Gå til hovedinnhold

En ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

Det åpner seg store muligheter på Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer avsluttende rapport fra Næringsforesight Agder 2030.

Ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon

Styringsgruppa for Næringsforesight Agder mot 2030 samlet for å gi siste innspill til sluttrapporten. Foran: Nikolai Stefanovic, Partner, Infuture. Fra venstre: Valborg Langevei, prosjektkoordinator og rådgiver, Business Region Kristiansand (prosjektkoordinator Næringsforesight),Peter Klemsdal, direktør, Sørlandets Kompetansefond,Cecilie Knibe Kroglund, prosjektkoordinator, Sørlandets Kompetansefond, Erik Rostoft, daglig leder, Sørlandsparken Næringsforening, Anita S. Dietrichson, administrerende direktør, Næringsforening i Kristiansandsregionen, Benny André Johansen, rådgiver, seksjon for samfunns- og næringsutvikling, Vest-Agder fylkeskommune, Eli A. Skaranger, underdirektør, Universitetet i Agder,  Geir Askvik Haugum, prosjektleder og leder for Business Region Kristiansand, Knut Felberg, leder By- og samfunnsenheten, Kristiansand kommune, Svein Vangen, daglig leder, Listerrådet, Kamilla Kvåle, masterstudent i global utvikling og samfunnsplanlegging/praktikant, Listerrådet, Runar Granheim, rådgiver, Setesdal Regionråd, Øyvin Moltumyr, daglig leder, Lindesnesregionen. Foto: Ragna Marie Henden

– Næringslivet i Agder står overfor store endringer frem mot 2030. Svakere statsfinanser, robotisering og konkurranse fra globale aktører setter arbeidsplassene i regionen under press. Internasjonal netthandel truer med butikk- og kjøpesenterdød. Samtidig åpner det seg store muligheter i Agder for ny vekst innen blant annet havbruk, mineralutvinning, fornybar energi, reiseliv og helse, konkluderer rapporten fra Næringsforesight Agder 2030

Naturgitte fortrinn

Rapporten peker på Agders muligheter i internasjonale vekstnæringer som blant annet mineralutvinning knyttet til havbunnen, havbruk, bioøkonomi, fornybar kraft, datalagring og eHelse.

Næringsforesight for Agder 2030 leverer nå sin avsluttende rapport med anbefalinger om en visjon og fire satsingsområder for å beholde og utvikle nye arbeidsplasser i regionen.

– Agderregionen har en rekke styrker og naturgitte fortrinn som det er stor enighet om å bygge videre på. Vi har en bred næringsstruktur, ledende næringsklynger og testlaber, og digitalt dyktige bedrifter og brukere i regionen. Basert på dette anbefaler rapporten at Agder jobber for å ta en posisjon som en ledende europeisk region for bærekraftig innovasjon, sier prosjektleder Geir Askvik Haugum, leder for Business Region Kristiansand. 

For å lykkes med denne ambisjonen foreslår rapporten at regionen satser på og tilrettelegger for fornyelser og utvikling i de sterke eksisterende næringer innen leverandørindustrien til olje- gass og marin sektor, prosessindustrien, kraftsektoren, bygg og anlegg, reiseliv og kultur, handel og helse. Samtidig må det satses på støtte til utvikling av nye næringer.

I tillegg til nye satsingsområder foreslår rapporten at regionen satser på og tilrettelegger for fornyelser og utvikling i de sterke eksisterende næringer innen leverandørindustrien til olje- gass og marin sektor, prosessindustrien, kraftsektoren, bygg og anlegg, reiseliv og kultur, handel og helse. På dette bildet sees ogå bakerst fv Morten Haakstad, daglig leder, Arendal Næringsforening, Ragnar Evensen, rådmann Kristiansand kommune og Even Fjellestad, trainee, Business Region Kristiansand.

Robotisering, kunstig intelligens, tingenes internett og stordataanalyse er fremvoksende teknologier som blir avgjørende for Agders sterke næringer. Her har UiA og dyktige industri- og teknologimiljøer allerede påbegynt viktige satsinger.

Rapporten påpeker Agders muligheter i internasjonale vekstnæringer knyttet til blant annet mineralutvinning knyttet til havbunnen, havbruk, bioøkonomi, fornybar kraft, datalagring og eHelse. Nasjonalt kan Agder ta ledende posisjoner innen opplevelsesdrevet reiseliv, bygg og anlegg, kultur og handel, og bli et utstillingsvindu for bærekraftig og digital innovasjon i disse bransjene.

