Orienteringer om K5-arbeidet

K5-arbeidet står på dagsorden i formannskap, kommunestyrer og bystyrer i alle fem kommunene denne uka.

Orienteringer

– Det er viktig at de folkevalgte får god informasjon og anledning til å gi tilbakemeldinger på hva de mener er viktig i det videre arbeidet, sier Songdalen-ordfører Johnny Greibesland. Han leder arbeidet mellom K5-kommunene. (Foto: Svein Tybakken)

– På møtene blir det orienteringer om det første foreløpige utkastet til intensjonsavtale for en ny kommune. Det er viktig at de folkevalgte får god informasjon og anledning til å gi tilbakemeldinger på hva de mener er viktig i det videre arbeidet. Dermed får forhandlingsutvalgene med seg viktige signaler fra sine kommuner før utvalgene samles til sitt neste møte, sier Johnny Greibesland. Songdalen-ordføreren leder kommunereformarbeidet mellom Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne.

Birkenes

Kommunestyret samles torsdag 21. januar klokka 18.00 til informasjon, gjennomgang og gruppearbeid om det foreløpige utkastet til intensjonsavtale.

Kristiansand

I bystyret vil ordføreren onsdag 20. januar redegjøre for innhold og status i forhandlingene mellom de fem kommunene. Orienteringen begynner ca. klokka 18.00.

Lillesand

Onsdag 20. januar legges utkastet til intensjonsavtale fram for bystyret til orientering, diskusjon og for at bystyret kan gi innspill til forhandlingsutvalget i det videre arbeid. Møtet begynner klokka 15.00.

Songdalen

Formannskapet skal behandle et innbyggerinitiativ (209 underskrifter) om folkeavstemning. Rådmannen innstiller på at formannskapet sier nei til folkeavstemning. Saken sluttbehandles i kommunestyret 3. februar.

Formannskapsmøtet holdes onsdag 20. januar klokka 12.30.

Klokka 18.00 samme dag får kommunestyret presentert det foreløpige utkastet til intensjonsavtale mellom de fem kommunene. Politikerne får også en gjennomgang av det foreløpig utkastet til intensjonsavtale mellom Søgne og Songdalen. Som kjent forhandler de to kommunene med hverandre, parallelt med K5-forhandlingene. Det blir også gruppediskusjon om det foreløpige utkastet til K5-avtale.

Søgne

Her får formannskapet presentert det foreløpige utkastet til intensjonsavtale mellom de fem kommunene. Politikerne får også en gjennomgang av det foreløpig utkastet til intensjonsavtale mellom Søgne og Songdalen. Møtet holdes onsdag 20. januar klokka 09.00.

Forhandlingsmøte

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene samles igjen 27. og 28. januar for å arbeide videre med innholdet i en intensjonsavtale mellom de fem kommunene. Et endelig forslag til intensjonsavtale skal etter planen være ferdig i slutten av februar.

Kommunereformen

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 19.01.2016 13:02
Sist endret: 07.12.2017 17:05