Ordføreren orienterte om K5-prosessen

I bystyret onsdag 20. januar orienterte ordfører Harald Furre politikerne i Kristiansand om status for arbeidet med kommunereformen.

Langsiktighet

Ordfører Haral Furre og resten av forhandlingsutvalget fikk skryt av bystyret for godt arbeid

– Vi rigger en kommune for fremtidens utfordringer, for 50 år, ikke for i morgen. Veksten i antall eldre betyr at det er et stort behov for tjenesteutvikling. Men vi trenger ikke bare flere varme hender. Økt spesialisering betyr høyere krav til spesialisering og kompetanse. Kristiansandsregionen er allerede et felles bo- og arbeidsmarked og dette stiller krav til helhetlig planlegging, sa Furre og trakk dermed opp noen av perspektivene for K5-prosessen.

I tillegg til å legge fram en rekke momenter som vil få betydning for innbyggerne ved å etablere en ny og større kommune, redegjorde Furre også for prosessens forløp fram mot et endelig vedtak.

Ny kommune

Målet er at kommunene gjør endelige vedtak om sammenslutning før 1. juli 2016, slik at en ny kommune kan etableres fra 1. januar 2020.

– De fem kommunene er ulike, men likevel likeverdige. Lokal identitet og nærdemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og fremtidsrettet kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Den nye kommunen vil være stor nok til å bli en viktig nasjonal aktør, til å ta tyngre regionale oppgaver, bidra til en mer kommunestyrt regional utvikling, være en pådriver for innovasjon og tjenesteutvikling - lokalt, regionalt og nasjonalt og til å kunne levere sentrale kommunale tjenester alene – uten interkommunalt samarbeid. I tillegg vil den nye kommunen være en pilotkommune som kommer til å bli gjenstand for nasjonal oppmerksomhet, sa Harald Furre.

Bra for innbyggerne

I følge intensjonsavtalen de fem kommunene imellom skal den nye kommunen tilby bedre tjenester, der viktige tjenester fremdeles ligger i nærområdet. Det blir lagt særlig vekt på å ivareta behovet for nærhet til innbyggerne. Det skal ikke bli et høyere skatte- og avgiftsnivå enn i dagens kommuner. Den nye kommunen skal være i stand til å overta ny oppgaver. Som et eksempel kan man tenke seg at den nye kommunen kan ta ansvar for hele skoleløpet gjennom å overta ansvaret for videregående skoler. Kollektivtransport er et annet viktig felt hvor storkommunen for eksempel vil kunne ta mer ansvar.

Politisk organisering

Den politiske organiseringen i kommunen skal sikre lokal innflytelse på kommunedelsnivå og samtidig sørge for gode prosesser og beslutningsdyktighet i spørsmål som gjelder utvikling av kommunen som helhet. Den nye kommunen skal etableres med en formannskapsmodell med to politiske nivåer hvor bystyret skal være det sentrale organet. Bystyret skal ha inntil 77 medlemmer.

Innspill

Innspillene fra bystyret på orienteringen var i all hovedsak positive. Forhandlingsutvalget, bestående av ordfører Harald Furre, varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og Mette Gundersen (A) fikk skryt av mange for godt arbeid. Vidar Kleppe (Demokratene) fremmet forslag om at det skulle gjennomføres folkeavstemning om en eventuell sammenslåing. I voteringen avviste bystyret dette med stort flertall.

Parallelle løp

Formannskap, kommunestyrer og bystyrer i de aktuelle kommunene Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne har alle en orientering om K5-arbeidet på programmet denne uka.

– Det er viktig at de folkevalgte får god informasjon og anledning til å gi tilbakemeldinger på hva de mener er viktig i det videre arbeidet. Dermed får forhandlingsutvalgene med seg viktige signaler fra sine kommuner før utvalgene samles til sitt neste møte, sier Songdalen-ordfører Johnny Greibesland som leder kommunereformarbeidet.

Forhandlingsutvalgene i de fem kommunene samles igjen 27. og 28. januar for å arbeide videre med innholdet i en intensjonsavtale mellom de fem kommunene. Et endelig forslag til intensjonsavtale skal etter planen være ferdig i slutten av februar.

Forfatter: Bjørn Amundsen
Publisert: 20.01.2016 21:40
Sist endret: 07.12.2017 17:05