Fire satsingsområder

Rapporten anbefaler fire satsingsområder: Et felles økosystem for innovasjon, utvikle internasjonale partnerskap, sikre ny kompetansetilførsel og legge til rette for en smart infrastruktur for tjenesteutvikling.

Det anbefales å jobbe systematisk videre med fire satsingsområder. Satsingene skal bidra til å skape et felles økosystem for innovasjon, utvikle internasjonale partnerskap, sikre ny kompetansetilførsel og legge til rette for en smart infrastruktur for tjenesteutvikling. Rapporten foreslår at det opprettes fire delprosjekter som ledes fra ulike deler av regionen. Dette for effektivt å utnytte ressurser og sikre bredt eierskap.

100 – 200 deltakere

Prosjektet har gjennomført en bred prosess med omfattende analyser. Mellom 100 – 200 deltakere fra alle deler av regionen har bidratt til Næringsforesight Agder. En bredt sammensatt styringsgruppe fra hele Agder har hatt en rekke samlinger og workshops. Trendanalyser i prosjektet viser trusler og muligheter frem mot 2030, og dokumenterer deltakernes felles syn på hvor den strategiske beredskapen må styrkes.

Veikart mot 2030

Rapporten anbefaler å gi en aktør en koordineringsrolle for gjennomføring.

Rapporten konkluderer med at det kreves en felles satsing over hele Agder dersom dette skal lykkes.Det er skissert et overordnet veikart for å realisere fremtidsbildet for 2030. For å gjennomføre dette anbefaler prosjektet at det etableres et felles endringsprogram for Agder mot 2030. Her anbefales det også å gi en aktør en koordineringsrolle for gjennomføring.

Rapporten

Her kan du lese hele rapporten

Her kan du lese et kort sammendrag

Om Næringsforesight Agder 2030

Om Næringsforsight Agder mot 2030

Prosjektet Næringsforesight Agder mot 2030 startet opp januar 2018 på oppdrag fra Kristiansand kommune i samarbeid med Sørlandets Kompetansefond, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Sørlandsparken Næringsforening AS, Listerrådet, Lindesnesregionen, Setesdal regionråd og Kommunesamarbeidet Østre Agder. Konsulentselskapet inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder. Prosjektet avsluttes nå med en endelig rapport.

– Målet med foresightstudien er å gi et godt og relevant kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for videreutvikling av Agder som en fremtidsrettet, innovativ og bærekraftig region. Samtidig vil vi bidra til at kommunene i Agder blir bedre tilretteleggere for et fremtidsrettet, omstillingsdyktig og lønnsomt næringsliv, sier prosjekteier Haugum, leder for Business Region Kristiansand.

Styringsgruppe og organisering

Styringsgruppa for prosjektet består av:

Ragnar Evensen, Kristiansand kommune
Peter Klemsdal, Sørlandets Kompetansefond
Anita S. Dietrichson, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
Erik Rostoft, Sørlandsparken Næringsforening AS
Svein Vangen, Listerrådet
Øyvin Moltumyr, Lindesnesregionen
Runar Granheim, Setesdal regionråd
Bård V. Birkedal, Østre Agder regionråd
Kenneth Andresen, observatør Vest-Agder fylkeskommune/Aust-Agder fylkeskommune
Eli Skaranger, observatør Universitetet i Agder

I tillegg har Kåre Andersen (Arendal kommune) og Morten Haakstad (Arendal Næringsforening) vært invitert til styringsgruppemøtene.

Business Region Kristiansand er prosjekteier, med Geir Askvik Haugum som prosjektleder og Valborg Langevei som prosjektkoordinator.

inFuture har vært engasjert som ekstern rådgiver og prosjektleder, ved hhv. Camilla AC Tepfers, Nikolai Stefanovic og Trygve Lie i inFuture.

Kontakt

Prosjektleder og leder for Business Region Kristiansand,
Geir Askvik Haugum, mobil 971 71 885

Prosjektkoordinator og rådgiver Business Region Kristiansand,
Valborg Langevei, mobil 992 19 474

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 10.09.2018 14:41
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?