Gå til hovedinnhold

Kristiansand - sertifisert virksomhet i Likestilt arbeidsliv

- Kristiansand kommune er Sørlandets største arbeidsgiver, som nå er sertifisert, vi håper det kan gi ringvirkninger til andre virksomheter i regionen, sa ordfører Harald Furre, da han mottok bevis på at kommunen nå er sertifisert i Likestilt arbeidsliv.

Sørlandets største arbeidsgiver sertifisert

Ordfører Harald Furre mottok beviset på at Kristiansand kommune nå er sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Blomster og bevis ble overrakt av prosjekteiere for Likestilt arbeidsliv, fylkesordfører Gro Bråten i Aust-Agder og fylkesordfører Terje Damman i Vest-Agder. Foto: Ragna Marie Henden

– Det er gøy at vi har fått til dette på Sørlandet, et prosjekt initiert på Agder og med 15 sertifiserte virksomheter i dag. Fra kommunens side vil jeg først trekke fram en ildsjel i arbeidet internt, LIM-koordinator Toril Hogstad, og ressursgruppa for likestilling og mangfold, som har jobbet iherdig for å få dette til.

- Vi er på ingen måte i mål med vårt arbeid på dette området, men sertifiseringen er også et bevis på at vi har gode planer for å bli enda bedre. Dette forplikter oss til videre arbeid, sa Furre i etterkant etter en fin sertifiseringsseringsseremoni.

Sertifiseringsseremoni i Kilden

Ordfører Harald Furre er meget godt fornøyd med jobben som er gjort internt i kommunen. Spesielt fra LIM-koordinator Toril Hogstad (tv). Organisasjonsdirektør Eva B. Åsland har vært med i styringsgruppa i kommunen og gleder seg over sertifiseringen.  - Men det er nå jobben begynner, presiserer direktøren i kommunen med over 7.000 ansatte. - Det er nå vi skal gjennomføre de planer, strategier og prosjekter vi har startet opp innen både likestilling, heltidskultur og mangfold.

Norges første sertifiseringsseremoni i Likestilt arbeidsliv ble gjennomført i Kilden Teater- og Konserthus 5. juni. Her ble Kristiansand sertifisert sammen 14 andre virksomheter på Agder;  Agder Energi, Avigo AS, Dyreparken, Fylkesmannen i Aust - og Vest-Agder, Fædrelandsvennen, GE Healthcare, Hennig-Olsen Is, IKEA Sørlandet, Kvinesdal kommune. Mandal kommune, Norgesenergi, Sparebanken Sør, Strømmestiftelsen og Sørlandets sykehus HF.

Representanter for seks sertifiserte bedrifter deltok i paneldebatt og delte erfaringer på veien mot sertifiseringen, og hvilke verdier og utfordringer det har vært å gjennomføre prosjektet så langt.

Arrangementet ble åpnet av fylkesmann Tine Sundtoft, og inneholdt paneldebatt, og taler av Likestillingsavdelingen Bufdir ved Anna Bjørshol, Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, fylkesordførerne Gro Bråthen og Terje Damman i Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner. Det hele ble avsluttet med høytidelige overrekkelser av sertifiseringsbevis til de sertifiserte virksomhetene.

Både avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørhol (bildet), og likestillingsombud Hanne Bjurstrøm, roste prosjektet og modellen som et viktig foregangsarbeid innen likestilling og mangfold i arbeidslivet i Norge. I sine taler trakk de begge fram det utypiske ved at det er Sørlandet som her går i front, en landsdel som ikke utmerker seg i statistikker på dette området. Desto mer imponerende er nybrottsarbeidet og de grep som her nå gjøres, uttrykte Bjørshol og Bjurstrøm, som gratulerte med prosjektet så langt.

