Gå til hovedinnhold

Mer fornøyd med skoler og barnehager

Skoler og barnehager oppleves som stadig bedre både av barnehagebarna, elevene, foreldrene og de ansatte. Det er et hovedtrekk i den siste FLiK-undersøkelsen.

Tredje undersøkelse

Professor Thomas Nordahl (t.v.) presenterte funn fra den siste FLiK-undersøkelsen for ledere fra skoler og barnehager. Både han og konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland gleder seg over at både barna, elevene, foreldre og ansatte sier at de er stadig mer fornøyd. Thomas Nordahl la fram resultater fra 2017-undersøkelsen for ledere i skoler og barnehager i Kristiansand 24. august. Pedagogikk-professoren fra Høgskolen i Innlandet har fulgt FLiK-prosjektet fra starten. I 2013 og 2015 gjennomførte han to tilsvarende undersøkelser for prosjektet.

2013

2015

2017

FLiK

Noe av det som er målt er trivsel, atferd, læringsutbytte, forhold mellom barn og voksen, samarbeid mellom ansatte, språklige ferdigheter, sosiale ferdigheter (for eksempel selvkontroll og evnen til å sette deg inn i andres situasjon), motivasjon, arbeidsinnsats og samarbeid mellom hjem og skoler/barnehager.

-Unike resultater

Den positive utviklingen er spesielt tydelig for barnehagene. Både private og kommunale barnehager er med i undersøkelsen.

- Vi ser at barna gjennomgående trives bedre i barnehagen i 2017 enn i 2013 og 2015. Det er ikke tilfeldig, det er ikke sånn at dere har hatt flaks. Dette er resultat av det arbeidet dere gjør i barnehagene. Det er fortsatt variasjon mellom barnehagene, men det er færre barnehager der barn bare trives middels bra. Det har blitt bedre og kvalitet i barnehagene, og den er jevnere fordelt. Sammenlignet med undersøkelsen fra 2013 er læringen i barnehagene ikke lenger så avhengig av hvilken barnehage du går i. Det har vært et kvalitetsløft i barnehagene i Kristiansand. Jeg tror resultatene er ganske unike både nasjonalt og internasjonalt. Nå må dere våge å si til hverandre at dere er gode, sa Thomas Nordahl.

Presentasjon

- På rett kurs

- Det som er lagt fram i dag viser at vi er på rett kurs. Vi har fått nyttig kunnskap som vi vil analysere, slik at vi kan blir enda bedre både i skoler og barnehager. Essensen av det Thomas Nordahl sier om barnehagene er at vi har utrolig gode private og kommunale barnehage i Kristiansand. Han sier at en slik framgang og kvalitetsforbedring målt i barnehager i en hel kommune, ikke tidligere er dokumentert. Utviklingen er litt mer variabel når det gjelder skolene. Blant annet ser vi at vi har utfordringer knyttet til forskjell mellom gutter og jenter i skolen, sier konstituert oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

De ansatte i barnehagene svarer at både barnas språklige og sosiale ferdigheter er bedre i dag enn ved de to tidligere undersøkelsene. Foreldrene gir også uttrykk for at de er mer fornøyde med samarbeidet nå enn tidligere.

- Vi ser også at det har blitt mindre forskjell på gutter og jenter når det gjelder trivsel i barnehagen, det er veldig positivt. Det er også positivt at de ansatte mener de sosiale ferdighetene har økt markant. Men det er viktig å diskutere hvorfor vi vurderer at gutter har klart mindre sosiale ferdigheter enn jenter, sier Thomas Nordahl.

Bedre læringsmiljø i skolen

Også i skolene mener både elever, ansatte og foreldre at det går riktig vei.

- Det er ingen tvil om at læringsmiljøet i skolen har blitt bedre. Elevene på 1.- 4. trinn viser framgang på trivsel, adferd og relasjon til andre elever. De sier også de har et bedre forhold til læreren. Lærerne er gjennomgående tett på barn, og denne relasjonen er noe av det viktigste for læring. De yngste elevene opplever i stor grad det som er hele intensjonen med FLiK; et inkluderende læringsmiljø, sier Nordahl.

Svarene fra elevene i 5. – 10. trinn viser at trivsel og atferd har tilbakegang sammenlignet med 2013, mens forholdet til læreren er ganske likt som før. Det er særlig 9. og 10. trinn som skiller seg ut med tilbakegang på hvordan elevene opplever trivsel, interesse fra lærer og samværet med de andre elevene på skolen.

- Det ser ut til at det skjer noe på slutten av ungdomsskolen, og det er viktig å diskutere hvorfor det er slik, sier Nordahl.

Matte og lesing

Både gutter og jenter trives i økende grad på skolen, sammenlignet med i 2013.

I undersøkelsen kommer det også fram at flere jenter enn gutter i 1.-4. trinn sier de liker seg på skolen (88 og 80 prosent). 90 prosent av jentene svarer at læreren sier de er flinke, mens 83 prosent av guttene svarer det samme.

Over sju prosent av guttene sier de ikke liker matematikk, andelen jenter er 4,4 prosent. Over ni prosent av guttene sier de ikke liker å lese. 3,7 prosent av jentene sier det samme.

- Disse gutta syns allerede at skolen er vanskelig, fordi de ikke mestrer å lese. Her må vi sette inn noen tiltak. Disse begynner å tro at det er noe galt med dem, og det er fortvilende. Vi kan lære av idretten: du blir god gjennom å trene. Noen trenger mer trening enn andre. Vi skal ha voksne som sier at dette kan du få til, sa Thomas Nordahl.

- Hold stø kurs

Foreldrene sier at samarbeidet med skolene er bedre enn i 2013. Lærerne mener at motivasjon og arbeidsinnsats hos elevene stadig øker, at forholdet til elevene bedres og at lærerne jobber bedre kollektivt sammen enn i 2013.

- Det er fortsatt behov for å jobbe etter en felles, overordnet retning både i skolene og barnehagene. Dere må holde kursen, unngå distraksjoner, sette tydelige mål og måle dere mot disse. Det krever sterke og tydeligere ledere, som er resultatorienterte når det gjelder barnas læring og utvikling. Støtt opp om profesjonelle læringsfellesskap og en analytisk tilnærming. Barn og unge som møter en «dette får vi til»-holdning, vil tro på seg selv, sa Thomas Nordahl.

Forfatter: Jon Sverre Karterud
Publisert: 24.08.2017 16:37
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?