Ordføreren sier ja til Nye Kristiansand

Birkenes-ordfører Anders Christiansen anbefaler Nye Kristiansand, og oppfordrer innbyggerne til å stemme ja i den rådgivende folkeavstemningen.

Ja fra alle ordførerne

Under kommunestyremøtet 17. mars fortalte ordfører Anders Christiansen at han anbefaler intensjonsavtalen for Nye Kristiansand, og at han oppfordrer innbyggerne til å stemme ja under den rådgivende folkeavstemningen 6. juni.

Det fortalte han da kommunestyret 17. mars enstemmig vedtok å legge intensjonsavtalen om Nye Kristiansand ut på høring blant innbyggerne. Høringen skjer gjennom spørreundersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemning.

Dermed har alle fem ordførerne i Nye Kristiansand-kommunene sagt at de anbefaler at de fem kommunene går sammen fra 1. januar 2020.

- Toget går nå

- Jeg har levd tett på kommunereformen siden valget. Det at jeg har vært med på å skrive intensjonsavtalen har satt sine spor, både i forhold til eierskap og i forhold til oppnådde mål. Det at vi har fått sikkerhet for at skolene og barnehagene i Engesland og Herefoss skal bestå, var ingen selvfølge. Det viser at det er et stort ønske om å få til en avtale fra alle involverte parter. Det er som ordfører jeg må ta min beslutning, og da først og fremst med tanke på tjenestetilbudet til innbyggerne i Birkenes. Det er umulig å tenke 50 år fram i tid. Men det vi vet med størst sikkerhet er at forholdene ikke blir som i dag. Endringene kommer. Da blir kunsten å komme fra nåtida og inn i framtida på en best mulig måte for våre innbyggere. Endringene vil ikke komme brått over natta, men de vil komme gradvis. Ser vi allikevel på utviklinga de siste åra, så har det gått fort nok. Nye krav og forventninger til kommunen øker med en fart som gjør det vanskelig å følge med. Dette har jeg sett tydelig i det siste, og når finansieringa ikke følger med blir det tungt, sa ordfører Anders Christiansen (Ap).

Han kalte intensjonsavtalen en milepæl, og sa at toget går nå.

- Vi må bestemme oss for om vi vil være med eller ikke. En stund trodde jeg at det ville være like greit å vente litt og så hoppe på senere, men det blir en dårlig løsning. Det er nå vi har muligheten til å prege den nye kommunen. Det er nå vi har muligheten til å finne løsninger som er gode for oss og som vil vise vei inn i framtida, sa ordføreren.

- For framtida tror jeg sammenslåing av kommunene er den beste løsningen for innbyggerne i Birkenes. Dette med bakgrunn i større og sterkere økonomi, større fagmiljøer, en relativt god nærdemokratimodell og større mulighet for å utvikle næringslivet. Avtalen ivaretar også nærhet til tjenestene, stedsutvikling og dette vises gjennom opprettholdelse av skoler og barnehager i vårt nærområde. På bakgrunn av dette vil jeg anbefale avtalen og oppfordre alle til å stemme ja under folkeavstemmingen, sa ordfører Anders Christiansen.

Mer om intensjonsavtalen

Ja etter helhetsvurdering

Deretter gikk Gunnar Høygilt (H) på talerstolen. Han ga honnør til ordførerens innsats i arbeidet med det han kalte en historisk intensjonsavtale, og ga også ros til ordføreren for at han klarerte sitt ståsted i kveldens kommunestyremøte. Deretter viste han til situasjonen i Lindesnes, etter folkeavstemning der.

– Jeg har hele tiden ment at rådgivende folkeavstemning er unødvendig så lenge vi skal gjennomføre spørreundersøkelse blant 600 innbyggere. Folkeavstemning er dårligst egnet, telefonundersøkelse er langt bedre, sa Høygilt, før han opplyste at det er både tilhengere og motstandere av Nye Kristiansand i Høyre.

