Nesten i mål med forslag til K5-avtale

Forhandlingsutvalgene i K5 er på det nærmeste ferdig med forslaget til intensjonsavtale om å bygge en ny kommune.

Mye avklart

Forhandlingsutvalgene i K5-kommunene er nesten i mål med forslaget til intensjonsavtale etter to dagens forhandlinger i Lillesand.

Det er klart etter forhandlingsmøtet i Lillesand 27. og 28. januar. Der ble det foreløpige utkastet fra 5. januar behandlet fra A til Å. Nye innspill og forslag ble diskutert, presiseringer tatt inn og temaer utdypet. Forhandlingsutvalgene står samlet bak det reviderte utkastet, der mange temaer ble avklart. Skrivegruppa skal lande nødvendige detaljavklaringer og finjusteringer de neste dagene. Den renskrevne reviderte avtalen offentliggjøres 3. februar.

Det reviderte utkastet til avtale kommer til behandling igjen 9. februar på et felles formannskapsmøte for de fem kommunene. Før det møtet skal utkastet forankres hos politikerne i de fem kommunene.

Mer om reformen

Kommunedelsutvalg

For alle kommunene har det vært svært viktig å finne en god modell som sikrer et godt nærdemokrati, ved at det fortsatt skal være nærhet mellom innbyggerne og politikerne.

På forhandlingsmøtet i Lillesand ble det enighet om en modell med kommunedelsutvalg; ett i hver av kommunene Birkenes, Lillesand, Songdalen og Søgne, og tre i Kristiansand.

Utvalgene skal være folkevalgte organer. Disse skal ha myndighet og ansvar i saker som berører lokalsamfunnet, for eksempel i plan- og byggesaker, detaljregulering og saker som er viktig for lokal stedsutvikling og lokal identitet.

Utvalgene får også budsjett for enkeltområder som har betydning for lokalsamfunnet, og blir høringsinstans i overordnede reguleringssaker og i saker som går på tjenester til innbyggerne i bydelene.

Det skal sitte inntil 15 politikere i hvert av utvalgene. Det er ennå ikke bestemt om det blir direkte valg til utvalgene. Men det er presisert at utvalgene ikke skal ha en administrasjon knyttet til seg.

Fornøyde

De fem ordførerne er fornøyd med modellen for å sikre nærdemokrati i alle kommunedelene i en ny kommune. Fra venstre Arne Thomassen (Lillesand), Harald Furre (Kristiansand), Johnny Greibesland (Songdalen), Anders Christiansen (Birkenes) og Astrid Hilde (Søgne).

De fem ordførerne er veldig fornøyd med å ha fått på plass ordningen med kommunedelsutvalg.

– Det er avgjørende at nærdemokratimodellen er på plass. Det gjør at jeg har stor tro på K5, sier Søgne-ordfører Astrid Hilde.

– Jeg tror dette vil fungere når det gjelder nærdemokrati. Vi har gjort en god jobb. Nå må avtalen forankres så godt vi kan, sier Birkenes-ordfører Anders Christiansen.

Johnny Greibesland tror politikerne i Songdalen vil være bekvemme med modellen, og Lillesand-ordfører Arne Thomassen ser fram til å fortelle sine innbyggere hvorfor grepene som er tatt i avtalen, er riktige. Kristiansandordfører Harald Furre sier ambisjonen er å delegere mye makt til utvalgene. – Det skal være vesentlig makt i kommunedelsutvalgene, sier han.

– Vi har nå tegnet omrisset av en kommune som har evnen til å ta fatt på store utfordringer og levere hverdagstjenester der folk bor, sier Furre.

Forhandlingsutvalgene er også enige om at den nye kommunen skal organiseres etter formannskapsmodellen. For å sikre at alle deler av den nye kommunen blir representert i kommunestyret, skal dette bestå av inntil 77 representanter.

Nyskapning

I det reviderte forslaget er det en offensiv holdning til nyskapning, utvikling og grønn vekst.

Blant annet er det trukket fram at næringsutvikling skal være prioritert og ha hovedvekt på satsinger som fremmer det grønne skifte. Den nye kommunen skal videreutvikle næringsarealene i hele kommunen, og legge til rette for næringer som bruker lokale fornybare naturressurser. Digitalisering av tjenester, e-helse, e-omsorg, velferdsteknologi og forskning er også blant områdene som er trukket fram som viktige.

