Gå til hovedinnhold

Lanserer unik plan for kriminalitetsforebygging

Som første kommune i Norge lanserer Kristiansand en helhetlig, kriminalitetsforebyggende plan. Offentlige etater, næringsliv og frivillige organisasjoner skal hindre kriminalitet under visjonen «Sammen om en tryggere hverdag».

Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen, har samarbeidet blant annet med politistasjonssjef Ole Hortemo om den unike kriminalitetsforebyggende planen. Foto: Svein Tybakken

Styringsverktøy

– Planen er et styringsverktøy og strategidokument som danner et viktig grunnlag for utarbeidelsen av konkrete tiltaksplaner og tverrfaglige planer i både kommunen og politietaten. Men også viktig for ledere i lokale lag og foreninger – ja ned til den enkelte innbygger. Alle er vi ansvarlige for at enkeltmennesker ikke marginaliseres eller settes utenfor fellesskapet og trygge rammer. 

Det sier Johanne Marie Benitez Nilsen, som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune. Hun har vært ansvarlig for utarbeidelse av planen, blant annet i tett samarbeid med politiet og politistasjonssjef Ole Hortemo.

Se planen

Lanseringskonferanse

Fredag 2. desember kl. 10-12 lanseres planen med en større konferanse på hotell Norge der blant andre statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Ove Vanebo (FrP) blir til stede.

Program for lanseringskonferansen

– Vi har vært heldige å på kort tid fått opp et godt program for lanseringskonferansen, med flere aktuelle personer som vil å si noe fra sitt ståsted om viktigheten av samordnet forebygging. I tillegg til statssekretæren, som har overordnete blikket, er vi glad for å ha med oss Anne Grytbakk. Lektoren på Institutt for anvendt sosialvitenskap ved NTNU er en av landets fremste kapasiteter på ungdomsprostitusjon. Knut Skedsmo fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging (tidligere Kråd) har uttrykt stor begeistring for planen vår. Han har vært med å utvikle SLT-modellen, som min stilling er en del av, og fulgt kommune-Norge tett i arbeidet med kriminalitetsforebygging.

– Lokalt er vi heldige å fått med oss Otto Pedersen, som til daglig er fadder i Wayback. Hans liv som rusmisbruker og kriminell er en historie om svakhetene ved nettopp å ikke ha et koordinert hjelpeapparat. Pedersen og Wayback gjør i dag en flott jobb for å få straffedømte på rett kjøl, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, som hittil har 60 påmeldte fra både det offentlige, næringslivet og private organisasjoner

– Det er flott om enda flere ser muligheten til å få et bedre innblikk i viktigheten av kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi er avhengige av mange gode samarbeidspartnere for å lykkes med en tryggere hverdag for alle, sier Benitez Nilsen.

Syv satsingsoråder

Den kriminalitetsforebyggende planen er en overordnet strategisk plan som skal gi retning for fremtidige prioriteringer i det kriminalitetsforebyggende arbeidet i Kristiansand. Planen bidrar til å skape en felles politikk for å forebygge og bekjempe kriminalitet slik at alle ressurser utnyttes best mulig i et koordinert samspill. Planen skal gjelde for perioden 2016–2020 og omhandler følgende syv satsingsområder.

  • Barne- og ungdomskriminalitet (Det er i barne- og ungdomsårene forebyggingsarbeidet vil ha et særskilt potensiale).
  • Vold i nære relasjoner (En kriminalitetsform som forvolder store og alvorlige skader for de involverte).
  • Vold i det offentlige rom (En kriminalitetsform som forvolder skader og skaper frykt i befolkningen).
  • Radikalisering og voldelig ekstremisme. (Et felt som skaper frykt i befolkningen og hvor det ligger tydelige politiske føringer fra nasjonalt og lokalt hold.
  • Arbeidslivskriminalitet (En kriminalitetsform som er i sterk vekst og skaper frykt i arbeidslivet).
  • Hverdagskriminalitet. (Er den vanligste og mest utbredte kriminalitetsformen).
  • Prostitusjon og menneskehandel. (Et temaområde med særlig politisk interesse).

Kunnskap og tidlig innsats

Benitez Nilsen peker på at kriminalitetsforebyggende arbeid skal bygges på kunnskap, samarbeid og koordinering – og så tidlig som mulig.

– Jo mer kunnskap vi har jo sterkere beslutningsgrunnlag har vi både i planarbeidet og ikke minst for hvilke hjelp- og støttetiltak vi skal sette inn overfor grupper eller enkeltpersoner. Aktiv søken etter kunnskap er også sentralt for å komme i inngrep med utfordringer på et så tidlig stadium som mulig. Omtrent all forskning viser at tidlig innsats er viktig for å lykkes i forebyggingsarbeidet.

Kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator mener planen tar på alvor samarbeid og koordinering av det forebyggende arbeidet som involverer mange ulike aktører og tjenester.

– Profesjonalisering og spesialisering gir høyere kvalitet, men kan også føre til at tjenesteapparatet framstår som fragmentert. Med planen er det et mål at hjelpen skal være helhetlig, samordnet og likeverdig for den enkelte, sier kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune, Johanne Marie Benitez Nilsen.

Kontakt for mediene

Kriminalitetsforebyggende koordinator, Johanne Marie Benitez Nilsen: Tlf 952 35 820

Forfatter: Svein Tybakken
Publisert: 28.11.2016 13:56
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?