– Vi vil stille våre fritt. Som gruppeleder og medlem av forhandlingsutvalget har jeg vært tilbakeholden med å flagge standpunkt. Etter en helhetsvurdering av muligheter for å yte gode tjenester i framtida, ser jeg muligheten i en stor kommune. Engesland og Herefoss har en sikrere framtid i den nye kommunen, enn i dagens. I forhandlingene har alle vært opptatt av å bygge en ny kommune. Jeg har grunn til å tro at innbyggerne i Birkenes vil få det godt i den nye kommunen. Valget står mellom K5 og Birkenes som i dag. Jeg velger da K5, sa Gunnar Høygilt.

Fra usikker til ja

Varaordfører Anne Kari Birkeland (KrF) har tidligere sagt hun vil stemme ja til Nye Kristiansand.

– Vi var spente på hva vi skulle lande på da vi begynte. KrF var ikke sikre. Det har vært god driv i prosessen. Vi har kommet fram til en fantastisk intensjonsavtale der vi har fått nevnt at skoler i våre sentra skal bevares og utvikles. I tillegg har vi fått med at det spesielt skal satses på skog. VI blir en stor skogkommune. Det er en fordel for Kristiansand å få større areal og anledning til å satse på den type næring, så Birkenes har noe å bringe inn. Vi har fått forståelse for våre utfordringer med stort areal og spredt bosetting. I KrF er vi enige om å anbefale et ja i folkeavstemningen. Vi ønsker gode tjenester til våre innbyggere, og tror vi fortsatt kan bevare vår identitet, sa varaordføreren.

Vet hva vi har, ikke hva vi får

Olav Vehusheia (H) var første taler som frarådet Birkenes å bli med i Nye Kristiansand.

– Det står mye pent i avtalen. Jeg ser ikke bort fra at forhandlerne har blitt utsatt for litt massiv påvirkning. Jeg syns vi har det veldig fint. Vi har skolene og barnehagene våre. Som sagt, avtalen er god slik jeg leser den. Men jeg har lært at vedtak bare er gyldige til de forandres. Kjøttvekta bestemmer. Det blir ingen stor fraksjon fra Birkenes i det nye kommunestyret, sa Vehusheia.

Han pekte på at skoler har blitt lagt ned i Arendal kommune etter sammenslåingen der, og fryktet fraflytting og forgubbing som «worst case». Han utrykte også bekymring for at innflytelsen fra Birkenes blir liten i det nye felles kommunestyret.

– I dag er vi fem fra Herefoss i kommunestyret som kan påvirke. Vi vet hva vi har, men vet ikke hva vi får. Høyre er et konservativt parti. Konservatisme for meg betyr å bevare. Det blir også mye synsing og antakelser når det gjelder tall. Det eneste som er sikkert, er at ingen ting er sikkert. Jeg oppfatter Birkenes kommune som et «winning team». Først skal innbyggerne få lov til å si sitt, det er viktig, sa Vehusheia.

- Flerbrukshuset er en gulrot

Han fikk støtte av partikollega Trygve Endresen.

– Det er ikke ukjent for de fleste at jeg var imot før valget. Jeg gikk til valg på nei. Det er utrolig at velgerne skal bli lurt etter seks måneder. Jeg vil ikke lure velgerne. I tida etter valget har jeg virkelig prøvd å sette meg inn i dette. Det gjenstår for meg å få greie på punkter som vil bli bedre i Birkenes. Jeg har stort sett hørt ett punkt: at fagmiljøet blir bedre. Kristiansand kommune har brukt 100 millioner kroner på konsulter de siste årene, selv med det store fagmiljøet de har. Jeg har fått et råd: Hvis en sak ikke kan reverseres, svarer jeg av prinsipp nei. Andre kommuner klarer seg utmerket. Jeg klarer ikke å få inn i hodet hva som er så fantastisk med å gå inn i Kristiansand. Jeg har vært selger. Da sa veldig lite om det negative når jeg skulle selge en vare. Det er ikke økonomisk mulig at intensjonsavtalen vil holde, sa Endresen.

Han viste også til at undersøkelser viser at innbyggerne i små kommuner er mer fornøyd med tjenestene enn de som bor i større kommuner, og advarte mot å tro at Birkenes vil få makt i et nytt felles kommunestyre.

I intensjonsavtalen står det at det skal bygges et flerbrukshus i Birkenes.