Tjenester

I den reviderte avtalen understrekes det at innbyggerne fortsatt skal ha skole, SFO, barnehager og hjemmetjenester nær der de bor. Det er også tatt inn i avtalen at Finsland, Herefoss og Engesland har særlige avstandsutfordringer det må tas hensyn til når det gjelder framtidig skole- og barnehagestruktur.

Det skal også være et servicekontor i hvert kommunedelssentrum, der innbyggerne kan få gjort enkelte tjenester.

Det skal også være tilbud om for eksempel helsetjenester, kulturskole, voksenopplæring, flyktningetjeneste, frivillighetssentral og bemannet bibliotek i hver av de tidligere kommunene. Det samme gjelder nærmiljøanlegg, mindre kulturarenaer, ungdomstilbud og den kommunale delen av NAV.

Tjenester som ikke er avhengig av å ligge på et bestemt sted, for eksempel administrative tjenester, driftsavdelinger og tjenester som krever spesiell kompetanse, skal samles i ett miljø. Alle kommunedelene skal ha slike funksjoner. Plassering av disse er ennå ikke bestemt.

Navn

Den nye kommunen skal hete Kristiansand, det mente alle i forhandlingsutvalgene.

De bestemte også at den politiske og administrative toppledelsen, med sine fagstaber, skal være i Kristiansand.

Hovedmål

Forhandlerne ble også enige om at hovedmålet for den nye kommunen er å gi innbyggerne gode barnehager og skoler, gode helse- og omsorgstjenester og utvikle attraktive lokalsamfunn og bærekraftig næringsutvikling. Kommunen skal styres i tråd med Europarådets 12 prinsipper for et godt styresett på lokalt nivå.

Interkommunalt samarbeid

Forhandlingsutvalgene sa også ja til ikke å delta i flere interkommunale samarbeid enn det som er nødvendig. Begrunnelsen er at de ønsker at styring og kontroll over disse tjenestene skal flyttes tilbake til de folkevalgte organene og gis av den nye kommunen.

Økonomi

Lillesand-møtet var enige om at økonomien skal være i balanse og forbli solid, for å sikre innbyggerne gode tjenester. Det samlede skatte- og avgiftsnivået skal heller ikke øke fra dagens nivå som følge av etableringen av nye Kristiansand, er forhandlerne enige om.

Etter vedtak om å lage en ny kommune, skal det velges en fellesnemnd for å forberede og gjennomføre etableringen av kommunen. Denne nemnda får blant annet ansvaret for å utrede alle aspektene rundt økonomi.

Nemnda skal bestå av sentrale politikere fra alle kommunene. Antallet er ennå ikke bestemt.

Investeringer

I den reviderte avtalen er det også understreket at nye Kristiansand skal fortsette å investere i skoler og barnehager, og at det skal være idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i alle kommunedelene. Det skal være svømmeanlegg i østre- og vestre kommunedeler. Kommunen skal også se om det er mulig å bygge større og mer spesialiserte anlegg.

Forhandlingsutvalgene har også sagt at disse lokale investeringsprosjektene bør prioriteres i den nye kommunen:

Flerbrukshall i Birkenes og Songdalen, utvikling av Dovre-området og kompetansesenter for integrering i Lillesand og svømmehall på Tangvall, samtidig med bygging av ny videregående skole. Kristiansand kommunen spilte inn satsing på digitalisering på alle tjenesteområder og vurdering av ny friidrettshall i regionen.

Stedsutvikling

Forhandlingsutvalgene har også nedfelt at kommunedelene skal være attraktive bo- og arbeidssteder, og at det skal være sentrumsutvikling i alle kommunedelene. Stedsutviklingen skal ta utgangspunkt i, og bygge videre på, lokale særpreg. Det skal legges til rette for et allsidig boligtilbud og tilgang til gode rekreasjons- og friluftsområder.

Den nye kommunen skal også gi blant annet gi mulighet for spredt bosetting, jobbe for god kollektivtransport og sikre bredbånds- og mobildekning i alle deler av kommunen.

Den nye kommunen er også opptatt av å være en attraktiv arbeidsgiver. Ingen skal sies opp som følge av at det lages en ny kommune. Den nye kommunen skal også legge vekt på å utvikle et godt samarbeid mellom politikere, administrativ ledelse og tillitsvalgte, for å kunne gi så gode tjenester som mulig.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 28.01.2016 21:35
Sist endret: 07.12.2017 17:05