Gå til hovedinnhold

Ny tilskuddsordning fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan nå søke om IMDi’s «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» i Kristiansand. Totalt 1 520 000 kroner skal fordeles til tilskuddsordningen i 2019.

Øke arbeids- og samfunnsdeltakelse

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner i Kristiansand. Søknadsfristen er 13. mars. I forkant av søknadsfristen arrangeres det informasjonsmøte om ordningen. Her vil det også bli gjennomgang av skjema for de som ønsker. Møtet arrangeres 26. februar kl. 16:30-18:00 i Rådhuskvartalet. Foto: Shutterstock.com

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) stiller 1 520 000 kroner til disposisjon for Kristiansand kommune for tilskuddsåret 2019. Denne nye tilskuddsordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner» vil fra og med 2019 erstatte «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn».

Hovedmål med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Målgruppe for ordningen er innvandrere (herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere), beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Delmål for ordningen

Tilskuddsordningen består av tre delordninger som skal bidra til å:

Del A: Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.

Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

• Det gis støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.

Del B: Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. 

Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.

• Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)

Del C: Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.
Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.

• Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.

Det kan søkes om støtte til prosjekter med flere delmål. Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B C ovenfor).

Hvem kan motta støtte?

Kun frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan motta støtte. Med frivillig organisasjon forstås en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
Søkere som fikk tilskudd for aktiviteter i 2016, 2017 eller 2018 må rapportere for gjennomført aktivitet for å bli vurdert i 2019.

Hva kan støttes?

Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot et eller flere av de tre delmålene for ordningen. Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Oppfordrer flerkulturelle organisasjoner til å søke

– Med denne nye tilskuddsordningen går vi fra å ha 350 000 kroner i året, til 1,5 millioner kroner i 2019. Det er veldig bra for da har vi mer midler til integreringsarbeid i Kristiansand, og jeg håper flere flerkulturelle organisasjoner velger å søke, sier kulturrådgiver Jørgen Skauge.

Søknadsskjema

Søknadsskjema 

Søknadsfrist 13. mars 2019.

Råd og veiledning til tilskuddsordningen kan rettes til Jørgen Skauge på
e-post: jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no

Søknadsskjemaene blir behandlet av ulike fagpersoner i kommunen. Etter søknadsfristen har gått ut blir søknadene behandlet i kulturstyret 6. april. Søkere vil deretter få svar fortløpende.

Informasjonsmøte 26. februar

Tirsdag 26. februar klokken 16:30-18:00 arrangeres informasjonsmøte om ordningen. Her vil det også bli gjennomgang av skjema for de som ønsker. Møtet arrangeres i Rådhuskvartalet, og det er 35 plasser tilgjengelig.

Påmelding til informasjonsmøtet sendes til jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no. Påmelding gjelder kun en person per organisasjon. 

Forfatter: Marte Krogstad
Publisert: 27.02.2019 15:47
Sist endret: 04.03.2019 07:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?