– Flerbrukshuset er en gulrot. Hvis vi står alene, kan vi fritt disponere fondet vårt på 65 millioner. Da kan vi bygge flerbrukshuset. Det er også nesten 100 prosent sikkert at regjerningens forslag til nytt inntektssystem ikke blir vedtatt. La oss vise at det går an å stå alene, oppfordret Trygve Endresen.

Forskningen sier nei

Linda Hye (Ap) roste forhandlingsutvalget for en veldig god jobb.

– Vi er stolt over det de har kommet tilbake med. Vi er stolt av ordføreren, selv om vi er splittet i gruppa og vil stille våre fritt. Jeg er ikke en av dem som er overbevist. Det gjenstår mange saker. Vi vet ikke om inntektssystemet blir vedtatt, og vi vet ikke hvilke oppgaver som tilføres kommunene på sikt, sa Hye.

– For meg ender det alltid opp med spørsmålet om størrelse kan løse framtida i kommune-Norge. Går vi til forskningen, viser den at størrelsen kan føre til byråkrati og økte kostnader. Vi vet at vi kan få robuste fagmiljøer, men det betyr sentralisering og utflytting, Vi vet også at lokaldemokratiet blir svekket i store kommuner. Jeg vet i ikke om gevinsten er større enn konsekvensene. Jeg kommer til å oppfordre til å si nei, men gleder meg til videre debatt, sa Linda Hye.

Vil forme framtida med andre

Ole Morten Vegusdal (V) vil stemme for Nye Kristiansand.

– Jeg ønsker ikke å kutte i skolene i Birkenes, jeg ønsker Birkenes inn i en større kommunesammenslutning som kan bevare skolene. Jeg tror Nye Kristiansand kan gi oss muligheter. Arbeidet med avtalen viser at noe skjer når folk blander seg. I prosessen er skepsis snudd til begeistring, mistro til tillitt. Jeg vil være med å forme framtida med andre, som har mer muskler enn meg selv. Det springende punktet er økonomien i Birkenes kommune. Jeg er spent på hvor dere som vil stå alene vil finne pengene, spurte Vegusdal.

For små alene

Martin Konstali (FrP) viste til dagens IKT-samarbeid mellom Birkenes og flere andre kommuner som et eksempel på at Birkenes er sårbare på en del kompetanse-områder.

– Alene er vi for små til å få en del av den kompetansen vi trenger. Hva gjør vi da hvis det interkommunale samarbeidet forsvinner. Er det noen her som tror vi kan klare oss da? Jeg sa ja før valget, og sier ja etter valget, sa Konstali.

Trygve Endresen (H) plukket opp økonomi-hansken som Ole Morten Vegusdal hadde kastet.

– Hvordan vi skal skaffe mer penger? Som Fylkesmannen nettopp oppfordret oss til: Vi kan snakke med andre kommuner om hvordan de gjør det. Det er mulig. For eksempel er inntekstgrunnlaget i Froland ikke så ulikt vårt. I en ny kommune kan vi komme opp i samme situasjon som i Sverige og Danmark, som opplever fraflytting, sa Endresen.

Sps Alfred Skaar Kylland var den siste som tok ordet. Han leverte hansken tilbake til Vegusdal.

– Hvor er inntektene i Kristiansand, vil jeg spørre Vegusdal, sa Skaar Kylland.

Innbyggerinvolvering

Det blir både spørreundersøkelse, folkemøter og rådgivende folkeavstemning i Birkenes.

Spørreundersøkelsen gjøres av Opinion fra 11. april og et par uker framover. 600 innbyggere over 16 år blir oppringt i Birkenes. I tillegg skal like mange spørres i Songdalen, 1200 i Lillesand og Søgne blir ringt opp og 1600 kristiansandere får telefonen fra Opinion. Resultatet presenteres 23. mai.

I Birkenes blir det folkemøter 5. april på Engesland, 6. april på Birkeland og 7. april på Herefoss. Sannsynlig dato for folkemøtet i regi av Birkenes Næringsforum er 27. april.

Den rådgivende folkeavstemningen holdes mandag 6. juni. Samme dag er det rådgivende folkeavstemning også i Lillesand, Songdalen og Søgne. I Kristiansand skal det ikke være folkeavstemning.

Kommunestyret i Birkenes sier ja eller nei til Nye Kristiansand 16. juni.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 18.03.2016 00:55
Sist endret: 07.12.2017 17:05