Gå til hovedinnhold

Ny forskrift om branntilsyn på høring

– Kristiansand kommune legger nå ut på høring en ny forskrift om tilsyn i bygninger, et velegnet verktøy for å forebygge brann, sier brannsjef Jan Røilid.

Ny forskrift på høring

Kristiansand kommune legger nå ut på høring en ny forskrift om branntilsyn som brannsjef Jan Røilid ser på som et viktig verkstøy i brannforebyggende arbeid. Brannsjefen vil også være tilgjengelig her i servicetorvet i Rådhuskvartalet for spørsmål 11. februar fra kl 11 - 12. Foto: Ragna Marie Henden

By- og miljøutvalget vedtok i møte 17. januar å legge et nytt forslag til tilsyn i bygninger ut på høring. Fra 2. februar til 8. mars kan du hente forskriften i Servicetorvet. Den er kun på to sider.

Du kan også laste ned dokumentet her.

Forslag til forskrift

Saksdokument

Velegnet verktøy for brannvesenet

Kristiansandsregionen brann og redning, KBR, ønsker sammen med byantikvaren i Kristiansand å utvide muligheten for tilsyn i flere typer bygninger. Forslaget til utvidet tilsyn gjelder følgende grupper av bygninger:

  • 1890-gårder/eldre murgårder
  • Eldre trehusbebyggelse med særlig stor fare for brannsmitte
  • Omsorgsboliger/bofellesskap for risikogrupper
  • Utleieboliger, både kommunale og private, der eier selv ikke bor i bygget.

– Vi ser på den nye lokale forskriften som en mer effektiv tilnærming i vårt brannforebyggende arbeid, sier brannsjef Røilid.

– I dag er det slik at vi må fatte enkeltvedtak for hvert tilsyn vi skal gjøre i bygninger som kommer utenfor betegnelsen særskilte brannobjekter. Det er tidkrevende å følge ordinære saksbehandlingsregler, og kan ta flere uker fra et vedtak til vi kan gjennomføre et tilsyn. Det medfører at det går for lang tid fra vi mottar en bekymringsmelding til vi har mulighet for å kunne gjennomføre et tilsyn i en bolig, sier Røilid.

– Gjennom tilsyn kan vi avdekke forhold som er en direkte far for liv og helse og forhindre brannutvikling, eller i beste fall ta en sjekk som viser at alt er i orden, sier brannsjefen.

 – I dag er det en rekke store og mindre kommuner som har innført tilsvarende lokale forskrifter. Våre andre eierkommuner, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen og Søgne, har vedtatt forskriften allerede, men da tilpasset den enkelte kommune. Det er eksempelvis ikke tett trehusbebyggelse eller 1890-gårder i Birkenes. Vi har også på forhånd hatt en runde med offentlige etater som berøres av forskriften. Her har tilbakemeldingene kun vært positive, forteller brannsjef Røilid.

Hva er tilsyn?

Forslaget til ny forskrift gjelder tilsyn etter brannvernlovgivningen, og vil da ha fokus på brannsikkerhet. De sentrale elementene vil knyttes til at byggeier har ivaretatt sine plikter for ivaretakelse av brannsikkerheten, der blant annet rømningsforhold, brannvarsling og brannslukking er sentrale temaer. Forhold som indikerer at brann lett kan oppstå vil bli fulgt opp.

– Dersom det avdekkes andre ulovligheter, kan det være aktuelt å videreformidle dette til aktuell myndighet for oppfølging.  Eksempel på dette er elektriske installasjoner som er ulovlig utført og brannfarlige, her varsler vi Agder Energi nett, sier brannsjefen.

En forskrift til beste for innbyggerne

– Forebyggende arbeid er noe av det viktigste vi gjør for å forhindre brann, som skader bygninger, innbo og i verste fall mennesker, sier brannsjefen. – Vi ønsker derfor å kunne være føre var. I Kvadraturen er det spesielt trehusbebyggelsen som er utsatt. Kristiansand kommune og KBR har her tilbudt huseiere med verneregulerte hus i Posebyen brannvarslere som er direkte koblet til brannstasjonen. Dette er det opp til hver huseier å koble seg til. Vi oppfordrer sterkt alle huseiere til å gjøre dette, sier brannsjefen.

Utsatt er også leiemarkedet og omsorgsboliger for risikogrupper. Her ønsker KBR å ta et større ansvar og kunne gjennomføre tilsyn på kort varsel.

Svarer på spørsmål 11. februar

Mandag 11. februar fra klokka 10 – 12 vil brannsjef Jan Røilid og byantikvar Helge Solli være tilstede i servicetorvet i Rådhuskvartalet. Her er de klare til å svare på spørsmål rundt forslaget til ny forskrift for de som måtte ønske det.

– Vi håper mange ser på dette som viktig og et trygt og godt tilbud fra oss i brannvesenet, sier brannsjefen.

– Vi jobber kontinuerlig for å bedre sikkerheten i en by som stadig vokser. Ikke minst ønsker vi å kunne sikre den unike trehusbebyggelsen vi har i Posebyen, samt 1890-gårdene sier brannsjefen, som her har støtte fra byantikvar Helge Solli.

Legges fram for bystyret i april

Etter at høringsfristen er utløpt vil administrasjonen i kommunen gjennomgå tilbakemeldingene. Det blir så lagt fram en sak for bystyret for endelig politisk beslutning 10. april.

Kontakt

Brannsjef Jan Røilid, Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR), mobil : 982 44 800
Byantikvar Helge Solli, Kristiansand kommune, mobil: 907 85 796

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 02.02.2019 09:33
Sist endret: 04.02.2019 15:08

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?