mer og annen oppfølging enn de får i dag.

Det gjelder for eksempel pasienter med kroniske sykdommer, psykiske helseproblemer, rusavhengighet, utviklingshemminger og funksjonsnedsettelser, samt brukere som innen medisinen omtales som "skrøpelige eldre".

– Hensikten er at sykepleiere, helsesekretærer og leger samarbeider tettere om pasienten slik at pasienten får en bedre oppfølging. Sykepleier og helsesekretær skal avlaste fastlegen og jobbe selvstendig, sier Liv Solveig Torsøe, som er konstituert virksomhetsleder for behandling og rehabilitering i Kristiansand kommune.

Forsøksordning

Forsøksordningen er i regi av Helsedirektoratet, og Kristiansand er en av ni kommuner som er med i pilotprosjektet. De andre er Rana, Eid, Flora, Austevoll, Hå, Ringsaker, Seljord og Oslo. Prosjektet omfatter 13 legesentre i hele landet, betjener 85 000 innbyggere og startet 1. april og skal pågå i 3 år.

Kommunene skal lede forsøket lokalt. Hver praksis har en "daglig leder", en av fastlegene, som leder prosjektet i den enkelte fastlegepraksis. Alle fastlegene i legesentrene deltar.

Les mer om primærhelseteam her

Behov og ressurser

Teamet skal ta utgangspunkt i pasientens behov og ressurser. Pasienten skal få tettere oppfølging, for eksempel ved hjemmebesøk. Målet med prosjektet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen.

Ved Sørlandsparken legesenter er tre sykepleiere tilknyttet ordningen. Det er en sykepleier i en koordinatorrolle, en psykiatrisk sykepleier og en sykepleier for somatisk helse.

Helsesekretærens oppgaver er blant annet å holde orden på pasientlogistikken og koordinere den med arbeidsdagen til sykepleierne, og sorterer strømmen av beskjeder og arbeidsoppdrag.

Tror på prosjektet

- Vi har stor tro på dette, og har valgt å være med fordi prosjektet i form og innhold likner den organisering avtalespesialister som for eksempel hjerte- lungespesialister har i dag med høyere fagpersonellfaktor per lege og dermed større frihet til å gjøre spesialiserte oppgaver for pasienter med komplekse og sammensatte medisinske lidelser, sier Aleksander Sandnes ved Sørlandsparken legesenter.

- For våre pasienter betyr det at helsekontaktene kan bli noe hyppigere. Fokus blir å samstemme diagnoser, medisiner og behandling til rett tid og rett sted, sier han.

Han ser det som en fordel at arbeidsmiljøet blir tilført en bredere kompetanse og en større kontaktflate ut mot pasienter, pårørende og samarbeidspartnere.

- Vårt arbeidsverktøy som i hovedsak er vår kunnskap vil oppleve et betydelig løft, noe som gir økt mestringsfølelse i en ellers presset hverdag, sier han.

Les mer om primærhelseteamet ved Sørlandsparken legesenter

Tjenester henger sammen

Liv Solveig Torsøe peker på at det sentrale er at pasientene får tjenester som henger sammen. Hvis pasienten trenger andre tjenester enn fastlege, skal det koordineres på en god måte og kan gjøres i samarbeid med primærhelseteam.

Primærhelseteamet skal samordne et helhetlig tilbud til pasienter med sammensatte behov. Det forutsetter god oversikt og samarbeid med øvrige kommunale tilbud og spesialisthelsetjenesten.

- Det er ikke alltid fastlegene har oversikt over for eksempel ulike lavterskeltilbud som eksisterer i en kommune, sier Torsøe.

- Vi tror at forsøket med tverrfaglige primærhelseteam kan gi brukerne som har størst behov et bedre tilbud enn i dag, sier prosjektleder Rolf J. Windspoll i Helsedirektoratet som var på besøk i Kristiansand 12. april.

Ulike finansieringsmodeller

En skal samtidig teste to ulike finansieringsmodeller. Honorarmodellen tar utgangspunkt i dagens finansieringsmodell, mens driftstilskuddsmodellen baseres på egenskaper ved og antall listeinnbyggere, kvalitetsbasert tilskudd og egenandeler fra pasienter.

Piloten skal evalueres løpende av Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Hensikten med evalueringen å dokumentere og evaluere pilotforsøkets effekter og måloppnåelse.

Kontakt for media

Virksomhetsleder (konstituert)
Virksomhet behandling og rehabilitering
Liv Solveig Torsøe 91 14 12 50

Forfatter: Børge Røssaak Nilsen
Publisert: 18.04.2018 11:30
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?