15 sertifiserte virksomheter på Agder

15 virksomheter på Agder er de først ei Norge som er sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Fv  F.v. Fylkesmann i Vest - Agder og Aust Agder, Stein A. Ytterdahl, HR-direktør Sofie E Ringen i Dyreparken Utvikling AS, daglig leder i Avigo, Monica B. Grimstad, konsernsjef Tom Nysted i  Agder Energi, HR-leder Margrete Skrøvje og sjefredaktør Eivind Ljøstad i Fædrelandsvennen, fabrikkdirektør på GE Healthcare Jon Gabriel Heddeland, økonomidirektør Vibekke Hellesund i Hennig-Olsen Is, varehussjef på Ikea Sørlandet Monica Cæsar, ordfører i Kristiansand, Harald Furre, ordfører i Kvinesdal, Per Sverre Kvinlaug,  varaordfører i Mandal kommune, Ingvild Wetrhus Thorsvik, daglig leder i NorgesEnergi, Hans Erik Ramsdal, direktør konsernstab i Sparebanken Sør, Rolf Søraker, generalsekretær i Strømmestiftelsen, Kristine Storesletten Sødal og konstituert administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Per Qvarnstrøm. Videre fylkesordfører Gro Bråten og Terje Damman, og prosjektleder Helle Mellingen ytterst.

7 kriterier for sertifisering

Virksomheter som ønsker sertifisering i Likestilt Arbeidsliv må rapportere på innsats og resultater på syv ulike kriterier. Det er forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase og likelønn. I rapporten må det også ligge en handlingsplan for de nærmeste tre årene for en eventuell resertifisering. Handlingsplanen skal vise hvordan organisasjonen skal jobbe for forbedringer på utvalgte områder der det er utfordringer.

Vurdering av Kristiansand kommune

- Kristiansand kommune har arbeidet for å fremme likestilling og mangfold i flere år, og har forankret arbeidet gjennom en rekke planer og styringsdokument. Kommunen ser på likestilling og mangfold som en ressurs, og har etablert en tverrsektoriell arbeidsgruppe som koordinerer og er pådriver for likestilling i tillegg til å gi lederstøtte. Kristiansand kommune har presentert en handlingsplan med tiltak til forbedring fortsetter påbegynt arbeid, skriver sertifiseringsansvarlige i Likestilt arbeidsliv i tildelingen, og fortsetter:

Kommunen ser på likestilling og mangfold som noe mer enn bare arbeidsgiversiden, og gjennom «En by for alle!» og ulike kompetansehevingstiltak forankres arbeidet i blant ansatte i ulike enheter i kommunen og blant innbyggerne.

Virksomheten har etablert nytt system for varsling og det er gjennomført kurs for å forebygge og hindre diskriminering for nyansatte og ledere. Varslingsrutiner og etiske retningslinjer er en del av kurs for nyansatte og nye ledere.

Kristiansand kommune har klare mål om at ansatte skal speile mangfoldet i befolkningen. For å nå målet iverksetter kommunen flere tiltak som beskrevet i handlingsplan fram mot resertifisering. Virksomheten oppfyller de fleste kriteriene for tilretteleggin

I rådhuset er det vedtatt å ha kjønnsnøytrale toalett og dette kan videreføres øvrige kommunale bygg.

Til tross for tydelige intensjoner om at det i hovedsak skal tilsettes i 100 % stilling, har Kristiansand kommune tydelige utfordringer på området heltidskultur. Samtidig har kommunen satt i gang et eget prosjekt for heltidskultur, med en opptrappingsplan for økt stilling for alle som arbeider deltid.

Kommunen har også oppdatert permisjonsreglement, slik at permisjon kun gis for et år omgangen, og alle søknader skal gis særskilt vurdering før de innvilges. Virksomheten har gode rutiner for oppfølging i ulike livsfaser.

Kristiansand kommune har relativt små lønnsforskjeller innad i de ulike utdanningsgruppene. Viser for øvrig til Lokal lønnspolitikk, der kommunen har som mål å bidra til at det ikke finnes lønnsforskjeller som beror på kjønn, etnisitet, livssyn, alder, funksjonsnedsettelse eller seksuell legning.

Innstillingen til sertifisering fra Likestilt arbeidsliv.

Likestilt arbeidsliv

Prosjektet Likestilt arbeidsliv er initiert og ledet av Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, og er et samarbeidsprosjekt med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Prosjekteiere er fylkesordførerne Terje Damman og Gro Bråten, henholdsvis i Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner.

15 virksomheter på Agder har deltatt i prosjektet. Hensikten er å stimulere til langsiktig og planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Nettside

Kontakt

Ordfører Harald Furre, mobil  982 81 890
LIM-koordinator Toril Hogstad, mobil 952 56 568

Forfatter: Ragna Marie Henden
Publisert: 05.06.2018 19:00
Sist endret: 15.01.2019 16:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?